แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิวัฒนาการของเงินกระดาษในระยะยแรกสุดอยู่ในรูปของอะไร
  ตั๋วแลกเงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ใบรับฝากโลหะมีค่า
  -
2. เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของงบประมาณปีก่อน ๆ เรียกว่าอะไร
  เงินคงคลัง
  เงินออม
  เงินสำรอง
  งบประมาณเกินดุล
3. ?ภาวะเงินเฟ้อ? หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจในข้อใด
  ราคาสินค้าโดยที่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆ
  มีตลาดมืดเกิดขึ้นโดยทั่วไป
  อำนาจซื้อของเงินตราเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
4. ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึง ?ค่าภายในของเงิน?
  เงิน 500 บาทซื้อข้าวสารชนิด 100% ได้ 1 ถัง
  เงิน 34 บาท แลกได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
  ธนบัตรใบละ 500 บาท แลกเหรียญ 1 บาทได้ 500 เหรียญ
  โลหะที่ใช้ทำเหรียญ 1 บาท มีมูลค่ามากกว่า 1 บาท
5. ในปัจจุบันรายจ่ายในลักษณะงานอะไรที่มียอดรายจ่ายน้อยที่สุดในงบประมาณประจำปีของไทย
  รายจ่ายด้านชำระหนี้เงินกู้
  รายจ่ายด้านสาธาณูปการ
  รายจ่ายด้านการป้องกันประเทศ
  รายจ่ายด้านบริหารทั่วไป
6. ทางด้านงบรายรับของงบประมาณประจำปีของไทยมีรายรับประเภทใหญ่ ๆ อะไรบ้าง
  รายได้ และ เงินกู้
  ภาษีอากร กำไรจากรัฐวิสาหกิจ และเงินกู้
  รายได้ เงินกู้ และ เงินคงคลัง
  ภาษีอากร เงินกู้ และเงินคลคลัง
7. มาตรการปฏิบัติข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลช่วยแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ
  การเพิ่มอัตราเงินสดสำรองที่ต้องดำรงของธนาคารพาณิชย์
  รัฐบาลเพิ่มอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชน
  รัฐบาลจะชะลอหรืองดการใช้จ่ายของรัฐบาลให้น้อยลงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เดิม
  ข้อ 1. 2. และ 3. ถูก
8. เงินประเภทใดที่ไข้น้อยกว่าเงินประเภทอื่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
  ธนบัตร
  เหรียญกษาปณ์
  เงินฝากกระแสรายวัน
  ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ใช้น้อยพอ ๆ กัน
9. รายจ่ายในรายการใดบ้างที่จัดว่า เป็นรายจ่ายด้านเศรษฐกิจทั้งหมด
  การคมนาคม การเกษตร และการสังคมสงเคราะห์
  การพลังงาน และเชื้อเพลิง การอุตสาหกรรมและการคมนาคม
  การคมนาคมและเหมืองแร่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการชุมชน
  การสังคมสงเคราะห์ การบริการชุมชน และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
10. รายได้ของรัฐบาลที่มียอดเงินสูงสุดเป็นประจำทุกปีคือ
  รายได้จากรัฐพาณิชย์
  รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ
  รายได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียมอนุญาตต่างๆ
  รายได้จากภาษีอากร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile