แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?ภาวะเงินเฟ้อ? หมายถึง ภาวะเศรษฐกิจในข้อใด
  ราคาสินค้าโดยที่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆ
  มีตลาดมืดเกิดขึ้นโดยทั่วไป
  อำนาจซื้อของเงินตราเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
2. ผู้มีอำนาจยินยอมหรือไม่ยินยอมให้รัฐบาลดำเนินการตามงบประมาณแผ่นดินที่จัดทำไว้ คือ
  รัฐสภา
  คณะรัฐมนตรี
  กระทรวงการคลัง
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. เงินประเภทใดที่ไข้น้อยกว่าเงินประเภทอื่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา
  ธนบัตร
  เหรียญกษาปณ์
  เงินฝากกระแสรายวัน
  ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ใช้น้อยพอ ๆ กัน
4. งบรายจ่ายในงบประมาณประจำปีเมื่อแยกตามลักษณะงานแล้วจะมี 9 ลักษณะงานที่มียอดรายจ่ายสูงกว่ายอดร่ยของงานลักษณะอื่นๆ ติดต่อกันมาหลายปี ลักษณะงานทั้ง 3 อย่างนั้น คือ
  การป้องกันประเทศ การศึกษา และ เศรษฐกิจ
  การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และสาธารณุปการ
  การศึกษา เศรษฐกิจ และ การสาธารณสุข
  การป้องกันประเทศ การศึกษา และการชำระหนี้เงินกู้
5. บุคคลประเภทใดต่อไปนี้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ข้าราชการและลูกจ้าประจำ
  ลูกจ้างบริษัท
  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหนาที่จัดเก็บภาษี
  บุคคลในคณะทูตต่างประเทศที่ประจำในประเทศไทย
6. วิวัฒนาการของเงินกระดาษในระยะยแรกสุดอยู่ในรูปของอะไร
  ตั๋วแลกเงิน
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  ใบรับฝากโลหะมีค่า
  -
7. การใช้เงินอย่างไรที่มีความสำคัญน้อยในระบบเศรษฐกิจ
  เป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยน
  เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้า
  เป็นปัจจัยในการเก็บรักษาค่า
  เป็นรางวัล
8. ภาษีทางอ้อม หมายถึง
  ภาษีที่ผู้เสียภาษีไม่ต้องไปเสียภาษีต่อหน่วยราชการที่มีหน้าที่จัดเก็บด้วยตนเอง แต่ให้ผู้อื่นไปเสียแทนได้
  ภาษีที่คิดในอัตราก้าวหน้า
  ภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายรับภาระการเสียภาษีนั้นได้
  ภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอผัดผ่อนการเสียภาษีนั้นได้
9. ทางด้านงบรายรับของงบประมาณประจำปีของไทยมีรายรับประเภทใหญ่ ๆ อะไรบ้าง
  รายได้ และ เงินกู้
  ภาษีอากร กำไรจากรัฐวิสาหกิจ และเงินกู้
  รายได้ เงินกู้ และ เงินคงคลัง
  ภาษีอากร เงินกู้ และเงินคลคลัง
10. เงินประเภทใดที่มีการใช้กันในระยะแรกของการใช้เงิน
  เงินโลหะ
  เงินโภคภัณฑ์
  บัตรธนาคาร
  เงินกระดาษ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile