ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงส่งเสริมเกษตรกรรมของราษฎรด้วยวิธีใด
  จัดทำฝนเทียมเพื่อให้พืชได้รับน้ำอย่างพอเพียง
  ส่งเสริมให้ราษฎรทำตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  นำพันธุ์พืชเมืองหนาวมาให้ราษฎรเพาะปลูก
  ส่งเสริมการทำฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง
2. นอกจากศักราชแล้ว มีสิ่งใดที่ช่วยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้อีก
  รัชสมัยของกษัตริย์
  อายุเฉลี่ยของมนุษย์
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  อายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้
3. ข้อใดจัดเป็นผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของหม่อมราโชทัย
  สิงหไกรภพ
  นิราศลอนดอน
  นิราศภูเขาทอง
  จดหมายเหตุความทรงจำ
4. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้แก่เยาวชนด้วยวิธีใด
  ให้ราษฎรสอนงานฝีมือให้แก่บุตรหลานของตน
  จัดหน่วยอาสาออกเผยแพร่ความรู้ตามสถานศึกษา
  จัดประกวดผลงานทางด้านภูมิปัญญาของเยาวชน
  ให้เยาวชนฝึกหัดงานฝีมือในศูนย์ศิลปาชีพและผลิตสินค้าออกจำหน่าย
5. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศในรูปแบบใด
  นิทาน
  บทเพลง
  นิราศ
  สารคดีเชิงท่องเที่ยว
6. ข้อใดคือบทบาทสำคัญของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทางด้านการปกครอง
  เผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย
  จัดการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  จัดการปกครองแบบมณฑลเทสาภิบาล
  ออกตรวจเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ
7. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีผลงานสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พระสงฆ์อย่างไร
  ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ในหัวเมือง
  ทรงดำเนินการตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์
  ทรงวางหลักสูตรนักธรรมเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของพระสงฆ์
  ทรงแนะนำให้พระภิกษุในกรุงเทพฯ เดินทางไปเป็นครูตามโรงเรียนหัวเมือง
8. วัฒนธรรมตะวันออกมีผลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด
  ศาสนาและวิถีชีวิต
  การศึกษาและวิถีชีวิต
  ศาสนาและเทคโนโลยี
  การศึกษาและเทคโนโลยี
9. เราจะพบการใช้ศักราชเมื่อใด
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยาวนานเกินหนึ่งปี
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่ต้องระบุเวลาแน่นอน
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
10. อุปสรรคสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด
  การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก
  คนไทยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
  ขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  คนไทยต้องใช้วัฒนธรรมต่างชาติในการติดต่อกับชาวต่างชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile