ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระนิพนธ์ประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศในรูปแบบใด
  นิทาน
  บทเพลง
  นิราศ
  สารคดีเชิงท่องเที่ยว
2. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำการวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวในไทย
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวเขาเผ่าต่างๆ
  ให้ความช่วยเหลือตำรวจตระเวนชายแดนที่เจ็บป่วย
  บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร
3. เราจะพบการใช้ศักราชเมื่อใด
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยาวนานเกินหนึ่งปี
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่ต้องระบุเวลาแน่นอน
  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
4. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์
  เพื่อแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ
  กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
  แบ่งเวลาในประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมกัน
  สะดวกในการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
5. ข้อใดคือผลงานสำคัญทางการปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  การจัดตั้งกองเสือป่า
  การสร้างความรู้สึกชาตินิยม
  การจัดตั้งวรรณคดีสโมสร
  การกำหนดวันสำคัญของชาติ
6. อุปสรรคสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคือข้อใด
  การไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก
  คนไทยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
  ขาดบุคคลที่เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  คนไทยต้องใช้วัฒนธรรมต่างชาติในการติดต่อกับชาวต่างชาติ
7. วัฒนธรรมตะวันออกมีผลต่อสังคมไทยในเรื่องใดมากที่สุด
  ศาสนาและวิถีชีวิต
  การศึกษาและวิถีชีวิต
  ศาสนาและเทคโนโลยี
  การศึกษาและเทคโนโลยี
8. การส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรมไทยด้วยวิธีใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
  จัดอบรมวัฒนธรรมไทยในชุมชน
  จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
  จัดตั้งหน่วยงานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
  ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิต
9. เพราะเหตุใดในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระพุทธเลิศลห้านภาลัยจึงเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทย
  ทรงให้รวบรวมวรรณกรรมไทย
  ทรงให้ชำระวรรณกรรมไทย
  ทรงสนับสนุนกวี เช่น สุนทรภู่
  ทรงงานพระราชนิพนธ์จำนวนมาก
10. นอกจากศักราชแล้ว มีสิ่งใดที่ช่วยบอกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้อีก
  รัชสมัยของกษัตริย์
  อายุเฉลี่ยของมนุษย์
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  อายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile