แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
2. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการอย่างไร
  ตามกฎกระทรวง
  ตามระเบียบ
  ตามประกาศกระทรวง
  ตามระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ. นี้คือข้อใด
  อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ
  ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน
  บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
4. ข้อใดคือการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษา
  อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ
  หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
  การพัฒนาและดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
5. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ไว้ในกฎหมายฉบับใด
  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2542
  พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545
  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  ข้อ ก และ ข
6. หน่วยงานใดรวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอ
  ถูกทุกข้อ
7. การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้
  การมอบอำนาจให้เลขาธิการ
  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด
  คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ
  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพงาน
  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
9. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุด
  ปริมาณสถานศึกษา
  จำนวนนักเรียน
  จำนวนประชากร
  วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
10. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการรัฐมนตรี
  รองเลขาธิการรัฐมนตรี
  ข้อ ข และ ค ถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile