แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
  ผู้อำนวยการ สพท.
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา
  ข้อ ก และ ข
2. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา
  คณะรัฐมนตรี
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  นิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
  ตรวจราชการ
  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
  ติดตามประเมินผล นโยบายตามภารกิจ
4. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือข้อใด
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
  คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
  ถูกทุกข้อ
5. ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ข้อ ข และ ค
6. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
  โรงเรียน
  สถานพัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา
  ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
9. หน่วยงานใดรวมกันเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอ
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษา
  อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบ
  หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
  การพัฒนาและดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile