แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ข้อ ข และ ค
2. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
  ผู้อำนวยการ สพท.
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา
  ข้อ ก และ ข
3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
  คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
4. การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้
  การมอบอำนาจให้เลขาธิการ
  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5. หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา
  ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
7. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
  เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษา
8. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการอย่างไร
  ตามกฎกระทรวง
  ตามระเบียบ
  ตามประกาศกระทรวง
  ตามระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
9. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
  โรงเรียน
  สถานพัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์การเรียน
  ถูกทุกข้อ
10. องค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ก.ค.
  ก.ค.ศ.
  ก.ม.
  อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile