จำนวนเชิงซ้อน( i ยกกำลัง n )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. (-i)-14 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i-7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i-76 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. i2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i-10 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. (-i)-6 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i-73 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i2557 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
11. i4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
12. i22 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
13. (-i)14 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
14. i2555 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
15. i28 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
16. i-8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
17. i12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
18. i23 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
19. (-i)-11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
20. i-70 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
21. (-i)15 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
22. i2562 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
23. i20 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
24. (-i)-8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
25. (-i)-13 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
26. (-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
27. (-i)-12 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
28. (-i)-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
29. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
30. i-6 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713