จำนวนเชิงซ้อน( i ยกกำลัง n )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i-74 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i16 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i2564 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i25 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. i9 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i2556 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i-4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i-79 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. (-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
11. (-i)9 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
12. (-i)-9 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
13. i3 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
14. (-i)14 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
15. i8 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
16. (-i)-2 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
17. i30 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
18. (-i)15 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
19. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
20. i-75 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
21. i2559 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
22. (-i)-14 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
23. i2565 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
24. i-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
25. i-78 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
26. (-i)-11 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
27. i2010 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
28. i2562 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
29. (-i)-15 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
30. i26 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713