สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 21 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 21 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
  ประชาชนคือรัฐ
  รัฐเพื่อประชาชน
  ประชาชนเพื่อรัฐ
2. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________�mes disques.
  amener
  apporter
  emporter
  emmener
3. สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามากที่สุด
  ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง
  ครอบครัวเดี่ยว ไม่มีญาติผู้ใหญ่ดูแลโดยใกล้ชิด
  สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป
  แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกัน การประกอบอาชีพ
4. Parmi ces régions françaises , laqulle n’ est pas montagneuse?
  Le Massive Central
  Le Bassin Parisien
  Les Alpes
  Le Jura
5. “Si on allait au Canada?”Cela est __________.
  un ordre
  un doute
  une suggestion
  une décision
6. ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
  คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
  คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น
  วัยรุ่นและสตรีมีสิทธิภาพมากขึ้น
  คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง
7. Une mère dit à son fils qui vient de tomber par terre.“Ne pleure pas , mon chéri. Je t’ achèterai un chocolat tout à l’�heure.”Qu’ est - ce que cette phrase exprime?
  une demande
  une interdic
  une consolation
  un conseil
8. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour�________ une bonne nouvelle.
  m’ annoncer
  me parler
  m’ offrir
  me dire
9. Quand se dit - on “A votre santé?”
  Quand on fait du sport.
  Quand on prend un verre
  Quand on visite des malades
  Quand on part en vacances
10. หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  มรรค 8
  โลกธรรม
  ขันธ์ 5
  ไตรลักษณ์
11. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ทุนนิยมสมัยใหม่
  ทุนนิยมสวัสดิการ
  ทุนนิยมดั้งเดิม
  ทุนนิยมแบบผสม
12. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และบทบาททางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
13. ประเพณีบุญบั้งไฟ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  ความสนุกสนานรื่นเริง
  เทคโนโลยีพื้นบ้าน
  สังคมเกษตรกรรม
  ความสามัคคีในชุมชน
14. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
15. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงกลาโหม
16. Il faut que son père __________ des courses.
  fait
  a fait
  fera
  fasse
17. Comment écrire ce chiffre?“5,434,200”
  cing millions quatre cent trente - quatre mille deux cents.
  cing million quatre cent trente - quatre milles deux cents.
  cing millions quatre cents trente - quatre milles deux cent.
  cing million quatre cent trente - quqatre mille deux cents.
18. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine.� � �1. Sabine est en train de s’ habiller.� � �2. Sabine va sortir avec ses amis.� � �3. Sabine vient de prendre un bain.
  3 - 2 - 1
  3 - 1 - 2
  1 - 2 - 3
  2 - 3 - 1
19. Anna a acheté __________.
  une confortable belle voiture.
  une belle confortable voiture.
  une belle voiture confortable.
  une voiture belle confortable.
20. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter�du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
21. การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทยเป็นการจัดระเบียบทางสังคมข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  วิถีชาวบ้าน
  โลกทัศน์
22. ________ son âge , il travaille encore.
  Pour
  Pour que
  Malgré
  Car
23. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?”- “ __________.” J’ aime le jus de fruits.
  Ni l’ un ni l’ autre
  Rien
  Personne
  Aucune
24. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement.
  trop
  très
  beaucoup
  si
25. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร
  การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า
  ความหลุดพ้นจากทุกข์
  การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์
  ประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา
26. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
27. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข
  พระเยซูคือนะบีหนึ่ง ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวัน และวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน
  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
28. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
29. Elle m’ interdit d’ acheter ce livre , il est cher , et en plus , les�articles sont __________.
  passionnants
  sans intérêt
  remarquables
  intéressants
30. ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์
  เผ่าพันธุ์
  ครอบครัว
  ศาสนา
  ปัจเจกบุคคล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile