สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 21 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 21 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Pour les Français , quelle fleur porte le bonheur?
  La rose
  Le muguet
  La marguerite
  La fleur de lys.
2. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
  การออกเสียงลงประชามติ
  การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมาตรี
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง
3. สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  อำนาจและเกียรติยศ
  สิทธิ และหน้าที่
  กฎระเบียบ และความสัมพันธ์
  ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบ
4. - “C’ est à qui , cette maison?”- “_________?”- “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.”
  Laquelle , Celle - ci
  Laquelle , Celle
  Celle , Laquelle
  Celle - ci , Laquelle
5. Parmi ces régions françaises , laqulle n’ est pas montagneuse?
  Le Massive Central
  Le Bassin Parisien
  Les Alpes
  Le Jura
6. “Ah , si seulement j’ avais de l’ argent!”Cela veut dire : “__________.”
  Je voudrais avoir de l’ argent.
  Je ne voudrais pas d’ argent.
  Je regrette de gagner beaucoup d’ argent.
  Je suis riche.
7. หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  มรรค 8
  โลกธรรม
  ขันธ์ 5
  ไตรลักษณ์
8. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine.� � �1. Sabine est en train de s’ habiller.� � �2. Sabine va sortir avec ses amis.� � �3. Sabine vient de prendre un bain.
  3 - 2 - 1
  3 - 1 - 2
  1 - 2 - 3
  2 - 3 - 1
9. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement.
  trop
  très
  beaucoup
  si
10. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________�mes disques.
  amener
  apporter
  emporter
  emmener
11. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter�du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
12. Anna a acheté __________.
  une confortable belle voiture.
  une belle confortable voiture.
  une belle voiture confortable.
  une voiture belle confortable.
13. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ทุนนิยมสมัยใหม่
  ทุนนิยมสวัสดิการ
  ทุนนิยมดั้งเดิม
  ทุนนิยมแบบผสม
14. ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด
  ทำอะไรตามใจคือไทยแท้
  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
15. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และบทบาททางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
16. ประเพณีบุญบั้งไฟ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  ความสนุกสนานรื่นเริง
  เทคโนโลยีพื้นบ้าน
  สังคมเกษตรกรรม
  ความสามัคคีในชุมชน
17. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
18. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
  ประชาชนคือรัฐ
  รัฐเพื่อประชาชน
  ประชาชนเพื่อรัฐ
19. Il faut que son père __________ des courses.
  fait
  a fait
  fera
  fasse
20. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร
  การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า
  ความหลุดพ้นจากทุกข์
  การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์
  ประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา
21. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข
  พระเยซูคือนะบีหนึ่ง ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวัน และวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน
  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
22. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
  ใช้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  ใช้ระบบสองสภา และมีพรรคการเมืองสองพรรค
23. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?”- “ __________.” J’ aime le jus de fruits.
  Ni l’ un ni l’ autre
  Rien
  Personne
  Aucune
24. ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์
  เผ่าพันธุ์
  ครอบครัว
  ศาสนา
  ปัจเจกบุคคล
25. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงกลาโหม
26. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกันกับหลักการข้อใด
  การแบ่งอำนาจ
  การโอนอำนาจ
  การกระจายอำนาจ
  การมอบอำนาจ
27. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
28. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  ชุมชนเมืองมีลักษณะความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิมากกว่าชุมชมชนบท
  ชุมชนเมืองมีมาตรฐานการครองชีพสูงกว่าชุมชนชนบท
  ชุมชนเมืองเน้นการติดต่อกันตามสถานภาพมากกว่าชุมชน
  ชุมชนเมืองประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นอิสระต่อกันมากกชุมชนชนบท
29. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
30. ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
  คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
  คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น
  วัยรุ่นและสตรีมีสิทธิภาพมากขึ้น
  คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile