การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๖๙-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๓๐
  ๓๒
  ๒๘
2. ๘๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๔๒
  ๔๖

3. ๙๓-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๖๔
  ๔๕
  ๓๒
4. ๘๐-๗๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๒๘

  ๓๖
5. ๓๘๔-๑๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๕
  ๒๕๑
  ๒๗๓
  ๒๗๓
6. ๘๓-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๗
  ๓๓
  ๖๘
  ๓๒
7. ๓๗-๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๖๓
  ๔๒
  ๕๕
8. ๔๗-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕
  ๒๖
  ๒๙
  ๒๔
9. ๔๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๕๕
  ๒๗
  ๖๘
10. ๔๙-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๑
  ๓๕
  ๓๐
  ๓๔
11. ๙๘-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗

  ๕๕
  ๓๙
12. ๖๐-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๕๕
  ๑๗
  ๖๓
13. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
14. ๘๓-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๒๕
  ๓๘
  ๖๔
15. ๓๗-๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๔
  ๓๔
  ๒๖
  ๕๕
16. ๕๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๓๗
  ๓๙
  ๓๘
17. ๒๗-๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๑๗
  ๕๕
  ๔๒
18. ๘๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๖๘
  ๒๕

19. ๒๔๕-๑๒๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๒
  ๑๐๔
  ๑๒๘
  ๑๒๑
20. ๙๓-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๔๕
  ๖๘

21. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
22. ๖๙๘-๑๒๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๔
  ๑๓๗
  ๑๒๐
  ๕๗๓
23. ๕๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๙
  ๒๑
  ๒๓
24. ๙๗-๕๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๙
  ๒๗
  ๔๕
25. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
26. ๕๐-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๒๙
  ๕๖
  ๒๒
27. ๕๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๒
  ๖๔
  ๓๒
28. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๖
  ๗๕
  ๔๖
29. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
30. ๕๘-๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๕
  ๑๕
  ๕๕
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile