การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๖๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๕๓
  ๒๙
  ๔๖
2. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
3. ๘๐-๗๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๒๘

  ๓๖
4. ๙๗-๕๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๙
  ๒๗
  ๔๕
5. ๗๓-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๕๗
  ๒๖
  ๒๓
6. ๓๗-๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๔
  ๓๔
  ๒๖
  ๕๕
7. ๓๘-๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๒๗
  ๒๘
  ๕๖
8. ๙๖-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๓๔
  ๗๓
  ๕๓
9. ๕๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๓๐
  ๒๒
  ๕๓
10. ๘๓-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๖๔
  ๒๘
  ๗๕
11. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๔๒
  ๕๕
12. ๒๙-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๘
  ๓๒
  ๒๗
13. ๙๓-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๖๔
  ๔๕
  ๓๒
14. ๗๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๒๙
  ๔๒
  ๕๗
15. ๕๘-๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๒๖
  ๒๐
  ๑๘
16. ๒๗-๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๑๗
  ๕๕
  ๔๒
17. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
18. ๖๘-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๐
  ๔๒
  ๔๒
19. ๙๓-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๕๕
  ๒๓
  ๒๗
20. ๙๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๑๘
  ๔๒
  ๗๓
21. ๘๓-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๒๕
  ๓๘
  ๖๔
22. ๓๗-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๖
  ๒๒
  ๔๒
23. ๘๑-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๔๖
  ๕๗
  ๕๕
24. ๙๙-๗๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๑
  ๒๑
  ๒๘
  ๔๒
25. ๕๐-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๔๖

  ๕๑
26. ๖๐-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๕๕
  ๑๗
  ๖๓
27. ๙๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖


  ๒๖
28. ๘๙-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๑
  ๒๒
  ๒๓
29. ๔๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๕๕
  ๒๗
  ๖๘
30. ๔๘-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๒
  ๓๐
  ๒๗
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile