การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
2. ๙๔-๖๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๓๔
  ๒๘
  ๔๓
3. ๕๐-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๔๖

  ๕๑
4. ๖๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๒๘
  ๓๗
  ๔๕
5. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๖
  ๗๕
  ๔๖
6. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
7. ๓๗-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๕๓
  ๑๘

8. ๙๖-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๓๔
  ๗๓
  ๕๓
9. ๘๙-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๑
  ๒๒
  ๒๓
10. ๖๙๘-๑๒๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๔
  ๑๓๗
  ๑๒๐
  ๕๗๓
11. ๖๐-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๕๕
  ๑๗
  ๖๓
12. ๕๘-๓๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๒๖
  ๒๐
  ๑๘
13. ๒๗-๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๑๗
  ๕๕
  ๔๒
14. ๒๒-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๘

  ๒๘
15. ๙๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๖๐

  ๖๔
16. ๗๓-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๐
  ๔๒
  ๔๖
  ๒๖
17. ๙๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖


  ๒๖
18. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
19. ๕๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๓๗
  ๓๙
  ๓๘
20. ๓๘-๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๒๗
  ๒๘
  ๕๖
21. ๗๓-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๔๗
  ๒๑
22. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
23. ๙๙-๗๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๑
  ๒๑
  ๒๘
  ๔๒
24. ๕๐-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๒๙
  ๕๖
  ๒๒
25. ๘๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๘
  ๖๔
  ๒๘
26. ๔๗๑-๒๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๑
  ๒๑๐
  ๒๕๐
  ๒๔๘
27. ๕๘-๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๕
  ๑๕
  ๕๕
28. ๔๗-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๑๗
  ๑๑
29. ๘๕-๖๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๖
  ๔๒
  ๒๓

30. ๗๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๒๙
  ๔๒
  ๕๗
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile