SECTION 5 - SAFETY
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 27 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 27 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 5.62 Which of the following statements are correct, when working with benzene?
  a. As a minimum, a full face or half mask cartridge respirator must be worn for closed or restricted system gauging and sampling
  b. A self contained breathing apparatus must be used in all open tank situations
  c. A self contained breathing apparatus must be used if the exposure is expected to exceed 50ppm
  d. Answers a., b. and c. are all correct
2. 5.42 Products have defined limits of combustion. What are these?
  a. The Permissible Exposure Limit and the Threshold Limit Value
  b. The Lower Explosive Limit, Upper Explosive Limit and the Flash Point
  c. The Flash Point and the Threshold Limit Value
  d. The Permissible Exposure Limit and the Lower Explosive Limit
3. 5.43 What defines a confined space?
  a. It has limited means of access and exit
  b. It is not designed for continuous occupation
  c. It has limited natural ventilation
  d. Answers a., b. and c. are all correct
4. 5.16 Corrosive liquids will directly injure the body tissue on contact.
  a. True
  b. False


5. 5.76 Hydrogen sulfide is probably the most dangerous gas commonly encountered in the petroleum industry.
  a. True
  b. False


6. 5.73 When working in an environment suspected of containing H2S what is the only effective protection?
  a. Full face respirator
  b. Half mask respirator
  c. Self-contained breathing apparatus (SCBA)
  d. Answers a., b. and c. are all correct
7. 5.08 Which of the following safety equipment is not required on every job?
  a. H2S monitor
  b. SCBA
  c. Hard hat, safety footwear, gloves
  d. Long-sleeve, fire resistant clothing
8. 5.74 When working in an environment suspected of containing H2S, personal monitors must show a level below (or provide an alarm at) what limit?
  a. 5 ppm (10 ppm in USA)
  b. 1 ppm (2 ppm in USA)
  c. 15 ppm (20 ppm in USA)
  d. 0.1 ppm (0.2 ppm in USA)
9. 5.44 Before entering a confined space, which tests are required?
  a. Oxygen content
  b. Lower explosive limit
  c. Toxic vapour testing
  d. Answers a., b. and c. are all correct
10. 5.86 What is the principal limitation of a filter or cartridge respirator?
  a. It does not supply oxygen
  b. The face piece tends to fog up
  c. The expense to replace the cartridges
  d. Keeping the face piece from sweating up
11. 5.70 What are the effects of acute exposure (short term) to benzene?
  a. Shortness of breath, irritability, headache, nausea, dizziness, intoxication
  b. Irritation of the eyes, nose and respiratory tract
  c. Convulsions and loss of consciousness
  d. Answers a., b. and c. are all correct
12. 5.77 What are the characteristics of hydrogen sulfide?
  a. It is a pale yellow gas with a sweetish taste and strong pungent odour
  b. It is a pale yellow gas with the odour of rotten eggs
  c. It is a colourless gas with a sweetish taste and the odour of rotten eggs
  d. It is a colourless gas with little or no odour
13. 5.27 What can help prevent a build-up and/or discharge of static electricity when sampling?
  a. Use of a sampling cord made of synthetic fibre
  b. Tying the end of the sampling cord to the railing of the tank
  c. Use of a sampling cord that contains no synthetic fibre
  d. Holding the sample cord against the gauge hatch throughout the sampling operation
14. 5.52 An explosimeter (explosion meter) measuring LEL% is utilized to sample the atmosphere within a cargo tank and a reading of 15% is observed. What does the reading mean?
  a. The atmosphere in the tank contains 15% oxygen
  b. The atmosphere in the tank is 15% of the lowest concentration of an explosive mixture of air and hydrocarbon vapours
  c. The atmosphere in the tank is 15% hydrocarbon vapours
  d. The atmosphere in the tank is a 15% mixture of air and hydrocarbon vapours
15. 5.81 What is the maximum permissible 8 hour TWA (time weighted average) exposure level of H2S?
  a. 30 ppm (60 ppm in USA)
  b. 25 ppm (50 ppm in USA)
  c. 15 ppm (20 ppm in USA)
  d. 5 ppm (10 ppm in USA)
16. 5.72 What is the most hazardous component of many crude oils?
  a. Benzene
  b. Toluene
  c. Xylene
  d. Hydrogen sulfide
17. 5.38 A SDS will list what type of protective equipment is required when working with a particular material.
  a. True
  b. False


18. 5.84 What type of respirator filter cartridges should you use for protection against hydrogen sulfide?
  a. Acid Gas
  b. None. Only a self contained breathing apparatus is acceptable
  c. Organic Vapour
  d. Radionucleides, highly toxic dusts, mists and fumes
19. 5.64 Workers who are regularly exposed to benzene should have a regular medical examination.
  a. True
  b. False


20. 5.41 What is the safe oxygen content range in a confined space?
  a. Between 19.5% and 21.0%
  b. Between 18.6% and 20%
  c. Between 19% and 25%
  d. Answers a., b. and c. are all wrong
21. 5.01 What should be the first source of information when preparing to sample a new product?
  a. The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)
  b. The Petroleum Handbook
  c. The Safety Data Sheet (SDS) for that product
  d. Energy Institute HM6 / ISO 3170 / ISO 3171 / API Chapter 8
22. 5.82 What is the short term exposure limit (STEL) for hydrogen sulfide?
  a. 15 ppm (30 ppm in USA)
  b. 10 ppm (20ppm in USA)
  c. 25 ppm (50 ppm in USA)
  d. 30 ppm (60 ppm in USA)
23. 5.67 What effects may result from chronic exposure (long term) to benzene?
  a. Loss of vision
  b. Various blood disorders ranging from anemia to leukemia
  c. Impaired Disability Syndrome (IDS)
  d. Answers a., b. and c. are all correct
24. 5.04 What is the minimum personal protective equipment required when sampling?
  a. Gloves, respirator, hard hat and SCBA
  b. Gloves, eye protection, hard-hat, flame retardant uniform & safety shoes
  c. Gloves, face-shield and sun glasses
  d. Gloves, uniform and SCBA
25. 5.59 How can benzene enter your body?
  a. By inhalation
  b. By absorption through the skin
  c. By Ingestion
  d. Answers a., b. and c. are all correct
26. 5.09 What should be the first reaction to any injury accident?
  a. Raise the alarm to call for help
  b. To protect the injured person, if possible without risk to yourself, from exposure to further injury
  c. To render First Aid
  d. To report immediately to the person s supervisor
27. 5.63 Can gasoline contain benzene?
  a. Yes
  b. No


28. 5.65 What is the permissible exposure limit for benzene (8 hour time weighted average)?
  a. 10 ppm
  b. 3 ppm
  c. 5 ppm
  d. 1 ppm
29. 5.28 Why is it important to wear gloves while sampling?
  a. So that the sample is not contaminated
  b. To prevent your hands becoming dirty
  c. To prevent hazardous substances being absorbed through the skin
  d. Answers a., b. and c. are all correct
30. 5.75 Organic filter respirators are sufficiently effective in a hydrogen sulphide atmosphere to be used for escape purposes.
  a. True
  b. False


ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile