แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าพิจารณาถึงงบประมาณรายจ่ายของประเทศปี 2552 งบด้านใดได้น้อยที่สุด
  รายจ่ายด้านการศึกษา
  รายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายใน
  รายจ่ายด้านการสาธารณสุข
  รายจ่ายด้านการชำระหนี้เงินกู้
2. สถาบันการเงินในข้อใด ที่รัฐให้การสนับสนุนทางด้านการเงินตามนโยบายเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  บริษัทประกันภัย
  ธนาคารพาณิชย์เอกชน
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. ภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่า ?เงินเฟ้อ? หมายถึงใขข้อใดต่อไปนี้
  ภาวะการขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้
  ภาวะการว่างงาน
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ
4. ที่เรียกว่า ?ภาษีทางอ้อม? มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บย้อนหลังจากบริษัทห้างร้านที่หลีกเลี่ยงภาษี
  เป็นภาษีที่ผู้เสียสามารถผลักภาระให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  เป็นภาษีที่ผู้รับสัมปทานจะต้องเสียให้รัฐบาล
  เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
5. เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของงบประมาณปีที่แล้ว ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าอย่างไร
  งบประมาณค้างปี
  เงินออม
  งบประมาณเกินดุล
  เงินคงคลัง
6. ในกรณีที่ประเทศไดทยเกิดภาวะเงินเฟ้อระดับปานกลาง คือระดับสินค้าสูงขึ้นกว่าปกติ 5-20 เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนกลุ่มใดบ้าง
  ข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 2500 บาทต่อเดือน
  กรรมกรผู้ใช้แรงงานเพราะนายทุนจะเลิกจ้าง
  นายทุนผู้ผลิตสินค้าจะลำบากมากเพราะประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ทำให้สินค้าขายไม่ออก
  ผู้มีรายได้ประจำจะเดือดร้อนมากที่สุดเพราะสินค้าราคาแพงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิม
7. กรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา และส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด
  ทำให้เกิดภาวะขาดดุลย์การค้าตามมา
  นายทุนผูผลิตต้องลดปริมาณการผลิตและเกิดปัญหาการว่างงาน
  ฐานะทางการคลังของประเทศวิกฤตอย่างหนัก
  งบประมาณปิดหีบไม่ลงดต่ำลงเรื่อย ๆ
8. สาเหตุที่เกิด ?ภาวะเงินเฟ้อ? และส่งผลกระทบการเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศคือในข้อใด
  อำนาจซื้อของประชาชนมีสูงแต่ปริมาณสินค้ามีน้อย
  ต้นทุกการผลิตสินค้าสูงขึ้นทำให้นายทุนต้องเพิ่มราคาสินค้า
  ประชาชนขาดอำนาจในการซื้อและสินค้ามีปริมาณมากเกินไป
  ถูกเฉพาะ ข้อ ก.และ ข.
9. ?รายได้รัฐบาล? ส่วนใหญได้มาจากรายได้ประเภทใดมากที่
  รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
  รายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิต
  รายได้จากรัฐพาณิชย์
  รายได้จากภาษีอากร
10. อยากทราบว่า สถาบันการเงินของเอกชนในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารสงเคราะห์ของกระทรวงการคลัง
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  บริษัทประกันภัย
  บริษัทเอราวัณทรัสต์
  บริษัทหลักทรัพย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile