แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา และส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด
  ทำให้เกิดภาวะขาดดุลย์การค้าตามมา
  นายทุนผูผลิตต้องลดปริมาณการผลิตและเกิดปัญหาการว่างงาน
  ฐานะทางการคลังของประเทศวิกฤตอย่างหนัก
  งบประมาณปิดหีบไม่ลงดต่ำลงเรื่อย ๆ
2. จงบอกสาเหตุที่ทำให้เกิด ?ภาวะเงินฝืด?
  การขาดดุลย์การค้ากับต่างประเทศ
  การขาดแคลนสินค้าบริโภคที่จำเป็น
  ประชาชนมรอำนาจการซื้อต่ำ
  การขยายตัวของการผลิตอุตสาหกรรมมีน้อย
3. จงพิจารณาดูว่า ในข้อใดที่หมายถึง ?รายรับของรัฐบาล?
  ภาษีอากรที่เก็บได้จากราษฏรในแต่ละปี
  การค้าเกินดุลย์ + การเก็บภาษีอากร + เงินกู้
  รายได้จากภาษีอากร + รายได้จากรัฐพาณิชย์ + เงินกู้
  รายได้ของรัฐบาล + เงินคงคลัง +เงินกู้
4. สาเหตุที่เกิด ?ภาวะเงินเฟ้อ? และส่งผลกระทบการเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศคือในข้อใด
  อำนาจซื้อของประชาชนมีสูงแต่ปริมาณสินค้ามีน้อย
  ต้นทุกการผลิตสินค้าสูงขึ้นทำให้นายทุนต้องเพิ่มราคาสินค้า
  ประชาชนขาดอำนาจในการซื้อและสินค้ามีปริมาณมากเกินไป
  ถูกเฉพาะ ข้อ ก.และ ข.
5. ในปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลได้กำหนดรายจ่ายด้านใดไว้สูงสุด
  การศึกษา
  การป้องกันประเทศ
  การเศรษฐกิจ
  การสาธารณสุข
6. สถาบันการเงินประเภทใด ที่ประชาชนสามารถกู้เงินได้แม้เพียงจำนวนเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบการอันยุ่งยาก แต่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันการกู้เงินดังกล่าว
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  บริษัทเงินทุน
  ธนาคารพาณิชย์
  สถานธนานุเคราะห์
7. ข้อใดเป็นรายจ่ายด้านเศรษฐกิจของงบประมาณรายจ่ายปี 2552 ทั้งหมด
  การคมนาคม-การเกษตร-การพลังงานและเชื้อเพลิง
  การอุตสาหกรรม-การบริการชุมชน-การสังคมสงเคราะห์
  การชำระหนี้เงินกู้-การบริการอนามัยสาธารณสุข-การตำรวจ
  การศาสนา-การบริการสาธารณูปโภค-การสุขาภิบาล
8. อยากทราบว่า สถาบันการเงินของเอกชนในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารสงเคราะห์ของกระทรวงการคลัง
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  บริษัทประกันภัย
  บริษัทเอราวัณทรัสต์
  บริษัทหลักทรัพย์
9. เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของงบประมาณปีที่แล้ว ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าอย่างไร
  งบประมาณค้างปี
  เงินออม
  งบประมาณเกินดุล
  เงินคงคลัง
10. ภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่า ?เงินเฟ้อ? หมายถึงใขข้อใดต่อไปนี้
  ภาวะการขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้
  ภาวะการว่างงาน
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile