แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รายได้จากรัฐพาณิชย์ในข้อใด ที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวและล้าหลังของรัฐวิสาหกิจไทย ได้อย่างถูกต้อง
  การรถไฟแห่งประเทศไทย
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  การสื่อสารแห่งประเทศไทย
2. ที่เรียกว่า ?ภาษีทางอ้อม? มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บย้อนหลังจากบริษัทห้างร้านที่หลีกเลี่ยงภาษี
  เป็นภาษีที่ผู้เสียสามารถผลักภาระให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  เป็นภาษีที่ผู้รับสัมปทานจะต้องเสียให้รัฐบาล
  เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
3. ?รายได้รัฐบาล? ส่วนใหญได้มาจากรายได้ประเภทใดมากที่
  รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
  รายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิต
  รายได้จากรัฐพาณิชย์
  รายได้จากภาษีอากร
4. ภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่า ?เงินเฟ้อ? หมายถึงใขข้อใดต่อไปนี้
  ภาวะการขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้
  ภาวะการว่างงาน
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
  ราคาสินค้าโดยทั่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ
5. ในกรณีที่ประเทศไดทยเกิดภาวะเงินเฟ้อระดับปานกลาง คือระดับสินค้าสูงขึ้นกว่าปกติ 5-20 เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนกลุ่มใดบ้าง
  ข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 2500 บาทต่อเดือน
  กรรมกรผู้ใช้แรงงานเพราะนายทุนจะเลิกจ้าง
  นายทุนผู้ผลิตสินค้าจะลำบากมากเพราะประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ทำให้สินค้าขายไม่ออก
  ผู้มีรายได้ประจำจะเดือดร้อนมากที่สุดเพราะสินค้าราคาแพงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิม
6. สาเหตุที่เกิด ?ภาวะเงินเฟ้อ? และส่งผลกระทบการเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศคือในข้อใด
  อำนาจซื้อของประชาชนมีสูงแต่ปริมาณสินค้ามีน้อย
  ต้นทุกการผลิตสินค้าสูงขึ้นทำให้นายทุนต้องเพิ่มราคาสินค้า
  ประชาชนขาดอำนาจในการซื้อและสินค้ามีปริมาณมากเกินไป
  ถูกเฉพาะ ข้อ ก.และ ข.
7. จงบอกสาเหตุที่ทำให้เกิด ?ภาวะเงินฝืด?
  การขาดดุลย์การค้ากับต่างประเทศ
  การขาดแคลนสินค้าบริโภคที่จำเป็น
  ประชาชนมรอำนาจการซื้อต่ำ
  การขยายตัวของการผลิตอุตสาหกรรมมีน้อย
8. "ในกรณี ที่รัฐบาลกำหนดงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินในปีหนึ่งเอาไว้ 120,000 ล้านบาท แต่สามารถหารายได้จากประชาชนในประเทศได้เพียง 100,000 ล้านบาท เราเรียกลัษณะของงบประมาณชนิดนี้ว่าอย่างไร"
  งบประมาณขาดดุล
  งบประมาณเกินดุล
  งบประมาณสมดุล
  งบประมาณคล่องตัว
9. สถาบันการเงินประเภทใด ที่ประชาชนสามารถกู้เงินได้แม้เพียงจำนวนเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบการอันยุ่งยาก แต่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันการกู้เงินดังกล่าว
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  บริษัทเงินทุน
  ธนาคารพาณิชย์
  สถานธนานุเคราะห์
10. เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของงบประมาณปีที่แล้ว ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าอย่างไร
  งบประมาณค้างปี
  เงินออม
  งบประมาณเกินดุล
  เงินคงคลัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile