สถิติ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน? 60? คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ? 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน? 40? คน เท่ากับ? 162? เซนติเมตร อยากทราบว่าความสูงเฉลี่ยของนักเรียนหญิงจะสูงกี่เซนติเมตร
  150? เซนติเมตร
  156?? เซนติเมตร
  158? เซนติเมตร
  162? ?เซนติเมตร
2. ถ้าคะแนน? 80 ? 84? เป็นอันตรภาคชั้นที่ 1 จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ 4 ตรงกับข้อใด
  92
  97
  97.5
  102
3. "ถ้าจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ 1, 2 และ 3 เป็น 8, 11 และ 14 ตามลำดับ คะแนนอันตรภาคชั้นที่ 5 จะตรงกับข้อใด"
  16 ? 18
  18 ? 20
  18 ? 21
  19 ? 21
4. นางสาวมาลิสาสอบคณิตศาสตร์? 5? ครั้ง มีคะแนนเฉลี่ย ?32? คะแนน ?สอบครั้งที่สองถึงครั้งที่ห้าได้คะแนน? 28??? 38 ?25??? 30? แต่คะแนนสอบครั้งแรกทำหายไป นักเรียนช่วยมาลิสาคำนวณด้วยว่าครั้งแรกสอบได้กี่คะแนน
  27
  30
  39
  40
5. นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน? 9? คน? มีอายุ? 15??? 14??? 15 ? ? 15??? 16??? 17??? 16??? 16? ?16?? อีก ?3? ปีข้างหน้านักเรียน กลุ่มนี้จะมีค่าฐานนิยมของอายุเป็นเท่าไร
  16
  17
  18
  19
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน? 60? คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ? 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน? 40? คน เท่ากับ? 162? เซนติเมตรค่ามัธยฐานของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด
  156
  157
  160
  175
7. การนำเสนอกราฟฮิสโทแกรม? ความสูงของแท่งกราฟ จะแทนด้วยข้อใด
  คะแนน
  ช่วงคะแนน
  จุดกึ่งกลางชั้นแต่ละชั้น
  ความถี่
8. นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 7 คน มีอายุ? 15?? 14?? 16?? 17 ? 15?? 14?? 14?? เมื่อ? 5? ปีที่แล้วนักเรียนกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยเท่าใด
  10
  14
  14.5
  15
9. "ส่วนสูงของนักเรียน? 7? คน มีดังนี้? 157,? 156,? 160,? 156, ?175,? 160,? 156? ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากมากไปหาค่าน้อย"
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต? ค่ามัธยฐาน???????? ค่าฐานนิยม
  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าฐานนิยม ??????? ค่ามัธยฐาน
  ค่ามัธยฐาน ??????? ค่าเฉลี่ยเลขคณิต? ค่าฐานนิยม
  ค่าฐานนิยม ??????? ค่ามัธยฐาน ??????? ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
10. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนปลูปัญญา มีจำนวน? 60? คน มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ? 158 เซนติเมตรความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนนักเรียน? 40? คน เท่ากับ? 162? เซนติเมตรค่าฐานนิยมของส่วนสูงนักเรียนเท่ากับเท่าใด
  158
  160
  161
  163
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile