เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การนำผลผลิตไปเสนอต่อผู้ที่มีความต้องการ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การนำผลผลิตไปสู่ตลาด เพื่อให้เกิดการซื้อขายกันขึ้น คือความหมายของคำในข้อใด
  การบริโภค
  การจำหน่าย
  การผลิต
  การโฆษณา
2. ความต้องการซื้อสินค้าของผู้ซื้อขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  ช่วงเวลาที่ซื้อ
  ความจำเป็นต้องใช้
  ราคาไม่แพง
  ถูกทุกข้อ
3. คุณสมบัติของเงินในข้อใดทำให้เงินต่างจากวัตถุอื่น
  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  ใช้ชำระหนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
  ใช้แลกเปลี่ยนสินค้ากลับมาได้
  จับต้องได้
4. ข้อใดคือข้อดีของเงิน
  มีความสะดวกในการเก็บรักษามากกว่าเก็บในรูปอื่นๆ
  รูปแบบสวยงาม หลากหลาย
  ทำจากวัสดุมีค่า
  มีน้ำหนักมากทำให้มีมูลค่าสูง
5. ผู้ที่นำสินค้าและบริการต่าง ๆ ไปบริโภคเพื่อสนองความต้องการของตนเอง เรียกว่า
  ผู้ขาย
  ตัวแทน
  ผู้ซื้อ
  ผู้ผลิต
6. สิ่งที่ต้องมีความสมดุลในระบบตลาดคือข้อใด
  ความต้องการซื้อ
  ความต้องการขาย
  ค่าของเงิน
  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ
  เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้
  เป็นเครื่องวัดและรักษามูลค่าของสินค้า
  เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสำคัญในชาติ
  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
8. ข้อใดคือความหมายของตลาด
  สถานที่ขายอาหาร
  สถานที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ซื้อและผู้ขาย
  สถานที่รับฝากเงิน
  สถานที่เพาะปลูกผัก ผลไม้
9. ประเทศไทยใช้สกุลเงินใด
  เยน
  บาท
  ยูโร
  ดอลลาร์
10. สิ่งที่ช่วยให้การซื้อขายดำเนินไปอย่างสมดุลคือข้อใด
  การโฆษณา
  การลดราคา
  กลไกตลาด
  ธนาคาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile