วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครื่องหมายการค้าที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลกราฟิก
  ข้อมูลตัวอักษร
  ข้อมูลเชิงจำนวน
  ข้อมูลภาพลักษณ์
2. ข้อใดคือข้อมูล
  น้ำหนักตัว
  คะแนนสะสม
  กราฟแสดงคะแนนสอบ
  แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน
3. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นข้อความ
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นต้นแบบ
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ
4. การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็ก-ทรอนิกส์คล้ายกับการแบ่งข้อมูลในข้อใด
  การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล
  การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
  การแบ่งข้อมูลตามประเภทคอมพิวเตอร์
  การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
5. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ
  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5
6. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
  ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
  เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว้
  เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
  สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง
7. ข้อใดคือนามสกุลต่อท้ายชื่อข้อมูลภาพที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  *.bmp
  *.doc
  *.mp3
  *.wav
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล
  มีความถูกต้อง
  มีความทันสมัย
  มีความสวยงาม
  มีความน่าเชื่อถือ
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของสารสนเทศ
  ช่วยในการวางแผน
  ช่วยให้เรารับรู้สิ่งต่าง ๆ
  ช่วยพัฒนาและควบคุมงาน
  ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
10. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเชิงจำนวน
  จำนวนดินสอที่มีทั้งหมด
  หมายเลขทะเบียนรถยนต์
  ความยาวของหลอดกาแฟ
  คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile