วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 บทที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครื่องหมายการค้าที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลกราฟิก
  ข้อมูลตัวอักษร
  ข้อมูลเชิงจำนวน
  ข้อมูลภาพลักษณ์
2. ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ
  ข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุด
  ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล
  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3. ข้อใดคือนามสกุลต่อท้ายชื่อข้อมูลภาพที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  *.bmp
  *.doc
  *.mp3
  *.wav
4. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นข้อความ
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นต้นแบบ
  สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ
5. ข้อใดคือข้อมูล
  น้ำหนักตัว
  คะแนนสะสม
  กราฟแสดงคะแนนสอบ
  แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน
6. สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อนเป็นการแบ่งสารสนเทศรูปแบบใด
  การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ
  การแบ่งสารสนเทศตามขั้นตอนการพัฒนาสารสนเทศ
  การแบ่งสารสนเทศตามการนำไปใช้งาน
  การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบที่นำเสนอ
7. ข้อใดหมายถึงข้อมูล
  สิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้ได้
  สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
  ข้อเท็จจริงที่แสดงในหนังสือเรียน
  ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง
8. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลทุติยภูมิได้ถูกต้อง
  ตรงต่อความต้องการมากที่สุด
  เป็นข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมและบันทึกไว้
  เป็นการแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์
  สามารถรวบรวมได้โดยการบันทึกจากแหล่งข้อมูลนั้นโดยตรง
9. ข้อใดคือประเภทของข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
  ข้อมูลที่ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลรูปภาพ
  ข้อมูลที่ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5
10. ข้อใดหมายถึงข้อมูลภาพลักษณ์
  ข้อมูลที่ได้จากการสแกน
  ข้อมูลที่แสดงลักษณะของภาพ
  ข้อมูลที่สามารถนำมาคำนวณได้
  ข้อมูลที่เกิดจากจุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile