ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

,แนวข้อสอบบรรจุครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. By the end of this month she expects to_______six chapters.
  be written
  have written
  have wrote
  have been written.
2. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
3. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
4. "The more you talk about the matter, _______"
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
5. "My bitch, ______often bites the judges at important dog shows."
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
6. "Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team."
  the best
  the better
  the most good
  an even better
7. "Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway."
  Because
  but
  instead
  despite
8. "This house is much nicer than the one next to it. ,I?ll bet the rent is______as that one."
  More
  three times as much
  much less
  like
9. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
10. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile