ข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

,แนวข้อสอบบรรจุครู คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Have those three students______won scholarship to study in Oxford?
  Whom you talked about them
  you talked about
  you talked about them
  about them you talked
2. "My bitch, ______often bites the judges at important dog shows."
  whose temper is very uncertain
  who temper is very uncertain
  temper is very uncertain
  which temper is very uncertain
3. Lagos s the only city in Nigeria______there is a twenty-four storey building.
  Which
  in which
  in where
  who
4. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
5. "Harrison has a good pitching record.Yes, but Mark has_______. Record on the whole team."
  the best
  the better
  the most good
  an even better
6. "This house is much nicer than the one next to it. ,I?ll bet the rent is______as that one."
  More
  three times as much
  much less
  like
7. "Greg should have lift the party an hour ago.- ,Yes, I keep telling him to go, _______. He stays anyway."
  Because
  but
  instead
  despite
8. By the end of this month she expects to_______six chapters.
  be written
  have written
  have wrote
  have been written.
9. The jury is still out. The members_______the case.
  must still be discussing
  must discuss
  could still discuss
  may be discussed
10. "The more you talk about the matter, _______"
  the situation seen worse
  the worse the situation seems.
  the worse seems the situation
  the situation seems the worse
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile