O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
  การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส
  ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้
  การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข
  วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด
2. การทำละหมาดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
  แสดงความเคารพพระเจ้า
  ชำระบาปที่ทำในแต่ละวัน
  แผ่ส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์
  บำเพ็ญบารมี
3. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนา
  กรรมคือการกระทำโดยเจตนา
  กรรมคือความดีความชั่ว
  กรรมคือสิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิต
  กรรมคือการกระทำที่ลบล้างไม่ได้
4. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  การมีชีวิตนิรันดรในดินแดนของพระเจ้า
  การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  การมีชีวิตสุขสงบในโลกนี้
  การเข้าถึงพระเจ้า
5. หลักเบื้องต้นของศาสนาแบบที่เชื่อถือในพระเจ้าองค์เดียวคือข้อใด
  พระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่ง
  พระเจ้าคือผู้ชี้ทางสวรรค์
  พระเจ้าคือผู้กุมชะตาของมวลมนุษย์
  พระเจ้าคือผู้ทรงความยุติธรรม
6. การสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนา มีจุดประสงค์สุดท้ายสอย่างไร
  ให้รู้ว่าชีวิตคือความทุกข์
  ให้ตระหนักว่าเราเอาชนะทุกข์ได้
  ให้เข้าใจว่าทุกข์มาจากกิเลสในใจเรา
  ให้รู้ว่าความทุกข์เป็นกรรม
7. ไตรสิกขา พัฒนามาจากอะไร
  ไตรลักษณ์
  เบญจศีล
  เบญจธรรม
  มรรค 8
8. ข้อใดไม่ตรงกับคำสอนของศาสนาพราหมณ์
  การเอาใจใส่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ในวัยร่ำเรียน
  การแต่งงานมีครอบครัวหลังจากผ่านวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว
  การมีบุตรเมื่อมีฐานะพร้อม
  การสละบ้านเรือนออกบวชเมื่อแก่ชรา
9. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  เพื่อฝึกให้ประหยัดอดออม
  เพื่อให้เห็นในคนที่ขาดแคลน
  เพื่อเป็นการบูชาพระเจ้า
  เพื่อให้จิตใจแข็งแกร่ง
10. ข้อใดคือความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่ต่างจากศาสนาพราหมณ์
  มนุษย์เกิดเพียงชาติเดียว
  มนุษย์เกิดจากการสร้างของพระเจ้า
  ผู้เคารพพระเจ้าคือผู้ทำความดี
  ผู้ทำความดีพระเจ้าย่อมมองเห็น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile