O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนา
  กรรมคือการกระทำโดยเจตนา
  กรรมคือความดีความชั่ว
  กรรมคือสิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิต
  กรรมคือการกระทำที่ลบล้างไม่ได้
2. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร
  การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส
  ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้
  การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข
  วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด
3. การถือศีลอดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  เพื่อฝึกให้ประหยัดอดออม
  เพื่อให้เห็นในคนที่ขาดแคลน
  เพื่อเป็นการบูชาพระเจ้า
  เพื่อให้จิตใจแข็งแกร่ง
4. ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์
  การมีชีวิตนิรันดรในดินแดนของพระเจ้า
  การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป
  การมีชีวิตสุขสงบในโลกนี้
  การเข้าถึงพระเจ้า
5. การสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนา มีจุดประสงค์สุดท้ายสอย่างไร
  ให้รู้ว่าชีวิตคือความทุกข์
  ให้ตระหนักว่าเราเอาชนะทุกข์ได้
  ให้เข้าใจว่าทุกข์มาจากกิเลสในใจเรา
  ให้รู้ว่าความทุกข์เป็นกรรม
6. หลักเบื้องต้นของศาสนาแบบที่เชื่อถือในพระเจ้าองค์เดียวคือข้อใด
  พระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่ง
  พระเจ้าคือผู้ชี้ทางสวรรค์
  พระเจ้าคือผู้กุมชะตาของมวลมนุษย์
  พระเจ้าคือผู้ทรงความยุติธรรม
7. ข้อใดคือความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่ต่างจากศาสนาพราหมณ์
  มนุษย์เกิดเพียงชาติเดียว
  มนุษย์เกิดจากการสร้างของพระเจ้า
  ผู้เคารพพระเจ้าคือผู้ทำความดี
  ผู้ทำความดีพระเจ้าย่อมมองเห็น
8. ไตรสิกขา พัฒนามาจากอะไร
  ไตรลักษณ์
  เบญจศีล
  เบญจธรรม
  มรรค 8
9. การทำละหมาดในศาสนาอิสลามมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
  แสดงความเคารพพระเจ้า
  ชำระบาปที่ทำในแต่ละวัน
  แผ่ส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์
  บำเพ็ญบารมี
10. ข้อใดไม่ตรงกับคำสอนของศาสนาพราหมณ์
  การเอาใจใส่เรียนหนังสือเมื่ออยู่ในวัยร่ำเรียน
  การแต่งงานมีครอบครัวหลังจากผ่านวัยศึกษาเล่าเรียนแล้ว
  การมีบุตรเมื่อมีฐานะพร้อม
  การสละบ้านเรือนออกบวชเมื่อแก่ชรา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile