แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระพุทธศาสนาเริ่มต้นเผยแผ่เข้าสู่ประเทศลาวในสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  พระเจ้าฟ้างุ้ม
  พระเจ้าศรีจุลราช
  พระเจ้าสามแสนไทย
  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
2. ลักษณะนิสัยชอบสงสารคนอื่น เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของคนไทยนั้นสืบเนื่องมาจากหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใด
  อิทธิบาท ๔
  พรหมวิหาร ๔
  อุบาสกธรรม ๕
  กุศลธรรมบถ ๑๐
3. เหตุใดพระพุทธศาสนาในพม่าจึงเสื่อมลงเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
  อังกฤษทำลายพระพุทธศาสนา
  ชาวพม่าเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์
  ชาวพม่าหันไปนับถือคริสต์ศาสนา
  สถาบันกษัตริย์ถูกโค่นล้ม จึงขาดผู้ทำนุบำรุงพระศาสนา
4. การนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
  จีน
  อินเดีย
  ศรีลังกา
  กัมพูชา
5. ประเทศใดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
  ลาว พม่า
  กัมพูชา มาเลเซีย
  สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
  เวียดนาม อินโดนีเซีย
6. นักเรียนได้รับประโยชน์อะไรจากการศึกษาพุทธประวัติ
  เป็นแบบอย่างการทำความดี
  ได้รับความรู้เรื่องพุทธประวัติ
  ถ่ายทอดพุทธประวัติได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
  ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
7. ข้อความที่กล่าวว่า ?ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ? แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยในข้อใด
  ความเมตตากรุณา
  ความอ่อนน้อมถ่อมตน
  ความใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว
  ความเป็นคนไม่ยึดมั่นเกินไป
8. พระเจ้าอโศกมหาราชมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไร
  สนับสนุนให้ผู้ชายอินเดียออกบวช
  ส่งเสริมการแปลอรรถกถาพระไตรปิฎก
  เป็นองค์ประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎก
  ส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ
9. พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลายด้านยกเว้นข้อใด
  ทรงสร้างนครธม
  ทรงสร้างพระพุทธรูปชัยพุทธมหานาถ
  ส่งพระราชโอรสไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกา
  ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในกรุงพนมเปญ
10. ศาสนาอิสลามได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียได้อย่างไร
  ชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามตามอย่างชาวอินโดนีเซีย
  สุลต่านของมาเลเซียได้สั่งให้ราษฎรหันมานับถือศาสนาอิสลาม
  แต่เดิมประชาชนได้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
  พ่อค้าชาวอาหรับได้ชักชวนให้ชาวมาเลเซียหันมานับถือศาสนาอิสลามได้สำเร็จ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile