งบประมาน

,ข้อสอบชุดที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือค่าวัสดุ
  ดัดแปลง คัดลอก หรือปรับปรุงวัสดุ
  จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 20,000 บาท
  จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
  จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน 30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุนมีกี่งบ
  8
  6
  4
  2
3. ข้อใดคืองบลงทุน
  ค่าคุรุภัณฑ์
  ค่าที่ดินและงานก่อสร้าง
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าที่ดินและงานสร้าง
4. ข้อใดใชงบบุคลากร
  เงินเดือนประจำ
  ค่าจ้างประจำ
  ค่าจ้างครั้งคราว
  ค่าตอบแทนพนักงาน
5. รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  งบบุคลากร
  งบเงินอุดหนุน
  งบการลงทุน
  งบดำเนินงาน
6. การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ มีกี่ลักษณะ
  5
  4
  3
  2
7. มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน ขั้นตอนแรกคือ
  การคำนวณต้นทุนการผลิต
  การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ
  การวางแผนงบประมาณ
  การจัดวางแผนงบประมาณ
8. การบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบกี่เรื่อง
  2
  3
  4
  5
9. ข้อใดคือค่าตอบแทน
  เป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเพื่อการบริหารงานประจำ 4 ประเภท
  เป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเพื่อการบริหารงานประจำ
  เป็นรายจ่ายที่กำหนดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งการบริการ
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
10. ข้อใดไม่ใช่งบรายจ่ายอื่น
  เงินราชการลับ
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
  ค่าใช้จ่ายหน่วยงานอิสระ
  เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile