หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
  ถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  รัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภา
  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อน
  ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
2. เยาวชนที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  มีจิตสาธารณะ
  ใฝ่เรียนรู้
  ขยันหมั่นเพียร
  มีความซื่อสัตย์
3. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้อง
  ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ 2 วาระ
  ในการทำคำวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 5 คน
  ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
4. ตำรวจขอค้นบ้านของนายดำ แต่นายดำไม่ยอมให้ค้นโดยอ้างว่าต้องมีหมายค้นก่อน นายดำจะกระทำได้หรือไม่
  ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน
  ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน
  ไม่ได้ เพราะตำรวจมีหน้าที่ตรวจค้นได้ทุกที่ที่สงสัย
  ไม่ได้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้รักษากฎหมาย
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นฉบับที่เท่าไร
  ฉบับที่ 15
  ฉบับที่ 17
  ฉบับที่ 20
  ฉบับที่ 18
6. ถ้าประชาชนไม่รู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพภายในขอบเขตและไม่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย จะส่งผลต่อข้อใดมากที่สุด
  สังคมไม่มีความสงบสุข
  ขาดความสามัคคีกันภายในสังคมไทย
  สังคมไทยขาดรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
  ไม่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
7. สุชาติและสันติมาโรงเรียนสาย และชอบขโมยของของเพื่อนเป็นประจำ การกระทำของสุชาติและสันติแสดงถึงการขาดคุณสมบัติของเยาวชนที่ดีในเรื่องใด
  ความละอาย
  ใฝ่เรียนรู้
  ระเบียบวินัย
  ความซื่อสัตย์สุจริต
8. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง
  คมสันต์ไปใช้สิทธิในการแสดงประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย
  สุชาติแนะนำเพื่อนบ้านให้ไปเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง
  สมชายเข้าร่วมรับฟังการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนของตน
  ประพลให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่สมาชิกในครอบครัว แล้วจึงขยายไปยังสถาบันอื่นๆ ในสังคม
9. ครอบครัวของอ้อยมีความยากจนมาก มีย่าซึ่งป่วยหนักไม่มีเงินรักษา แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐให้ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดี กรณีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิเสรีภาพในร่างกาย
  สิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
  การรับรองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
10. นายดำ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง จะฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งพักการเรียน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทุจริตในห้องสอบ นายดำจะฟ้องศาลใด
  ศาลปกครอง
  ศาลคดีเด็กและเยาวชน
  ศาลเยาวชนและครอบครัว
  ศาลชั้นต้นกรุงเทพมหานคร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile