หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นายดำ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง จะฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งพักการเรียน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทุจริตในห้องสอบ นายดำจะฟ้องศาลใด
  ศาลปกครอง
  ศาลคดีเด็กและเยาวชน
  ศาลเยาวชนและครอบครัว
  ศาลชั้นต้นกรุงเทพมหานคร
2. การวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นหน้าที่ของศาลใด
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลยุติธรรม
  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
3. ถ้าประชาชนไม่รู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพภายในขอบเขตและไม่ปฏิบัติตนตามกฎหมาย จะส่งผลต่อข้อใดมากที่สุด
  สังคมไม่มีความสงบสุข
  ขาดความสามัคคีกันภายในสังคมไทย
  สังคมไทยขาดรากฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
  ไม่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
4. ตำรวจขอค้นบ้านของนายดำ แต่นายดำไม่ยอมให้ค้นโดยอ้างว่าต้องมีหมายค้นก่อน นายดำจะกระทำได้หรือไม่
  ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน
  ได้ เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน
  ไม่ได้ เพราะตำรวจมีหน้าที่ตรวจค้นได้ทุกที่ที่สงสัย
  ไม่ได้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้รักษากฎหมาย
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
  ถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  รัฐมนตรีมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภา
  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อน
  ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
6. เยาวชนที่ดีต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  มีจิตสาธารณะ
  ใฝ่เรียนรู้
  ขยันหมั่นเพียร
  มีความซื่อสัตย์
7. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง
  คมสันต์ไปใช้สิทธิในการแสดงประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย
  สุชาติแนะนำเพื่อนบ้านให้ไปเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง
  สมชายเข้าร่วมรับฟังการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนของตน
  ประพลให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่สมาชิกในครอบครัว แล้วจึงขยายไปยังสถาบันอื่นๆ ในสังคม
8. การเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนเป็นการเสริมสร้างรากฐานในเรื่องใดให้แก่เยาวชน
  การเสริมสร้างรากฐานระเบียบวินัย
  การเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตย
  การเสริมสร้างรากฐานการมีจิตสาธารณะ
  การเสริมสร้างรากฐานความรับผิดชอบ
9. ชาวสวนยางปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในการพยุงราคายาง ถือว่าเป็นการกระทำในลักษณะใด
  ใช้เสรีภาพในขอบเขต
  ใช้เสรีภาพเกินขอบเขต
  ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา
  ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง
10. สุชาติและสันติมาโรงเรียนสาย และชอบขโมยของของเพื่อนเป็นประจำ การกระทำของสุชาติและสันติแสดงถึงการขาดคุณสมบัติของเยาวชนที่ดีในเรื่องใด
  ความละอาย
  ใฝ่เรียนรู้
  ระเบียบวินัย
  ความซื่อสัตย์สุจริต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile