หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ชาวสวนยางปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในการพยุงราคายาง ถือว่าเป็นการกระทำในลักษณะใด
  ใช้เสรีภาพในขอบเขต
  ใช้เสรีภาพเกินขอบเขต
  ใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา
  ปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง
2. สมทรงไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเขาอายุครบ 18 ปี ข้อความนี้สอดคล้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  สิทธิ หน้าที่
  เสรีภาพ
  ความเสมอภาค
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการรู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักใช้และรักษาสิทธิของตนเอง
  คมสันต์ไปใช้สิทธิในการแสดงประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย
  สุชาติแนะนำเพื่อนบ้านให้ไปเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียง
  สมชายเข้าร่วมรับฟังการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนของตน
  ประพลให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่สมาชิกในครอบครัว แล้วจึงขยายไปยังสถาบันอื่นๆ ในสังคม
4. การเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนเป็นการเสริมสร้างรากฐานในเรื่องใดให้แก่เยาวชน
  การเสริมสร้างรากฐานระเบียบวินัย
  การเสริมสร้างรากฐานประชาธิปไตย
  การเสริมสร้างรากฐานการมีจิตสาธารณะ
  การเสริมสร้างรากฐานความรับผิดชอบ
5. ครอบครัวของอ้อยมีความยากจนมาก มีย่าซึ่งป่วยหนักไม่มีเงินรักษา แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐให้ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างดี กรณีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อใด
  สิทธิเสรีภาพในร่างกาย
  สิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
  การรับรองศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อใด
  21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
  22 สิงหาคม พ.ศ. 2549
  23 สิงหาคม พ.ศ. 2550
  24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
7. การใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรง จะเกิดผลตามมาอย่างไร
  สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
  สร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศชาติ
  สร้างเสริมรากฐานประชาธิปไตย
  ลดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างกัน
8. ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลมีหลายข้อ ยกเว้นข้อใด
  ทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย
  ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการดำรงชีวิตในสังคม
  ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิพิเศษนอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมาย
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
9. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ศาลมีกี่ศาล
  2 ศาล
  3 ศาล
  4 ศาล
  5 ศาล
10. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้อง
  ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ 2 วาระ
  ในการทำคำวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 5 คน
  ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile