แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ ""คำว่า ขอโทษ เป็นคำที่แสดงความสำนึก ความนอบร้อม และความมีมารยาท เราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแห่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทั้งนั้น"""
  การขออภัย
  การถ่อมตน
  การยอมรับผิด
  การทำตามค่านิยมของสังคม
2. "ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด ""การสั่งงาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสั่งก็แย่ สมมุติถ้ามีม้าลากเกวียนตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวา อีกคนให้ไปซาย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน"""
  มากหมอมากความ
  ล่ามม้าสองปาก
  ชักใบให้เรือเสีย
  ข้าสองบ่าวสองนาย
3. "คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด ""เมื่อเรามีบัญชาการกำหนดทัพ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้ อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน"""
  ความกล้าหาญ
  ความเสียสละ
  ความรับผิดชอบ
  ความรักศักดิ์ศรี
4. "ข้อความต่อไปนี้ไม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ ""วัยรุ่นเป็นวัยของความเปลี่ยนแปลง ความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจของวัยรุ่นมีตัวแปรหลายตัว ที่สำคัญคือความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเอง ครอบครัวส่วนหนึ่งวัดคุณค่าของเด็กที่การเรียน ปัญหาหลักของวัยรุ่นจึงมีอยู่สองเรื่อง คือปัญหาภายในครอบครัวและปัญหาการเรียน หากตัวเด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าจะทำให้เกิดผลอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น ขาดเป้าหมายในชีวิต ถูกเพื่อนชักจูงในทางที่ผิด เป็นต้น"""
  คำนำ
  เนื้อเรื่อง
  ส่วนขยาย
  สนุป
5. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน
  ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
  ปรอทวัดไข้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย
  ถ้าคุณเป็นไข้ ระดับปรอทในหลอดแก้วเล็กๆ จะค่อยๆ สูงขึ้นทีละนิด
  การใช้หลังมือแตะหน้าผากย่อมไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าผู้ป่วยมีไข้หรือไม่
6. "ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งประพันธ์ต่อไปนี้ ""บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของ บ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุ่มสาวยังฉลองไม่เลิกรา ขึ้นอุดมศึกษายังทารก โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่า พวกกินเมืองย่อมยินดีปรีดา เมืองนี้นักศึกษาไม่ยอมโต"""
  ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง
  ต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรม
  ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต
  ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง
7. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน
  สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก
  สุภาอ่านแล้วรู้ว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไร
  สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร
8. ข้อใดเป็นเรื่องที่ควรนำมาสนทนากับคนที่เพิ่งรู้จัก
  ความเป็นอยู่ในครอบครัว
  ปัญหาการเมือง
  ดินฟ้าอากาศ
  ความเชื่อทางศาสนา
9. ข้อใดมีเนื้อความไม่สมเหตุสมผล
  ประเพณีรับน้องใหม่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน แต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์
  การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะช่วยปลุกสำนึกให้เกิดความรักและภูมิใจในชาติ
  การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาก
  การออกกำลังกายในตอนเช้าดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนไม่พลุกพล่านมากนัก
10. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
  ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
  คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบารณ์ ฯลฯ
  เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครกำหนดเงินเดือนเอง
  สถานที่ติดต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile