แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย

,,ภาษาไทย,Onet คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ข้อใดมีเนื้อความสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้ ""แม้นชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร"""
  ยอมตายไม่เสียดายชีวา เพื่อรักษาอิสระคณะไทย
  รักษาชาติศาสนาถาวรไว้ ให้คนไทยชั่วดินฟ้า
  เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
  ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
2. "ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ ""มีคนถือดื้อได้อายต้องอด ถือกันหมดโลกจะเศร้าสักเท่าไหน คนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด เหตุหนึ่งไซร้ก็ตรงที่คนมีอาย"""
  โลกที่ปราศจากคุณธรรม
  ค่านิยมของคุณในปัจจุบัน
  ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์
  คุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย์
3. "ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด ""ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกาบินไปมายังให้ความสายตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ"""
  ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก
  ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ
  ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก
4. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน
  ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
  ปรอทวัดไข้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย
  ถ้าคุณเป็นไข้ ระดับปรอทในหลอดแก้วเล็กๆ จะค่อยๆ สูงขึ้นทีละนิด
  การใช้หลังมือแตะหน้าผากย่อมไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าผู้ป่วยมีไข้หรือไม่
5. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
  ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
  คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบารณ์ ฯลฯ
  เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครกำหนดเงินเดือนเอง
  สถานที่ติดต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
6. "คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด ""เมื่อเรามีบัญชาการกำหนดทัพ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้ อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน"""
  ความกล้าหาญ
  ความเสียสละ
  ความรับผิดชอบ
  ความรักศักดิ์ศรี
7. ข้อใดมีเนื้อความไม่สมเหตุสมผล
  ประเพณีรับน้องใหม่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน แต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์
  การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะช่วยปลุกสำนึกให้เกิดความรักและภูมิใจในชาติ
  การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาก
  การออกกำลังกายในตอนเช้าดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนไม่พลุกพล่านมากนัก
8. "คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารแบบใด ""ณ ร่มไม้สาละพนาาสัณฑ์ นามลุมพินีวันมหาสถาน พระนางเริ่มเจ็บครรภ์มิทันนาน ประสูติกาลพระโอรสแสนงดงาม วิสาขะวันเพ็ญเพลาเลิศ พระกุมารผู้ประเสิฐแห่งโลกสาม บัวบูชารองพระบาทยาตราตาม บุญญายามจิตพร้อมน้อมประณต"""
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  สาธกโวหาร
9. "จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่น ""มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยกย่องและรักตัวเองมากกว่าผู้อื่น ทำให้หลายครั้งเราปรัเมินและพิพากษาผู้อื่นในลักษณะปรักปรำหรือลำเอียง แทนที่เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่ให้โอกาสตัวเองในหลาย ๆ เรื่องที่เราได้กระทำลงไป"""
  ความยุติธรรม
  ความเข้าใจผู้อื่น
  ความเป็นกลาง
  ความซื่อสัตย์
10. "ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด ""การสั่งงาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสั่งก็แย่ สมมุติถ้ามีม้าลากเกวียนตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวา อีกคนให้ไปซาย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน"""
  มากหมอมากความ
  ล่ามม้าสองปาก
  ชักใบให้เรือเสีย
  ข้าสองบ่าวสองนาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile