แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย

,,ภาษาไทย,Onet คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ข้อความต่อไปนี้อแสดงทรรศนะประเภทใด ""พระภิกษุฟาเหียนเป็นนักธรรมจาริกรูปแรกที่เดินทางไปอินเดียใน ค.ศ. 399 ท่านเดินทางผ่านเทือกเขาหิมาลัยด้วยความยากลำบาก บันทึกของท่านเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และชีวิตสังคมอื่นๆ ในขณะนี้"""
  ทรรศนะเชิงคุณค่า
  ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
  ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริงและคุณค่า
  ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริงและนโยบาย
2. "ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด ""(1) ความสนุกเกิดจากใจและกายที่สอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว / (2) ใจอยากสนุก ร่างกายไม่เป็นใจ ก็นึกสนุกไม่ได้ / (3) ในทางกลับกัน ร่างกายพร้อมที่จะสนุกใจไม่เป็นไปด้วย ก็หมดโอกาสสนุก"""
  (1) เป็นข้อสรุป (2) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน
  (1) เป็นข้อสนับสนุน (2) และ (3) เป็นข้อสรุป
  (1) และ (3) เป็นข้อสรุป (2) เป็นข้อสนับสนุน
  (1) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน (2) เป็นข้อสรุป
3. "ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ ""คำว่า ขอโทษ เป็นคำที่แสดงความสำนึก ความนอบร้อม และความมีมารยาท เราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแห่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทั้งนั้น"""
  การขออภัย
  การถ่อมตน
  การยอมรับผิด
  การทำตามค่านิยมของสังคม
4. "ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ ""มีคนถือดื้อได้อายต้องอด ถือกันหมดโลกจะเศร้าสักเท่าไหน คนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด เหตุหนึ่งไซร้ก็ตรงที่คนมีอาย"""
  โลกที่ปราศจากคุณธรรม
  ค่านิยมของคุณในปัจจุบัน
  ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์
  คุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย์
5. "ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด ""การสั่งงาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสั่งก็แย่ สมมุติถ้ามีม้าลากเกวียนตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวา อีกคนให้ไปซาย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน"""
  มากหมอมากความ
  ล่ามม้าสองปาก
  ชักใบให้เรือเสีย
  ข้าสองบ่าวสองนาย
6. "จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของผู้ประพันธ์ ""ไว้ปากไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวี ไว้เกียรติและไว้นามกร"""
  มีฝีมือ
  สงวนท่าที
  หยิ่งในเกียรติ
  เชื่อมั่นในตัวเอง
7. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น
  เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา
  ยอดเขาสิบห้าชั้นเป็นพื้นที่ลาดเอียง แทนที่จะมีต้นไม้หนาแน่นเหมือนที่ราบข้างล่าง
  บริเวณนั้นมีต้นไม้สูงยืนเรียงรายอยู่ห่างๆ กันอย่างเงียบเหงาบนพื้นดินค่อนข้างโล่งเตียน
  หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยู่ตลอดเวลา พาให้เมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผ่านมาเป็นระยะ
8. "ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ ""ฟ้าสีครามงามเพราะใครระบายสี ผืนนทีใครระบายฝัน หญ้าสีทองมีใครระบายบรรณ ใช้พู่กันใช้สีของที่ใด ธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขา มนุษย์เรามีอำนาจจะวาดไหม มีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้ พลิกโลกให้กลับฟื้นคืนชีวิต"""
  ให้แง่คิดว่าธรรมชาติอาจฟื้นฟูได้
  ปลุกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ธรรมชาติ
  แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
  ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติอันงดงาม
9. "ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด ""ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกาบินไปมายังให้ความสายตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ"""
  ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก
  ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ
  ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก
10. "ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใด ""ถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีค้นหาความรู้ จัดการข้อมูลได้ทุกเวลา ก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองได้"""
  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
  ใช้ภาษาเร้าใจ
  ใช้เหตุผล
  อ้างอิงหลักฐาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile