แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใด
  การปราบพญามาร
  การเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา
  การเสด็จไปโปรดเปรตอสุรกายในนรกภูมิ
  การเสด็จออกบิณฑบาตโปรดพระประยูรญาติ
2. การเดินเข้าไปในห้องประชุมควรปฏิบัติตนเช่นไร
  เดินก้มหน้า
  แสดงความเคารพ
  กล่าวคำขออนุญาต
  เดินระวังอย่าให้เสื้อผ้าไปกรายผู้อื่น
3. นพดลเล่าเรื่องการเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามให้น้องๆ ฟัง นักเรียนคิดว่าเขาควร ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใด
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
4. เมื่อถึงวันวิสาขบูชา นักเรียนควรปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียกเว้นข้อใด
  เข้าพิธีทรงเจ้า
  ปล่อยสัตว์
  ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์
  ประกอบพิธีเวียนเทียน
5. เหตุใดจึงนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวนคู่ในงานมงคลสมรส
  เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเป็นคู่กันตลอดไป
  พระสงฆ์จะได้ฉันอาหารเป็นคู่ในงานมงคล
  เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนิมนต์พระมาเท่าๆ กัน
  ให้เป็นไปตามประเพณีโบราณที่เคยปฏิบัติกันมา
6. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญในงานอวมงคลคืออะไร
  กรวดน้ำ
  กราบศพ
  ถวายไทยธรรม
  ประพรมน้ำมนต์
7. เหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมในวันวิสาขบูชา
  เฉลิมฉลองวันประกาศพระพุทธศาสนา
  บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันประสูติของพระพุทธเจ้า
  เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
  แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธศาสนิกชน
8. สรรพนามแทนผู้พูด (ชาย) เมื่อต้องพูดกับสมเด็จพระสังฆราชได้แก่ข้อใด
  ผม
  กระผม
  เกล้ากระผม
  เกล้ากระหม่อม
9. ผ้าที่นิยมถวายพระในเทศกาลก่อนเข้าพรรษามีชื่อเรียกว่าอะไร
  ผ้าบังสุกุล
  ผ้าไตรจีวร
  ผ้าอาบน้ำฝน
  ผ้าจำนำพรรษา
10. บุคคลใดแสดงถึงตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ
  รุ่งทิพย์ใส่รองเท้าแตะไปตลาด
  บรรพตถอดเสื้อเดินไปมาในบ้าน
  ศักดาใส่เสื้อกล้ามไปติดต่อราชการ
  อรพินนุ่งกางเกงขาสั้นไปเที่ยวทะเล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile