แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นกี่ ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
2. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
3. กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน แบ่งเป็นกี่ลักษณะ
  2 ลักษณะ
  3 ลักษณะ
  4 ลักษณะ
  5 ลักษณะ
4. 2 4 3 9 4 .....
  10
  14
  16
  18
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิชาชีพควบคุม
  วิชาชีพครู
  วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
  วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
  3
  4
  5
  6
7. เป็นคนลงนามประกาศเขตพื้นที่
  ก.ค.ศ.
  สพฐ
  ปลัดกระทรวง
  รัฐมนตรีกระทรวง
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สส. ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับตั้งแต่ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญบังคับใช้
  60 วัน
  90 วัน
  120 วัน
  150 วัน
9. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีการใด
  การประเมินตามสภาพจริง
  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
  การประเมินการปฏิบัติงาน
  การประเมินผู้เรียนรายบุคคล
10. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile