แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีอำนาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. ใครคือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
  คุรุสภา
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
3. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
4. ข้อใดไม่ใช่สามห่วงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พอเพียง
  พอประมาณ
  มีเหตุผล
  มีภูมิคุ้มกัน
5. ประกาศนียบัตร คือข้อใด
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ปพ. 4
6. จำนวน สว รวมทั้งประเทศตามรัฐธรรมนูญคือ ข้อใด
  500 คน
  350 คน
  250 คน
  150 คน
7. คำสั่งตาม มาตรา 44 เป็นอำนาจของใคร
  คสช.
  คณะรัฐมนตรี
  หัวหน้า คสช.
  นายกรัฐมนตรี
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิชาชีพควบคุม
  วิชาชีพครู
  วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
  วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
9. ชายหาด:ทราย สมุด:?
  หน้าปก
  กระดาษ
  หนังสือ
  ตัวอักษร
10. ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อยู่ในจังหวัดใด
  ยโสธร
  ร้อยเอ็ด
  มหาสารคาม
  กาฬสินธุ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile