แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จำนวน สว รวมทั้งประเทศตามรัฐธรรมนูญคือ ข้อใด
  500 คน
  350 คน
  250 คน
  150 คน
2. ข้อใดคือจำนวนสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
  750 คน
  500 คน
  350 คน
  ไม่เกิน 35 คน
3. ในปีการศึกษา 2563 ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  ภาษาไทยและภาษาอาเซี่ยน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด
  กิจกรรมแนะแนว
  กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
5. ข้อใด ไม่ใช่โทษทางวินัย
  ภาคทัณฑ์
  ตักเตือน
  ลดเงินเดือน
  ไล่ออก
6. e-DOnation เกี่ยวข้องกับข้อใด
  การศึกษา
  การเลือกตั้ง
  ภาษี
  ฝุ่นละออง
7. หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
  Bloom
  Edward de Bono
  Skinner
  Thorndrike
8. การใช้ facbookเป็นการติดต่อสื่อสารในลักษณะใด
  กระจาย
  เผยแพร่
  กลุ่มก้อน
  เชื่อมโยง
9. หนังสือราชการ คือ
  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
  หนังสือภายนอก
  หนังสือภายใน
  หนังสือสั่งการ
10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น กี่ระดับ
  1 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile