แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมด้านใดมากที่สุด
  มีความรับผิดชอบ
  เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี
  เป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาป
  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
2. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  การศึกษาขั้นต้น
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
3. ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อยู่ในจังหวัดใด
  ยโสธร
  ร้อยเอ็ด
  มหาสารคาม
  กาฬสินธุ์
4. เป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษา ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มีเป้าหมายคือข้อใด
  40 : 60
  55 : 45
  45 : 55
  50 : 50
5. กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนกำหนดเวลาไว้ในระดับประถมศึกษา ตามข้อใด
  ปีละ 120 ชั่วโมง
  ปีละไม่ น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
  ปีละ 360 ชั่วโมง
  ปีละไม่ น้อยกว่า 360 ชั่วโมง
6. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  เล่านิทาน
  การทดลอง/ปฏิบัติการ
  การศึกษานอกสถานที่
  การวาดภาพระบายสี
7. การสอนรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ คือข้อใด
  Inductive Method
  Deductive Method
  4 Mat
  BBL
8. ข้อใดเป็นลักษณะของครูตามหลักสูตร 2551
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
  สอนให้มีความรู้ ความจำ นำไปใช้
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหา
  สอนให้รู้จักคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้
9. การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
  ๗ วันขึ้นไป
  ๑๕ วันขึ้นไป
  ๒๐ วันขึ้นไป
  ๓๐ วันขึ้นไป
10. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
  ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ไม่สามารถสอนนักเรียนได้
  ถูกออกจากระบบราชการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile