แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3

,แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A : Mrs. Wood is in Thailand. She´s ???? .

  Chinese
  American
  Thai
  Indian
2. A : Does Lisa has a grandmother? B : ????????..???.

  Yes, she does.
  Yes, she has.
  No, she doesn´t.
  No, she hasn´t.
3. A : What is Lisa´s grandmother´s name? B : ??????????.

  Her name´s Mrs. Bell.
  Her name´s Mrs. Wood.
  Her name´s Lisa.
  Her name´s Mrs. Mary.
4. A : ????????. B : They are hats.

  Are they hats?
  Are they hats or caps?
  What does she has?
  How many hats does she has?
5. A : ????????. B : They are hats.

  Are they hats?
  Are they hats or caps?
  What does she has?
  How many hats does she has?
6. A : Does Lisa has a grandmother? B : ????????..???.

  Yes, she does.
  Yes, she has.
  No, she doesn´t.
  No, she hasn´t.
7. A : Mrs. Wood is in Thailand. She´s ???? .

  Chinese
  American
  Thai
  Indian
8. A : Are her hats beautiful? B : ??????????

  Yes, they are.
  No, they aren´t.
  Yes, they do.
  Yes, they don´t.
9. A : What is Lisa´s grandmother´s name? B : ??????????.

  Her name´s Mrs. Bell.
  Her name´s Mrs. Wood.
  Her name´s Lisa.
  Her name´s Mrs. Mary.
10. A : Mike is ????. America.
  in
  if
  it
  is
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile