แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สจฺเจนะ กิตฺติ ปปฺโปติ" มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  ทำเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น
  คนจะได้รับเกียรติเพราะสัจจะ
  เสียชีพ อย่าเสียสัจ
2. ประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาคือข้อใด
  มีฐานะร่ำรวยขึ้น
  มีจิตใจสงบ สดใส ฟรุ้งฟริ้ง
  มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  มีคนนิยมชมชอบ
3. ข้อใด "ไม่ใช่" สังเวชนียสถาน ๔
  ธัมเมกขสถูป
  พุทธคยา
  สาลวโนทยาน
  รัตนเจดีย์
4. พระสงฆ์รูปใดคือสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  พระอานนท์
  พระสุภัททะ
  พระสารีบุตร
  พระโมคคัลลานะ
5. ตามหลักของอริยสัจ 4 "ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ" จัดอยู่ในขั้นตอนใด
  ทุกข์
  สมุทัย
  นิโรธ
  มรรค 8
6. การแก้ปัญญหาการติดยาเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย พึงใช้หลังธรรมข้อใด
  อบายมุข 6
  ขันธ์ 5
  อริยสัจ 4
  รัตนะ 3
7. ข้อใดคือการเคารพต่อพระรัตนตรัยที่ถูกต้องมากที่สุด
  ด.ญ. สุภาวดี ปัดกวาดถูศาลาวัดทั้งวัน
  ด.ญ. อุ้มบุญ ทำบุญตักบาตรทุกวัน
  ด.ช.เจฟฟรี่ ถวายปัจจัยให้วัด
  ด.ช. บัวขาว สวดมนต์ไหว้พระด้วยความเคารพ
8. ด.ญ.พรทิพา มีความรักความเมตตาต่อสุนัขบัวขาว เป็นกุศลกรรมหรือการทำความดีในทางใด
  ทางกาย
  ทางวาจา
  ทางใจ
  ทางวิญญาณ
9. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่มีกิจกรรมเวียนเทียนคือ
  วันอัฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
10. พิธีกรรมแรกที่คริสตศาสนิกชนทุกคนต้องผ่านคือพิธีกรรมใด
  ศีลล้างบาป
  ศีลแก้บาป
  ศีลกำลังใจ
  ศีล ๕
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile