แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแก้ปัญญหาการติดยาเสพติด และอบายมุขทั้งหลาย พึงใช้หลังธรรมข้อใด
  อบายมุข 6
  ขันธ์ 5
  อริยสัจ 4
  รัตนะ 3
2. ตามหลักของอริยสัจ 4 "ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ" จัดอยู่ในขั้นตอนใด
  ทุกข์
  สมุทัย
  นิโรธ
  มรรค 8
3. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ไม่มีกิจกรรมเวียนเทียนคือ
  วันอัฐมีบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
4. ประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาคือข้อใด
  มีฐานะร่ำรวยขึ้น
  มีจิตใจสงบ สดใส ฟรุ้งฟริ้ง
  มีหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
  มีคนนิยมชมชอบ
5. ข้อใดคือการเคารพต่อพระรัตนตรัยที่ถูกต้องมากที่สุด
  ด.ญ. สุภาวดี ปัดกวาดถูศาลาวัดทั้งวัน
  ด.ญ. อุ้มบุญ ทำบุญตักบาตรทุกวัน
  ด.ช.เจฟฟรี่ ถวายปัจจัยให้วัด
  ด.ช. บัวขาว สวดมนต์ไหว้พระด้วยความเคารพ
6. พระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "สจฺเจนะ กิตฺติ ปปฺโปติ" มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  ทำเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้น
  คนจะได้รับเกียรติเพราะสัจจะ
  เสียชีพ อย่าเสียสัจ
7. ด.ญ.พรทิพา มีความรักความเมตตาต่อสุนัขบัวขาว เป็นกุศลกรรมหรือการทำความดีในทางใด
  ทางกาย
  ทางวาจา
  ทางใจ
  ทางวิญญาณ
8. ข้อใด "ไม่ใช่" สังเวชนียสถาน ๔
  ธัมเมกขสถูป
  พุทธคยา
  สาลวโนทยาน
  รัตนเจดีย์
9. พระสงฆ์รูปใดคือสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า
  พระอานนท์
  พระสุภัททะ
  พระสารีบุตร
  พระโมคคัลลานะ
10. พิธีกรรมแรกที่คริสตศาสนิกชนทุกคนต้องผ่านคือพิธีกรรมใด
  ศีลล้างบาป
  ศีลแก้บาป
  ศีลกำลังใจ
  ศีล ๕
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile