แบบทดสอบการขายเบื้องต้น 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. การขายมีวิวัฒนาการมาจากข้อใด
  ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของ
  การชักจูงใจผู้ซื้อ
  การผลิตเพื่อจำหน่าย
  การให้ความรู้กับผู้บริโภค
2. Production Oriented" หมายถึง
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องการตลาด
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องของสังคม
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องการผลิต
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
3. ข้อจำกัดของระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของคือข้อใด
  ของบางอย่างมีค่ามากเกินไป
  ของบางอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป
  ระยะทางของผู้ซื้อและผู้ขายไกลกันเกินไป
  ความต้องการและเวลาที่ต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน
4. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
5. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
6. การที่ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ตนซื้อไปแล้วมีวิธีการใช้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และต้องดูแลบำรุงรักษาอย่างไร เกิดจากบทบาทใดของการขายมากที่สุด
  การชักจูงใจลูกค้า
  การให้ความรู้แก่ลูกค้า
  การบริการลูกค้า
  การติดต่อสื่อสาร
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานขายในฐานะอาชีพ
  อิสระในการทำอิสระในการทำงาน
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
  งานขายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า
8. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
9. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการขายได้ถูกต้อง
  เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเงินตรา
  เป็นการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ
  เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จูงใจผู้ซื้อให้มีความพึงพอใจสินค้าและบริการนั้นและตัดสินใจซื้อ
  กระบวนการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการช่วยเหลือหรือชักจูงใจลูกค้าอนาคตทั้งใช้บุคคลหรือไม่ใช้บุคคลให้ซื้อสินค้า หรือบริการไปใช้ที่เป็นผลสำคัญทางการค้าแก่ผู้ขาย
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานขายในฐานะอาชีพ
  อิสระในการทำอิสระในการทำงาน
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
  งานขายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile