แบบทดสอบการขายเบื้องต้น 1

,ใช้สำหรับเก็บคะแนนสะสม,ครูธนะภนท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
2. การที่ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ตนซื้อไปแล้วมีวิธีการใช้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และต้องดูแลบำรุงรักษาอย่างไร เกิดจากบทบาทใดของการขายมากที่สุด
  การชักจูงใจลูกค้า
  การให้ความรู้แก่ลูกค้า
  การบริการลูกค้า
  การติดต่อสื่อสาร
3. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานขายในฐานะอาชีพ
  อิสระในการทำอิสระในการทำงาน
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
  งานขายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า
5. การขายมีวิวัฒนาการมาจากข้อใด
  ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของ
  การชักจูงใจผู้ซื้อ
  การผลิตเพื่อจำหน่าย
  การให้ความรู้กับผู้บริโภค
6. ข้อจำกัดของระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของคือข้อใด
  ของบางอย่างมีค่ามากเกินไป
  ของบางอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป
  ระยะทางของผู้ซื้อและผู้ขายไกลกันเกินไป
  ความต้องการและเวลาที่ต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน
7. Production Oriented" หมายถึง
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องการตลาด
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องของสังคม
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องการผลิต
  แนวความคิดที่มุ่นเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
8. การขายคืออะไร
  การขาย คือ การสร้างความพึงพอใจ
  การขาย คือ ศิลปะการชักจูงใจลูกค้า
  การขาย คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียนรู้ได้
  ทุกข้อคือคำตอบ
9. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
  เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานขายในฐานะอาชีพ
  อิสระในการทำอิสระในการทำงาน
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
  งานขายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile