แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?ศีล? ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด? ? ?1.?คิดชอบ? ? ?2.?วาจาชอบ? ? ?3.?ทำการชอบ? ? ?4.?เลี้ยงชีพชอบ
  2, 3, 4
  1, 3, 4
  1, 2, 3, 4
  1, 4
2. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด
  มิชิแกนสหรัฐอเมริกา
  ไบคาลสหพันธรัฐรัสเซีย
  บัลคาชสาธารณรัฐคาซัคสถาน
  แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
3. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
  อนุสัญญาไซเตส
  อนุสัญญาเวียนนา
  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ
  บารอมิเตอร์
  แพลนิมิเตอร์
  ไซโครมิเตอร์
  เทอร์โมมิเตอร์
5. เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด? ? ?1.?ภพ-ภูมิ? ? ?2.?ไตรสิกขา? ? ?3.?ไตรลักษณ์? ? ?4.?กฎธรรมชาติ
  2, 3
  2, 4
  1, 3
  1, 4
6. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ
  แผนที่
  ผลงานวิจัย
  ภาพจากดาวเทียม
  ภาพถ่ายทางอากาศ
7. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่? ? ?1.?เรื่องราวชีวิตของพระเยซู? ? ?2.?การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส? ? ?3.?การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู? ? ?4.?ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
  1,2
  2,3
  3,4
  1,3
8. ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
  จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
  เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
  ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
9. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
  1 : 10,000
  1 : 50,000
  1 : 100,000
  1 : 250,000
10. ข้อใดเป็นกุศลพิธี? ? ?1.?การเวียนเทียน? ? ?2.?การถวายสังฆทาน? ? ?3.?การทำบุญเลี้ยงพระ? ? ?4.?การสวดมนต์ไหว้พระ
  2, 3
  3, 4
  1, 4
  1, 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile