แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ
  บารอมิเตอร์
  แพลนิมิเตอร์
  ไซโครมิเตอร์
  เทอร์โมมิเตอร์
2. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่? ? ?1.?เรื่องราวชีวิตของพระเยซู? ? ?2.?การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส? ? ?3.?การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู? ? ?4.?ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
  1,2
  2,3
  3,4
  1,3
3. บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน
  นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ
  นายแดงใช้สารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกำจัดแมลง
  นายดำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง
  นายดอนใช้หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วห่อขยะเปียกก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง
4. แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
  1 : 10,000
  1 : 50,000
  1 : 100,000
  1 : 250,000
5. โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
  อนุสัญญาไซเตส
  อนุสัญญาเวียนนา
  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
6. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด
  มิชิแกนสหรัฐอเมริกา
  ไบคาลสหพันธรัฐรัสเซีย
  บัลคาชสาธารณรัฐคาซัคสถาน
  แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
7. ข้อใดเป็นกุศลพิธี? ? ?1.?การเวียนเทียน? ? ?2.?การถวายสังฆทาน? ? ?3.?การทำบุญเลี้ยงพระ? ? ?4.?การสวดมนต์ไหว้พระ
  2, 3
  3, 4
  1, 4
  1, 2
8. หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
  การกร่อนของแผ่นดิน
  การปรับระดับแผ่นดิน
  การแปรสัณฐานเปลือกโลก
  การกระทำจากภายนอกโลก
9. วันเทโวโรหณะคือวันใด? ? ?1.?วันพระเจ้าเปิดโลก? ? ?2.?วันแรม 1 ค่ำเดือน 11? ? ?3.?วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน? ? ?4.?วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์
  1, 2, 3, 4
  1, 2, 3
  1, 3, 4
  2, 3, 4
10. หลักธรรมใดจัดอยู่ใน ?ทุกข์? แห่งอริยสัจ 4? ? ?1.?ขันธ์ 5? ? ?2.?หลักกรรม? ? ?3.?โลกธรรม 8?? ? ?4.?ทิฏฐธัมมิกัตถะ
  1,3
  2,4
  1,2
  3,4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile