แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันเทโวโรหณะคือวันใด? ? ?1.?วันพระเจ้าเปิดโลก? ? ?2.?วันแรม 1 ค่ำเดือน 11? ? ?3.?วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน? ? ?4.?วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์
  1, 2, 3, 4
  1, 2, 3
  1, 3, 4
  2, 3, 4
2. หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็มท่านควรไปที่ทะเลสาบใด
  มิชิแกนสหรัฐอเมริกา
  ไบคาลสหพันธรัฐรัสเซีย
  บัลคาชสาธารณรัฐคาซัคสถาน
  แคสเปียนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
3. ?ศีล? ในความหมายทางพระพุทธศาสนาสรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด? ? ?1.?คิดชอบ? ? ?2.?วาจาชอบ? ? ?3.?ทำการชอบ? ? ?4.?เลี้ยงชีพชอบ
  2, 3, 4
  1, 3, 4
  1, 2, 3, 4
  1, 4
4. หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด? ? ?1.?ใฝ่รู้? ? ?2.?กตัญญู? ? ?3.?เสียสละ? ? ?4.?จรรยาบรรณแพทย์
  2, 3, 4
  1, 2, 3
  1, 2, 3, 4
  1, 3, 4
5. ข้อใดเป็นกุศลพิธี? ? ?1.?การเวียนเทียน? ? ?2.?การถวายสังฆทาน? ? ?3.?การทำบุญเลี้ยงพระ? ? ?4.?การสวดมนต์ไหว้พระ
  2, 3
  3, 4
  1, 4
  1, 2
6. หลักธรรมใดจัดอยู่ใน ?ทุกข์? แห่งอริยสัจ 4? ? ?1.?ขันธ์ 5? ? ?2.?หลักกรรม? ? ?3.?โลกธรรม 8?? ? ?4.?ทิฏฐธัมมิกัตถะ
  1,3
  2,4
  1,2
  3,4
7. วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร? ? ?1.?วันสิ้นโลก? ? ?2.?วันฟื้นคืนชีพ? ? ?3.?วันแห่งศรัทธา? ? ?4.?วันกำหนดชะตา
  1,2
  1,2,4
  1,3,4
  1,2,3
8. ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ
  จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน
  เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร
  ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
9. เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่? ? ?1.?เรื่องราวชีวิตของพระเยซู? ? ?2.?การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส? ? ?3.?การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู? ? ?4.?ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม
  1,2
  2,3
  3,4
  1,3
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
  ยกย่องพระพรหมว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์อื่น
  เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา
  ก่อนพุทธกาลเรียกว่าศาสนาพราหมณ์
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile