ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Which one is countable noun?
  soccer ball
  milk
  oil
  pepper
2. ______ you Thai?
  Is
  Am
  Are
  Was
3. Which is not cooking ingredients?
  salt
  cheese
  sneakers
  garlic
4. ข้อใดจัดไม่เข้าพวก
  chicken fish
  lettuce carrot
  beans cereal
  garlic cookies
5. Tony ______ every day.
  talks on the phone
  listens to the music
  has a snack
  does his homework
6. I put magazines, Walkman, and cell phone into my _____.
  CD player
  backpack
  sneakers
  cell phone
7. Yuri is _____ and she has _____ hair.
  fat, short
  thin, strong
  thin, straight
  fat, wavy
8. A: Is your grandma old? B: __________________.
  Yes, she is.
  No, she is.
  Yes, she doesn´t.
  No, she doesn´t.
9. Which one is uncountable noun?
  magazine
  flour
  tomato
  egg
10. Her name _____ Linda. She _____ 25 years old.
  are, is
  is, am
  is, is
  are, are
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile