ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.2

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Which one is uncountable noun?
  magazine
  flour
  tomato
  egg
2. Which is not cooking ingredients?
  salt
  cheese
  sneakers
  garlic
3. Which one is countable noun?
  soccer ball
  milk
  oil
  pepper
4. Tony ______ every day.
  talks on the phone
  listens to the music
  has a snack
  does his homework
5. A: Is your grandma old? B: __________________.
  Yes, she is.
  No, she is.
  Yes, she doesn´t.
  No, she doesn´t.
6. ข้อใดจัดไม่เข้าพวก
  chicken fish
  lettuce carrot
  beans cereal
  garlic cookies
7. Her name _____ Linda. She _____ 25 years old.
  are, is
  is, am
  is, is
  are, are
8. I put magazines, Walkman, and cell phone into my _____.
  CD player
  backpack
  sneakers
  cell phone
9. Yuri is _____ and she has _____ hair.
  fat, short
  thin, strong
  thin, straight
  fat, wavy
10. ______ you Thai?
  Is
  Am
  Are
  Was
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile