ความรู้เบื่องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

,ความรู้เบื่องต้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับเลเยอร์
  File
  Edit
  Image
  Layer
2. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับแก้ไขภาพ
  File
  Edit
  Image
  Layer
3. ความหมายของเลเยอร์ (Layer)
  ชิ้นงานย่อย หรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือ ชั้นของชิ้นงานใหญ่
  ปรับแต่งสีให้กับภาพ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือสีที่ผิดเพี้ยน
  ใช้สำหรับกำหนดการตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ ที่โปรแกรมกำหนดขึ้นมา
  การตกแต่งสีให้กับรูปแบบข้อความ
4. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการภาพ
  File
  Edit
  Image
  Layer
5. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับแสดงความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
  Filter
  View
  Window
  Help
6. พาเนล (Panel)มีหน้าที่ทำอะไร
  ใช้สำหรับจัดการกับภาพ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่
  เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก โดยการเปิดไฟล์ภาพเพื่อแก้ไขบนพื้นที่ใช้งาน
  เป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพ
  เป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ภาพที่เปิดใช้งานอยู่
7. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับเลือกเปิดปิดพาเนล
  Filter
  View
  Window
  Help
8. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับปรับแต่งภาพให้มีรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
  Filter
  View
  Window
  Help
9. เมนูคำสั่งใดใช้สำหรับจัดการกับไฟล์ภาพในลักษณะต่าง ๆ
  File
  Edit
  Image
  Layer
10. โปรแกรม Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานด้านใด
  ด้านการตัดต่อวิดีโอ
  ด้านการสร้างภาพวาดและการ์ตูน
  ด้านการตบแต่งภาพกราฟิก
  ด้านการสร้างเว็บไซต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile