ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ทางเดินอาหารของสัตว์ในข้อใดมีความยาวมากที่สุด
  แมว
  สุนัข
  ควาย
  ช้าง
2. สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่มีระบบทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  คน
  นก
  เต่า
  จระเข้
3. “ติตติรชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเรื่องใด
  ความมีเหตุผล
  การเคารพผู้อาวุโส
  การยอมรับฟังความคิดผู้อื่น
  การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ
4. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ชนิดใดที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์
  ไฮดรา
  หนอนตัวกลม
  ไส้เดือน
  แมลง
5. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
6. เส้นสีดำขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามแนวลำตัวบริเวณด้านหลังของกุ้งนั้นคือส่วนใดของกุ้ง
  ทางเดินหายใจ
  ทางเดินอาหาร
  หลอดเลือดดำ
  กล้ามเนื้อ
7. อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องทั้งระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด
  ปอด
  ตับ
  ม้าม
  กระเพาะอาหาร
8. “อัมพชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด
  ความอดทน
  ความซื่อสัตย์
  ความเมตตา
  ความกตัญญูกตเวที
9. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำส่วนใหญ่จะหายใจด้วยอะไร
  ผิวหนัง
  ปอด
  เหงือก
  ไม่มีข้อถูก
10. เพราะเหตุใดเสือชีตาจึงจัดว่าเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
  กล้ามเนื้อขาใหญ่
  มีกระดูกสันหลังยาว
  ถูกทั้ง ก และ ข
  ไม่มีข้อถูก
11. สัตว์ชนิดใดที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ไส้เดือน
  ปลา
  แมลง
12. สัตว์ในข้อใดที่ไม่สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ จำเป็นต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลา
  กบ
  หอยทาก
  เต่าญี่ปุ่น
  หอยลาย
13. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” เหมาะกับพุทธศาสนสุภาษิตว่าอย่างไร
  ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นเช่นนั้น
  อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี
  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
14. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” ไม่มีสัตว์ในในเรื่อง
  ช้าง
  ลิง
  นก
  ม้า
15. สัตว์ในข้อใดที่มีกึ๋นช่วยในการบดอาหาร
  ลูกอ๊อด
  เต่า
  หมัด
  ไก่
16. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
17. อวัยวะใดที่ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยอาหารให้แก่กุ้ง
  ตับ
  ไต
  มันกุ้ง
  ลำไส้
18. การเคลื่อนไหวร่างกายของสัตว์ส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง กล้ามเนื้อกับอะไร
  หลอดเลือด
  กระดูก
  ผิวหนัง
  หัวใจ
19. อวัยวะหลักในการหมุนเวียนเลือดของสัตว์คืออวัยวะใด
  หัวใจ
  ปอด
  ไต
  สมอง
20. จากการศึกษาอัมพชาดก นักเรียนได้แบบอย่างที่ดีในด้านใด
  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
  ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
  ทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile