ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่มีระบบทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  คน
  นก
  เต่า
  จระเข้
2. สัตว์ชนิดใดที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด
  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
  ไส้เดือน
  ปลา
  แมลง
3. อวัยวะใดที่เกี่ยวข้องทั้งระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด
  ปอด
  ตับ
  ม้าม
  กระเพาะอาหาร
4. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
5. “ติตติรชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเรื่องใด
  ความมีเหตุผล
  การเคารพผู้อาวุโส
  การยอมรับฟังความคิดผู้อื่น
  การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ
6. ในเรื่อง “อัมพชาดก” มาณพได้เรียนมนตร์เสกผลไม้นอกฤดูกาลกับใคร
  อาจารย์ทิศาปาโมกข์
  ชายจัณฑาล
  พระเจ้าพาราณสี
  เมียชายจัณฑาล
7. เส้นสีดำขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามแนวลำตัวบริเวณด้านหลังของกุ้งนั้นคือส่วนใดของกุ้ง
  ทางเดินหายใจ
  ทางเดินอาหาร
  หลอดเลือดดำ
  กล้ามเนื้อ
8. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” เหมาะกับพุทธศาสนสุภาษิตว่าอย่างไร
  ยํ เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใดเป็นเช่นนั้น
  อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี
  ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
9. จากติตติรชาดก สัตว์ทั้ง 3 คือ ช้าง วานร และนกกระทา เป็นตัวแทนของอะไร
  ความพยายาม
  การทำความเพียร
  การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
  การเคารพยำเกรงกัน
10. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
11. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ชนิดใดที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์
  ไฮดรา
  หนอนตัวกลม
  ไส้เดือน
  แมลง
12. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” ช่วงแรกสัตว์ทั้งสามอยู่กันอย่างไร
  อยู่แบบช่วยเหลือเกลื้อกูลกัน
  อยู่แบบสามัคคีกัน
  อยู่แบบกลั่นแกล้งกัน
  อยู่แบบสงบสุข
13. อวัยวะใดที่ทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยอาหารให้แก่กุ้ง
  ตับ
  ไต
  มันกุ้ง
  ลำไส้
14. แมลงหายใจโดยใช้อวัยวะใด
  ท่อลม
  ปอด
  เหงือก
  ผิวหนัง
15. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำส่วนใหญ่จะหายใจด้วยอะไร
  ผิวหนัง
  ปอด
  เหงือก
  ไม่มีข้อถูก
16. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” ไม่มีสัตว์ในในเรื่อง
  ช้าง
  ลิง
  นก
  ม้า
17. ทางเดินอาหารของสัตว์ในข้อใดมีความยาวมากที่สุด
  แมว
  สุนัข
  ควาย
  ช้าง
18. เพราะเหตุใดปลาจึงชอบอ้าปากและหุบปากอยู่ตลอดเวลา
  สื่อสารระหว่างปลาด้วยกัน
  กำลังหายใจ
  เพราะมันหิว
  ไม่มีข้อถูก
19. เพราะเหตุใดเสือชีตาจึงจัดว่าเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
  กล้ามเนื้อขาใหญ่
  มีกระดูกสันหลังยาว
  ถูกทั้ง ก และ ข
  ไม่มีข้อถูก
20. “อัมพชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด
  ความอดทน
  ความซื่อสัตย์
  ความเมตตา
  ความกตัญญูกตเวที
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile