จำนวนเชิงซ้อน( i ยกกำลัง n )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. (-i)-7 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i2565 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. i2562 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. i2016 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. (-i)5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i0 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. i-10 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i-1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i-80 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
11. i23 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
12. i20 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
13. (-i)1 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
14. i26 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
15. i2559 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
16. i-80 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
17. i2015 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
18. (-i)-5 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
19. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
20. i27 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713