สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Parmi ces régions françaises , laqulle n’ est pas montagneuse?
  Le Massive Central
  Le Bassin Parisien
  Les Alpes
  Le Jura
2. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
3. “Si on allait au Canada?”Cela est __________.
  un ordre
  un doute
  une suggestion
  une décision
4. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
  การออกเสียงลงประชามติ
  การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมาตรี
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  การสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเอง
5. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกันกับหลักการข้อใด
  การแบ่งอำนาจ
  การโอนอำนาจ
  การกระจายอำนาจ
  การมอบอำนาจ
6. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
7. Pour les Français , quelle fleur porte le bonheur?
  La rose
  Le muguet
  La marguerite
  La fleur de lys.
8. Anna a acheté __________.
  une confortable belle voiture.
  une belle confortable voiture.
  une belle voiture confortable.
  une voiture belle confortable.
9. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________�mes disques.
  amener
  apporter
  emporter
  emmener
10. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาพระที่วัดบ่อยๆ
  เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป
  เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดี หลังจากยอมรับความผิดพลาด
  เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ
11. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter�du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
12. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour�________ une bonne nouvelle.
  m’ annoncer
  me parler
  m’ offrir
  me dire
13. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement.
  trop
  très
  beaucoup
  si
14. สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามากที่สุด
  ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง
  ครอบครัวเดี่ยว ไม่มีญาติผู้ใหญ่ดูแลโดยใกล้ชิด
  สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป
  แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกัน การประกอบอาชีพ
15. Elle m’ interdit d’ acheter ce livre , il est cher , et en plus , les�articles sont __________.
  passionnants
  sans intérêt
  remarquables
  intéressants
16. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
17. Il faut que son père __________ des courses.
  fait
  a fait
  fera
  fasse
18. Quand se dit - on “A votre santé?”
  Quand on fait du sport.
  Quand on prend un verre
  Quand on visite des malades
  Quand on part en vacances
19. หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้อง และรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  มรรค 8
  โลกธรรม
  ขันธ์ 5
  ไตรลักษณ์
20. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
  ใช้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  ใช้ระบบสองสภา และมีพรรคการเมืองสองพรรค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile