สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ และบทบาททางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคม
  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร
2. สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  อำนาจและเกียรติยศ
  สิทธิ และหน้าที่
  กฎระเบียบ และความสัมพันธ์
  ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบ
3. ข้อใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
  คนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
  คนมีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น
  วัยรุ่นและสตรีมีสิทธิภาพมากขึ้น
  คนมีมาตรฐานการครองชีพสูง
4. ________ son âge , il travaille encore.
  Pour
  Pour que
  Malgré
  Car
5. ประเพณีบุญบั้งไฟ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  ความสนุกสนานรื่นเริง
  เทคโนโลยีพื้นบ้าน
  สังคมเกษตรกรรม
  ความสามัคคีในชุมชน
6. Elle m’ interdit d’ acheter ce livre , il est cher , et en plus , les�articles sont __________.
  passionnants
  sans intérêt
  remarquables
  intéressants
7. Une mère dit à son fils qui vient de tomber par terre.“Ne pleure pas , mon chéri. Je t’ achèterai un chocolat tout à l’�heure.”Qu’ est - ce que cette phrase exprime?
  une demande
  une interdic
  une consolation
  un conseil
8. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกันกับหลักการข้อใด
  การแบ่งอำนาจ
  การโอนอำนาจ
  การกระจายอำนาจ
  การมอบอำนาจ
9. Comment écrire ce chiffre?“5,434,200”
  cing millions quatre cent trente - quatre mille deux cents.
  cing million quatre cent trente - quatre milles deux cents.
  cing millions quatre cents trente - quatre milles deux cent.
  cing million quatre cent trente - quqatre mille deux cents.
10. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร
  การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า
  ความหลุดพ้นจากทุกข์
  การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์
  ประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา
11. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
  innocent
  incapable
  inoubuliable
  inutile
12. การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทยเป็นการจัดระเบียบทางสังคมข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  วิถีชาวบ้าน
  โลกทัศน์
13. “Si on allait au Canada?”Cela est __________.
  un ordre
  un doute
  une suggestion
  une décision
14. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ทุนนิยมสมัยใหม่
  ทุนนิยมสวัสดิการ
  ทุนนิยมดั้งเดิม
  ทุนนิยมแบบผสม
15. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter�du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
16. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
  ประชาชนคือรัฐ
  รัฐเพื่อประชาชน
  ประชาชนเพื่อรัฐ
17. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
18. ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด
  ทำอะไรตามใจคือไทยแท้
  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
19. Anna a acheté __________.
  une confortable belle voiture.
  une belle confortable voiture.
  une belle voiture confortable.
  une voiture belle confortable.
20. การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์หลักเพื่ออะไร
  เพื่อให้เราใกล้ชิดศาสนาโดยการไปหาพระที่วัดบ่อยๆ
  เพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทำความผิดลงไป
  เพื่อเป็นการเริ่มต้นทำความดี หลังจากยอมรับความผิดพลาด
  เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ และพร้อมจะให้อภัยเราเสมอ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile