จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i-12+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1-i
2. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
3. i1+i2+i3+_ _ _+i100 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
4. i1+i2+i3+_ _ _+i30 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
5. i1+i2+i3+_ _ _+i92 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
6. i-1+i-3+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
7. i1+i2+i3+_ _ _+i21 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
8. i1+i2+i3+_ _ _+i25 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
9. i1+i2+i3+_ _ _+i93 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
10. i1+i2+i3+_ _ _+i90 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
11. i-1+i-3+i-5+...+i-23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
12. i-1+i-2+i-3+...+i-25 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  -1-i
13. i1+i2+i3+_ _ _+i95 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
14. i1+i2+i3+_ _ _+i26 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
15. i1+i2+i3+_ _ _+i94 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
16. i1+i2+i3+_ _ _+i99 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
17. i-2+i-4+i-6+...+i-30 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  1
  -1
  -i
18. i1+i2+i3+...+i20 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  -1
  i
  -1+i
19. i1+i2+i3+_ _ _+i97 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
20. i1+i2+i3+_ _ _+i96 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713