จำนวนเชิงซ้อน(i1+i2+i3+...+in
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. i-10+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -1
  1-i
2. i-2+i-4+i-6+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -i
  -1
3. i1+i2+i3+_ _ _+i30 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
4. i19+i21+i23+...+i83 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  1+i
5. i1+i2+i3+_ _ _+i29 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
6. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
7. i-2+i-4+i-6+...+i-28 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -1
  -i
8. i1+i2+i3+_ _ _+i21 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
9. i1+i2+i3+_ _ _+i96 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
10. i-1+i-2+i-3+...+i-24 มีค่าตรงกับข้อใด
  -1
  0
  -i
  -1-i
11. i1+i2+i3+_ _ _+i94 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
12. i-1+i-2+i-3+...+i-26 มีค่าตรงกับข้อใด
  i
  0
  -i
  -1-i
13. i-1+i-3+i-5+...+i-23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1
14. i-1+i-2+i-3+...+i-27 มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  0
  -1
  -1-i
15. i1+i2+i3+_ _ _+i22 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
16. i-11+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  -1
  i
  -1-i
17. i1+i2+i3+_ _ _+i92 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
18. i8+i10+i12+...+i76 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  1
  -1
  1+i
19. i-13+i-12+i-11+...+i23 มีค่าตรงกับข้อใด
  0
  i
  -i
  -1-i
20. i1+i2+i3+_ _ _+i93 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  0
  i
  -1
  -1+i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713