การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๘๒-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๖๔
  ๒๑
2. ๓๘๔-๑๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๕
  ๒๕๑
  ๒๗๓
  ๒๗๓
3. ๒๙-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๘
  ๓๒
  ๒๗
4. ๘๘-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๕
  ๒๐
  ๕๓
  ๕๕
5. ๗๓-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๐
  ๔๒
  ๔๖
  ๒๖
6. ๙๓-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๔๕
  ๖๘

7. ๓๗-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๖
  ๒๒
  ๔๒
8. ๑๐๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๗๐
  ๗๘
  ๗๑
9. ๘๓-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๒๕
  ๓๘
  ๖๔
10. ๘๔-๔๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๗๔
  ๓๘
11. ๒๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๐
  ๘๒
  ๑๓
  ๒๙
12. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
13. ๘๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๗๓
  ๔๖
  ๕๗
14. ๙๐-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๖๔
  ๖๑
15. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
16. ๔๗-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕
  ๒๖
  ๒๙
  ๒๔
17. ๔๗๒-๒๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖๙
  ๒๘๙
  ๒๕๕
  ๒๖๐
18. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
19. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
20. ๒๗-๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๑๗
  ๕๕
  ๔๒
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile