การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๘๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๖๘
  ๒๕

2. ๖๙๘-๑๒๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๔
  ๑๓๗
  ๑๒๐
  ๕๗๓
3. ๔๗๒-๒๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖๙
  ๒๘๙
  ๒๕๕
  ๒๖๐
4. ๔๒๘-๑๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒๐
  ๒๒๓
  ๒๙๕
  ๓๐๖
5. ๔๘-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๕๕
  ๕๕
6. ๘๖-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๑๗
  ๕๑
  ๓๘
7. ๙๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๖๐

  ๖๔
8. ๕๘-๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๕
  ๑๕
  ๕๕
9. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
10. ๖๙-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๗
  ๒๔
  ๖๐
11. ๖๑-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๔๒
  ๒๗
  ๑๘
12. ๔๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๕๕
  ๒๗
  ๖๘
13. ๔๘-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๑
  ๓๒
  ๕๖
14. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
15. ๙๖-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๓๔
  ๖๐
  ๕๔
16. ๓๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๑๕
  ๖๓

17. ๘๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๘
  ๖๔
  ๒๘
18. ๓๓-๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๗๕
  ๒๘
  ๓๒
19. ๗๓-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒
  ๒๕
  ๗๘
20. ๒๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓

  ๓๖
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile