สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นเครื่องชี้ว่าการว่างงานจะสูงขึ้น
  ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงเกินไป
  สมรรถภาพการผลิตของประเทศสูงเกินไป
  ปริมาณสินค้าคงคลังมีมากเกินไป
  ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ
2. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
  ความมีคุณธรรมของผู้ปกครองประเทศ
  ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  ความสำคัญของการศึกษา
  ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
3. ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด
  ความเชื่อทางศาสนา
  ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  อุดมการณ์ทางการเมือง
4. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์
  อริยสัจ 4
  เบญจศีล
  เบญจขันธ์
  ไตรลักษณ์
5. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
  สมุดปกขาว
  สมุดปกเหลือง
  หลัก 6 ประการ
  ธรรมนูญการปกครอง
6. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
  การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
  การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
7. ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศหนึ่งเท่ากับ 500 ล้านบาท ในปีเดียวกันถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ก่อให้เกิดผลผลิตมูลค่ารวม 50 ล้านบาท และคนของประเทศนี้ไปลงทุนในประเทศอื่นก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศนี้จะเท่ากับเท่าใด
  420 ล้านบาท
  480 ล้านบาท
  520 ล้านบาท
  580 ล้านบาท
8. สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด
  มนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน
  กำเนิดของศาสนาและเจ้าลัทธิที่กลุ่มชนศรัทธา
  ความเชื่อในภูตผีปีศาจและสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์
  ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจ
9. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องใด
  ราชทัณฑ์
  การชำระคดี
  ระเบียบสารบรรณ
  ไปรษณีย์โทรเลข
10. ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
  เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง
  เงิน 1 บาท และเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
  ราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะลดลง
  ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
11. ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจากการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
  ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
  หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
  คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
  ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
12. เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  เพื่อป้อกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่มาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
  บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
  ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
13. มาตรการใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้บ่อยครั้งที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  ลดอัตราดอกเบี้ย
  ลดค่าเงินบาท
  เพิ่มการออกพันธบัตรขายให้ประชาชน
  เพิ่มอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์
14. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
  ทิวเขาภูเก็ต
  ทิวเขาสันกาลาคีรี
  ทิวเขาพนมเบญจา
  ทิวเขานครศรีธรรมราช
15. ข้อใดเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
  การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำ เพราะเน้นการใช้ปัจจัยทุนในการผลิต
  สินค้าและบริการมีราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าออกจำหน่าย
  ประชาชนมีแรงจูงใจทำงาน เพราะสามารถถือครองทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
  การกระจายรายได้ของประชาชนใกล้เคียงกัน เพราะประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ
16. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใด
  เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส
  ฝรั่งเศสในประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
  มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส
  พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
17. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
  ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
  ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
  ลมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
  พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
18. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
  การาดดุลบัญชีทุน
  การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
  การขาดดุลการค้า
  การขาดดุลบรากร
19. จิตวิญญาณตามคำสอนของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิตมนุษย์
  เป็นบ่อเกิดของชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของความคิด
  เป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
  เป็นบ่อเกิดของเชาวน์ปัญญา
20. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  การขยายตัวของพื้นที่ป่าปลูก
  การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
  การขยายตัวของชุมชนเมือง
  การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile