สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใด
  เกิดความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวฝรั่งเศส
  ฝรั่งเศสในประเทศประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
  มีการยกเลิกระบบอภิสิทธิ์อย่างเป็นทางการในฝรั่งเศส
  พลเมืองฝรั่งเศสทุกคนได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
2. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
  การาดดุลบัญชีทุน
  การขาดดุลบัญชีทุนสำรอง
  การขาดดุลการค้า
  การขาดดุลบรากร
3. มาตรการใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้บ่อยครั้งที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
  ลดอัตราดอกเบี้ย
  ลดค่าเงินบาท
  เพิ่มการออกพันธบัตรขายให้ประชาชน
  เพิ่มอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์
4. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
  สมุดปกขาว
  สมุดปกเหลือง
  หลัก 6 ประการ
  ธรรมนูญการปกครอง
5. ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเกิดผลข้อใด
  เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้น้อยลง
  เงิน 1 บาท และเงินดอลลาร์ได้มากขึ้น
  ราคารถยนต์ที่ผลิตในประเทศจะลดลง
  ราคาน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศจะสูงขึ้น
6. กระทรวงมุรธาธิการในสมัยรัชกาลที่ 5 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องใด
  ราชทัณฑ์
  การชำระคดี
  ระเบียบสารบรรณ
  ไปรษณีย์โทรเลข
7. สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด
  มนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกัน
  กำเนิดของศาสนาและเจ้าลัทธิที่กลุ่มชนศรัทธา
  ความเชื่อในภูตผีปีศาจและสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์
  ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจ
8. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน
  ทิวเขาภูเก็ต
  ทิวเขาสันกาลาคีรี
  ทิวเขาพนมเบญจา
  ทิวเขานครศรีธรรมราช
9. ข้อใดเป็นเครื่องชี้ว่าการว่างงานจะสูงขึ้น
  ระดับราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงเกินไป
  สมรรถภาพการผลิตของประเทศสูงเกินไป
  ปริมาณสินค้าคงคลังมีมากเกินไป
  ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศ
10. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
  การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
  การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์
11. ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจากการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง
  ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ
  หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด
  คันดินธรรมชาติ สันดอนจะงอย
  ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล
12. ข้อใดเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
  การผลิตสินค้ามีต้นทุนต่ำ เพราะเน้นการใช้ปัจจัยทุนในการผลิต
  สินค้าและบริการมีราคาถูก เพราะมีการแข่งขันกันผลิตสินค้าออกจำหน่าย
  ประชาชนมีแรงจูงใจทำงาน เพราะสามารถถือครองทรัพย์สินที่ทำมาหาได้
  การกระจายรายได้ของประชาชนใกล้เคียงกัน เพราะประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพ
13. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของทรัพยากรน้ำในประเทศไทย
  การขยายตัวของพื้นที่ป่าปลูก
  การขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงาน
  การขยายตัวของชุมชนเมือง
  การขยายตัวของกิจกรรมทางการเกษตรทั้งพื้นที่และความเข้มข้น
14. ในปี 2545 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นของประเทศหนึ่งเท่ากับ 500 ล้านบาท ในปีเดียวกันถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศนี้ก่อให้เกิดผลผลิตมูลค่ารวม 50 ล้านบาท และคนของประเทศนี้ไปลงทุนในประเทศอื่นก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (GDP) ของประเทศนี้จะเท่ากับเท่าใด
  420 ล้านบาท
  480 ล้านบาท
  520 ล้านบาท
  580 ล้านบาท
15. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย
  ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว
  ที่ตั้งซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตร
  ลมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
  พายุหมุนจากทะเลจีนใต้
16. หลักธรรมข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงองค์ประกอบแห่งชีวิตของมนุษย์
  อริยสัจ 4
  เบญจศีล
  เบญจขันธ์
  ไตรลักษณ์
17. จิตวิญญาณตามคำสอนของศาสนาคริสต์มีบทบาทสำคัญอย่างไรในชีวิตมนุษย์
  เป็นบ่อเกิดของชีวิต
  เป็นบ่อเกิดของความคิด
  เป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
  เป็นบ่อเกิดของเชาวน์ปัญญา
18. ในปัจจุบันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ในโลกเกิดจากสาเหตุใดน้อยที่สุด
  ความเชื่อทางศาสนา
  ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
  อุดมการณ์ทางการเมือง
19. เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  เพื่อป้อกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่มาตามริมฝั่งแม่น้ำมูล
  บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง
  ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก
20. แม้ว่าปรัชญาจีนจะมีหลายสำนัก หลายความคิด แต่ก็ให้ความสำคัญตรงกันในเรื่องใด
  ความมีคุณธรรมของผู้ปกครองประเทศ
  ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  ความสำคัญของการศึกษา
  ความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile