แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. รัฐสามารถดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร     1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม     2. ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม     3. ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม     4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม
  1,2,4
  1,2,3
  1,4
  1,3
2. ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     1. รัฐสภา      2. เสนาบดีสภา      3. รัฐธรรมนูญ      4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
  1,4
  2,4
  3,4
  1,2
3. ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย     1. อักษรลิ่ม     2. ซิกกูแรต     3. กฎหมายสิบสองโต๊ะ     4. ระบบการชลประทาน
  1,2,3
  1,2,4
  2,3,4
  1,2,4
4. ลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใด     1. ภาพวาดโมนาลิซา     2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน     3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด     4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย
  1,4
  2,4
  3,4
  1,3,4
5. เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง     1. เกิดการค้าแบบเสรี     2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม     3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก     4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า
  1,4
  2,3
  1,3
  1,4
6. เติ้งเสี่ยวผิงใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย     1. ด้านเกษตรกรรม     2. ด้านอุตสาหกรรม     3. ด้านการป้องกันประเทศ     4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1,2,3,4
  2,3,4
  1,3,4
  1,4
7. ท่านจะแนะนำกรมทรัพยากรน้ำให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำอย่างไร     1. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ     2. จัดสร้างท่อส่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม     3. บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ     4. ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ
  1,3
  1,4
  2,3,4
  2,3
8. หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน     1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี     2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์     3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา     4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์
  2,3
  1,2
  1,3
  3,4
9. ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำ     1. ที่ราบลอนลาด      2. ทะเลสาบรูปแอก      3. เนินตะกอนรูปพัด      4. ดินดอนสามเหลี่ยม
  2,3,4
  1,3,4
  1,4
  3,4
10. ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะเหมาะสม     1. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด     2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด     3. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ     4. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับมูลฝอยทั่วไป
  1,3
  2,3
  1,3
  1,4
11. ข้อใดทำให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล     1. ภาวะโลกร้อน      2. การตัดไม้ทำลายป่า      3. การเกิดแก๊สเรือนกระจก      4. การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง
  1,3,4
  2,3,4
  1,2,3
  1,3
12. การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด     1. เสรีภาพ      2. สันติภาพ      3. เสมอภาค      4. ภราดรภาพ
  2,4
  1,2,3
  1,3,4
  3,4
13. ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด     1. สเปน      2. ฮอลันดา      3. โปรตุเกส      4. สหรัฐอเมริกา
  2,4
  2,3
  1,4
  1,3
14. พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก     1. จักรพรรดิพิมาน      2. จักรีมหาปราสาท      3. ดุสิตมหาปราสาท      4. อนันตสมาคม
  1,4
  2,4
  3,4
  2,3
15. ใครใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม     1. ชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์     2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน     3. ชาวสแกนดิเนเวียนำไม้สนมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง     4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ
  1,3
  3,4
  2,4
  1,3
16. การควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในด้านใด      1. มลพิษทางน้ำ      2. มลพิษทางดิน      3. มลพิษทางเสียง      4. มลพิษทางอากาศ
  3,4
  1,3,4
  1,2,3
  2,3
17. ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร     1. เป็นแหล่งอาหาร     2. เป็นแหล่งรายได้     3. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง     4. ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์
  1,2,3,4
  1,2,4
  1,2,3
  1,4
18. ในแผนที่อากาศสมัยใหม่บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่จะมีลักษณะอากาศอย่างไร     1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ     2. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง     3. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ     4. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง
  1,2
  2,4
  2,3
  1,4
19. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร     1. ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้     2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ     3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ     4. ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
  1,4
  2,4
  1.2
  2,3,4
20. ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย     1. กษัตริย์      2. พระสงฆ์      3. วนิพก      4. ทาส
  1,2,4
  1,3,4
  2,3,4
  1,2,3,4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713