การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. หากนักศึกษาต้องการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ 15 – 50 นักศึกษาควรเลือกชนิดใด ข้อมูลใดเหมาะสมที่สุด
  Byte
  Integer
  Long
  String
2. ชนิดข้อมูลจำนวนเต็มชนิดยาว (long) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ จริง หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
3. หากนักศึกษาต้องการเก็บข้อมูลจำนวนเงินควรเลือกชนิดข้อมูลในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  Bit
  Byte
  Currency
  Money
4. A = 10 และ B = 3 A/B มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  2
  3
  4
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบการประกาศตัวแปรที่ถูกต้อง
  IF ชื่อตัวแปร
  Loop ชื่อตัวแปร For ชนิดข้อมูล
  Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดข้อมูล
  For ชื่อตัวแปร Next ชนิดข้อมูล
6. ข้อใดสามารถประกาศเป็นชื่อตัวแปรได้
  If
  O_my_God
  123
  Firstname-Lastname
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลชนิดทศนิยม (Single)
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง
  ค่าลบตั้งแต่ -3.402823E+38 ถึง -1.40129E-45
  ค่าบวกตั้งแต่ .40129E-45 ถึง 3.402823E+38
  1 ข้อมูลจะใช้พื้นที่ในหน่วยความจำ 2 ไบต์
8. 1.VB.Net หมายถึงข้อใด
  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาที่ใช้ออกแบบผังงาน
  ระบบฐานข้อมูล
9. กำหนด A = 10 และ B = 3 A ^ B มีค่าตรงกับข้อใด
  100
  1000
  10000
  100000
10. กำหนด A = 10 และ B = 3 A Mod B มีค่าตรงกับข้อใด
  1
  2
  3
  4
11. ชนิดข้อมูลตรรกะ (Boolean) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชนิดข้อมูลจำนวนดับเบิ้ล (Double)
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง
  ค่าลบตั้งแต่ -3.402823E+38 ถึง -1.40129E-45
  ค่าบวกตั้งแต่ .40129E-45 ถึง 3.402823E+38
  1 ข้อมูลจะใช้พื้นที่ในหน่วยความจำ 2 ไบต์
13. ชนิดข้อมูลจำนวนเต็ม (Integer) หมายถึงข้อใด
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 2 ค่า ได้แก่ จริง หรือ เท็จ
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 - 255
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -32,768 ถึง 32,767
  ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647
14. ค่าคงที่ (Constant) มีความหมายตรงกับข้อใด
  ค่าคงที่กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
  ค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
  ค่าที่มีการส่งต่อจากค่าอื่น
  ค่าทีมีค่ามากที่สุด
15. 2.ตัวแปร (Variable) หมายถึงข้อใด
  ค่าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
  การจองพื้นที่และกำหนดตำแหน่งบนหน่วยความจำ
  ค่าที่ไม่มีความหมายในการเขียนโปรแกรม
  การเขียนคำสั่งแบบมีเงื่อนไข
16. ตัวแปรแบบส่วนตัว (Local Scope) มีความหมายตรงกับข้อใด
  ตัวแปรที่จะประกาศขึ้นที่โมดูล (Module)
  ตัวแปรที่จะประกาศขึ้นที่โพรซีเยอร์
  ตัวแปรที่ประกาศขึ้นที่ฟอร์ม (บรรทัดที่ 2 ต่อจาก Public Class)
  ตัวแปรที่ประกาศ ณ ส่วนใดของโปรแกรมก็ได้
17. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวแปร
  ชื่อตัวแปรต้องไม่สงวนในการเขียนโปรแกรม
  ชื่อของตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับชื่อตัวแปรเดิมที่ประกาศอยู่ในขอบเขต (Scope) เดียวกัน
  ชื่อของตัวแปรควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายเดียวกับค่าข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บลงในตัวแปร
  ชื่อตัวแปรมีความยาวเกิน 225 ตัวอักษร
18. ผลลัพธ์จะเป็น “จริง” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “จริง” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
19. ผลลัพธ์จะเป็น “เท็จ” ต่อเมื่อนิพจน์ที่ 1 นิพจน์ที่ 2 เป็น “เท็จ” ข้อความดังกล่าวหมายถึงนิพจน์ข้อใดต่อไปนี้
  AND
  OR
  NOR
  NAN
20. 3.หากนักศึกษาต้องการประกาศตัวแปรนักศึกษาต้องใช้คำสั่งใด
  IF
  Loop
  Dim
  Next
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713