แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

,คำชี้แจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การตรวจสอบและปรับปรุงโดยผู้ออกแบบควรดำเนินงานเวลาใด
  หลังการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
  ควรกระทำระหว่างการดำเนินงานและภายหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
  ระหว่างการดำเนินงาน
  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
2. การเขียนโครงสร้างแบบลำดับควรมีวิธีการเขียนอย่างไร
  เขียนเป็นลำดับขั้นจากบนลงล่าง หรือ ซ้ายไปขวาเท่านั้น
  เขียนเป็นลำดับขั้นตอน จากขวาไปซ้ายเท่านั้น
  เขียนแบบแสดงเงื่อนไข มีสองทางเลือก
  เขียนเป็นลำดับ ไล่ลงมาแล้วแยกออกเป็นสองทาง แบบสองตัวเลือก
3. กระบวนการเทคโนโลยีหมายถึงอะไร
  การทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด
  ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการ
  กระบวนการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร
  การจัดการแบบล้ำยุค
4. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน
  3
  4
  5
  6
5. อัลกอริทึมที่ดีต้องมีผลลัพธ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติยกเว้นข้อใด
  ความแม่นยำถูกต้อง
  มีขั้นตอนหลักและขั้นตอนย่อย
  เข้าใจง่ายและชัดเจน
  มีขั้นตอนที่ผลลัพธ์ออกมาหลายคำตอบไม่ใช่คำตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง
6. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างการเขียนผังงาน
  โครงสร้างแบบลำดับ
  โครงสร้างแบบทางเลือก
  โครงสร้างแบบซ้ำซ้อน
  โครงสร้างแบบทำซ้ำ
7. การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดมาในปัญหา อยู่ในองค์ประกอบใดของการวิเคราะห์ข้อมูล
  การระบุข้อมูลเข้า
  การระบุข้อมูลออก
  การกำหนดวิธีประมวลผล
  ก และ ข ถูกต้อง
8. การเขียนโปรแกรม โครงสร้างของคำสั่งที่คล้ายกัน โดยทั่วไปทุกคำสั่งจะมีคำสั่งพื้นฐานต่อไปนี้ยกเว้น ข้อใด
  คำสั่งการรับข้อมูลเข้า และการแสดงผล
  คำสั่งการทำซ้ำหรือการวนลูป
  คำสั่งการเปรียบเทียบเงื่อนไข
  คำสั่งการประเมินผลข้อมูล
9. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน มีไว้เพื่ออะไร
  แสดงขั้นตอนการทำงาน
  ความสวยงาม
  การจัดการข้อมูล
  ลำดับข้อมูล
10. การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดรายละเอียดของปัญหามีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  การกำหนดวิธีประมวลผล
  การระบุข้อมูลออก
  การระบุข้อมูลเข้า
  การวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile