ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548

,ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?การลงโทษ? หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ ตามข้อใด
  เพื่อให้เข็ดหลาบ
  เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  เพื่ออบรมสั่งสอน
  เพื่อรักษาระเบียบ
2. ?ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์? จากข้อความข้างต้นมีความหมายคือข้อใด
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
  โครงสร้างทางประเพณี
  โครงสร้างทางชีวิต
  โครงสร้างทางสังคม
3. การตัดคะแนนความประพฤติ ข้อใดไม่ใช่
  ใหม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการ ตัด คะแนนความประพฤติ
  แต่ละสถานศึกษากําหนด
  ใหม่ทําบันทึกข้อมลูไว้เป็นหลักฐาน
  ควรตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งที่มีความผิด
4. การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณี ใด
  ชกต่อย
  ไม่เข้าห้องเรียน
  กระทําความผิด ไม่ร้ายแรง
  พกอาวุธมาโรงเรียน
5. ใครมีอํานาจในการลงโทษนักเรียน
  ครูประจําชั้น
  ครูประจําวิชา
  ผู้อํานวยการโรงเรียน
  ทุกคนในโรงเรีย
6. การทําทัณฑ์บนข้อใดถูกต้อง
  การทําทัณฑบนใหม่ทําเป็นหนังสือ
  เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทกึ รับทราบความผิด
  ทําบันทึกรับรองการทําทัณฑบน
  ทุกข้อรวมกัน
7.
8. การทําทัณฑ์บนใช้ในกรณี ใด
  ประพฤติตนไม่เหมาะสม กับสภาพนักเรียน
  นักศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่สําคญั คือ เพื่ออบรม สั่งสอน
9. โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทํา ความผิดแบ่งได้ตามข้อใด
  ว่ากล่าวตักเตือน
  ทําทัณฑ์บน
  ตัดคะแนนความประพฤติ
  ถูกต้องทุกข้อ
10. ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษา ประกอบด้วย
  กลุ่มสังคม
  สถาบันสังคม
  ระเบียบ กฏเกณฑ์
  ก และ ข ถูกต้อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile