แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รังสีใดที่นิยมใช้ในการอาบรังสีผลไม้
  รักสีเอกซ์
  รังสีแกมมา
  รังสีบีตา
  รังสีแอลฟา
2. อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กข้อใดไม่เกิดการเบน
  อนุภาคแอลฟา
  อนุภาคบีตา
  รังสีแกมมา
  อนุภาคแอลฟาและบีตา
3. รังสีในข้อใดที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อสารได้น้อยที่สุด
  รังสีแอลฟา
  รังสีบีตา
  รังสีแกมมา
  รังสีเอกซ์
4. "นักโบราณคดีตรวจพบว่าเรือไม้โบราณลำหนึ่งว่ามีอัตราส่วนของปริมาณ C-14 ต่อ C-12 เป็น 25% ของอัตราส่วนสำหรับสิ่งที่ยังมีชีวิต สันนิษฐานได้ว่าซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ปี (กำหนดให้ครึ่งชีวิตของ C-14 เป็น 5,730 ปี)"
  "2,865 ปี"
  "5,730 ปี"
  "9,460 ปี"
  "11,460 ปี"
5. อนุภาคใดในนิวเคลียส 23692U และ 23490Th มีจำนวนเท่ากัน
  โปรตอน
  อิเล็กตรอน
  นิวตรอน
  นิวคลีออน
6. ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุไอโอดีน -128 มีครึ่งชีวิต 25 นาที ถ้ามีไอโอดีน -128 อยู่ทั้งหมด 256 กรัม จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเหลือไอโอดีน -128 อยู่ 32 กรัม
  50 นาที
  1 ชั่วโมง 15 นาที
  1 ชั่วโมง 40 นาที
  3 ชั่วโมง 20 นาที
7. คลื่นวิทยุ FM ความถี่ 88 เมกะเฮิรตซ์ มีความยาวคลื่นเท่าใดกำหนดให้ความเร็วของคลื่นวิทยุเท่ากับ 3×108 m/s
  3.0 เมตร
  3.4 เมตร
  6.0 เมตร
  6.8 เมตร
8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์คือข้อใด
  อินฟราเรด
  ไมโครเวฟ
  คลื่นวิทยุ
  อัลตราไวโอเรต
9. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด
  อินฟราเรด
  ไมโครเวฟ
  คลื่นวิทยุ
  อัลตราไวโอเลต
10. ในธรรมชาติ ธาตุคาร์บอนมี 3 ไอโซโทป คือ 126C 136C 146C ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  แต่ละไอโซโทปมีจำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน
  แต่ละไอโซโทปมีจำนวนโปรตอนต่างกัน
  แต่ละไอโซโทปมีจำนวนนิวตรอนต่างกัน
  แต่ละไอโซโทปมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตรอน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile