แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อัตราเร็ว 144 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาที
  10
  20
  30
  40
2. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด
  ระยะทาง, เวลา, อัตราเร็ว
  สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, สนามโน้มถ่วง
  ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
  ความเร่ง, ความหนาแน่น, ความดัน
3. แม่เหล็ก 2 แท่ง มีแรงขั้วต่างกัน เมื่อนำขั้วเหมือนกันวางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำกันอย่างไร
  แรงดึงดูดเท่ากัน
  แรงขั้วมากเกิดแรงดึงดูดมาก
  แรงผลักเท่ากัน
  แรงขั้วมากเกิดแรงผลักมาก
4. ข้อมูลในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น
  ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงการทดลอง
  ข้อมูลจากการสังเกต และข้อมูลจากการทดลอง
  ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลจากการวัด และข้อมูลจากการคาดคะเน
5. สนามแม่เหล็กหมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งได้ฉากกัน
  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อเข็มทิศ ที่วางอยู่ในบริเวณนั้น
  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณนั้นทำให้แนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเบนไปจากแนวเดิม
  ถูกทุกข้อ
6. บริเวณใดบนพื้นโลกที่มีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กตามแนวราบมากที่สุด
  แถบขั้วโลกเหนือ
  แถบขั้วโลกใต้
  แถบเส้นศูนย์
  เท่ากันทุกบริเวณ
7. ในระบบเอสไอ เวลาหน่วยเป็น
  วินาที
  นาที
  ชั่วโมง
  ถูกทุกข้อ
8. ปริมาณในข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณประเภทเดี่ยวกันทั้งหมด
  ความเร่ง, แรง, มวล
  ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
  อัตราเร็ว, โมเมนตัม, เวลา
  ความเร่ง, แรง, สนามไฟฟ้า
9. คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ 10-6 มีชื่อเรียกว่าอะไร
  ไมโคร
  มิลลิ
  นาโน
  พิโค
10. ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใด
  ชี้ทิศใดก็ได้
  ชี้ไปทางทิศเหนือ
  ชี้ไปทางทิศตะวันออก
  ชี้ลงสู่พื้นดิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile