แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณชนิดเดียวกันทั้งข้อ
  อุณหภูมิหพลวัต, มวล, แรง
  กระแสไฟฟ้า, ปริมาณสาร, ความยาว
  พื้นที่, ระยะทาง, ปริมาตร
  พลังงาน, ความหนาแน่น, เวลา
2. แม่เหล็ก 2 แท่ง มีแรงขั้วต่างกัน เมื่อนำขั้วเหมือนกันวางใกล้กันจะเกิดแรงกระทำกันอย่างไร
  แรงดึงดูดเท่ากัน
  แรงขั้วมากเกิดแรงดึงดูดมาก
  แรงผลักเท่ากัน
  แรงขั้วมากเกิดแรงผลักมาก
3. ถ้านำเข็มทิศไปวางไว้ที่บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใด
  ชี้ทิศใดก็ได้
  ชี้ไปทางทิศเหนือ
  ชี้ไปทางทิศตะวันออก
  ชี้ลงสู่พื้นดิน
4. ปริมาณในข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณประเภทเดี่ยวกันทั้งหมด
  ความเร่ง, แรง, มวล
  ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
  อัตราเร็ว, โมเมนตัม, เวลา
  ความเร่ง, แรง, สนามไฟฟ้า
5. ข้อมูลที่ได้จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้ตามที่เห็นเรียกว่า
  ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลเชิงกายภาพ
  ข้อมูลเชิงสังเกต
  ข้อมูลเชิงบรรยาย
6. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด
  ระยะทาง, เวลา, อัตราเร็ว
  สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, สนามโน้มถ่วง
  ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
  ความเร่ง, ความหนาแน่น, ความดัน
7. ในระบบเอสไอ เวลาหน่วยเป็น
  วินาที
  นาที
  ชั่วโมง
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด
  ลักซ์, ลูเมน, วัตต์
  กรัม, เมตร, โมล
  แอมแปร์, เคลวิน, แคนเดลา
  เซนติเมตร, กรัม, วินาที
9. 105000000.000 มีเลขนัยสำคัญทั้งหมดกี่ตัว
  12
  11
  10
  9
10. ข้อมูลในวิชาฟิสิกส์แบ่งออกเป็น
  ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงการทดลอง
  ข้อมูลจากการสังเกต และข้อมูลจากการทดลอง
  ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลจากการวัด และข้อมูลจากการคาดคะเน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile