แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อมูลที่ได้จากการบรรยายสภาพของสิ่งที่สังเกตได้ตามที่เห็นเรียกว่า
  ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  ข้อมูลเชิงกายภาพ
  ข้อมูลเชิงสังเกต
  ข้อมูลเชิงบรรยาย
2. สนามแม่เหล็กหมายถึงข้อใดต่อไปนี้
  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กตั้งได้ฉากกัน
  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อเข็มทิศ ที่วางอยู่ในบริเวณนั้น
  บริเวณที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้าที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณนั้นทำให้แนวการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเบนไปจากแนวเดิม
  ถูกทุกข้อ
3. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณชนิดเดียวกันทั้งข้อ
  อุณหภูมิหพลวัต, มวล, แรง
  กระแสไฟฟ้า, ปริมาณสาร, ความยาว
  พื้นที่, ระยะทาง, ปริมาตร
  พลังงาน, ความหนาแน่น, เวลา
4. วิทยาศาสตร์สาขาใดที่มุ่งหากฎเกณฑ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ
  ฟิสิกส์
  ชีววิทยา
  วิทยาศาสตร์กายภาพ
  เคมี
5. ปริมาณในข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมด
  ระยะทาง, เวลา, อัตราเร็ว
  สนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, สนามโน้มถ่วง
  ความเร็ว, เวลา, การกระจัด
  ความเร่ง, ความหนาแน่น, ความดัน
6. ในระบบเอสไอ เวลาหน่วยเป็น
  วินาที
  นาที
  ชั่วโมง
  ถูกทุกข้อ
7. พื้นฐานความรู้ทางฟิสิกส์ได้มาจากสิ่งใด
  การสังเกตและตั้งทฤษฎี
  ตั้งทฤษฎีและทดลอง
  การสังเกตและรวบรวมข้อมูล
  การทดลองและตั้งกฎ
8. อัตราเร็ว 144 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีค่าเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาที
  10
  20
  30
  40
9. ข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยการใช้เครื่องมือวัดเรียกว่า
  ข้อมูลเชิงปริมาณ
  ข้อมูลเชิงกายภาพ
  ข้อมูลเชิงตัวเลข
  ข้อมูลเชิงการวัด
10. ข้อใดเป็นหน่วยฐานทั้งหมด
  ลักซ์, ลูเมน, วัตต์
  กรัม, เมตร, โมล
  แอมแปร์, เคลวิน, แคนเดลา
  เซนติเมตร, กรัม, วินาที
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile