วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

,กรุณาเลือกจำนวนข้อสอบก่อนทำการสอบและกรอกข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่อยู่ในระบบเครือข่ายแบบ Topology
  Star
  Ring
  Bus
  Ethernet
2. สัญญาณรบกวนประเภทที่เกิดการสะท้อนของสัญญาณที่ส่งผ่านสื่อกลางคือ
  Crosstalk
  Echo
  Jitter
  Attenuation
3. อุปกรณ์ที่ได้พัฒนามาจาก HUB เพื่อให้คุณภาพการทำงานเพิ่มขึ้นคือ
  Router
  Gateway
  Switch
  Bridge
4. Computer Network หมายความว่าข้อใด
  คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
  การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
  การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  การส่งข้อมูลให้บุคคลอื่นในระบบได้ใช้งานเดียวกัน
5. Hub ทำหน้าที่อะไร
  ทบทวนสัญญาณ
  ตัวย้ำสัญญาณ
  แปลงสัญญาณ
  ตัวส่งสัญญาณ
6. เครือข่ายท้องถิ่นคือ
  LAN (Local Area Network)
  MAN (Metropolitan Area Network)
  WAN (Wide Area Network)
  CAN (Control Area Network)
7. ในระบบ Internet จะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานเป็นภาษาหลักคือ
  TCP/IP
  Pascal
  Cobol
  ภาษา C
8. สื่อกลางส่งข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สื่อชนิดไร้สาย
  คลื่นวิทยุ
  ใยแก้วนำแสง
  อินฟราเรด
  บลูทูธ
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  อินเตอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่โดยการรับส่งข้อมูลไม่ต้องใช้โปโตคอล (Potocol) ก็ได้
  อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน
  อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลก
  อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายนานาชาติที่เกิดจากเครือข่ายขนาดเล็กมากมายรวมเป็นเครือข่ายเดียวทั้งโลก
10. HUB ส่วนมากนิยมใช้พอร์ตแบบใดในการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแลน
  RJ 11
  USB
  RJ-45
  RS - 232C
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile