วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

,กรุณาเลือกจำนวนข้อสอบก่อนทำการสอบและกรอกข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สื่อกลางส่งข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สื่อชนิดไร้สาย
  คลื่นวิทยุ
  ใยแก้วนำแสง
  อินฟราเรด
  บลูทูธ
2. การส่งสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแบบใด
  ไม่แบบต่อเนื่อง
  แบบไม่ต่อกับโทรศัพท์
  แบบต่อเนื่อง
  แบบต่อกับโทรศัพท์
3. เครือข่ายใดที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆด้วยสายเคเบิลยาวต่อไปเรื่อยๆ
  Star
  Ring
  Bus
  Ethernet
4. สัญญาณรบกวนประเภทที่เกิดการสะท้อนของสัญญาณที่ส่งผ่านสื่อกลางคือ
  Crosstalk
  Echo
  Jitter
  Attenuation
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?การใช้โทรศัพท์มือถือ? เป็นระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับเรือข่ายใด
  Pan
  Lan
  Man
  Wan
6. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
  เป็นแหล่งรับหรือส่งข่าวสารได้หลายรูปแบบ
  เป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ
  เป็นแหล่งให้ความบันเทิง
  เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ด
7. เครือข่ายระดับเมืองคือ
  LAN (Local Area Network)
  MAN (Metropolitan Area Network)
  WAN (Wide Area Network)
  VAN (Vdieocontrol Area Network)
8. เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การขนส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเร็วในการขนส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเรียกว่า
  ADSL
  DNS
  Modem
  Node
9. โทรคมนาคม หมายถึงอะไร
  การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
  กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันผ่านอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร
  กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
  เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารรับ ส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ ข้อมูลที่ส่งอาจเป็นไดทั้งตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ฯ
10. ข้อใดเป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
  Outlook
  Net meeting
  Gmail
  Opera
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile