วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

,กรุณาเลือกจำนวนข้อสอบก่อนทำการสอบและกรอกข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าเราเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้การส่งข้อมูลรวดเร็ว และอุปกณ์ไม่รกรุงรัง เราควรจะเลือกการติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างไร
  ระบบเครือข่ายไร้สาย
  ระบบ LAN
  ระบบ WLAN
  ถูกทุกข้อ
2. สื่อกลางส่งข้อมูลชนิดใดต่อไปนี้ วัตถุที่ใช้เป็นตัวนำส่งสัญญาณมีความเปราะบางมากที่สุด
  สายโคแอกเชียล
  สายใยแก้วนำแสง
  สายเอสทีพี
  สายยูทีพี
3. สัญญาณที่มีการเดินทางเป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและต้องมีสถานีรับส่งข้อมูลเป็นระยะๆ และส่งข้อมูลต่อไปเป็นทอดๆ คือ
  Infrared
  Microwave
  Satellite
  Bluetooth
4. ผู้รับข้อมูลคือข้อใด
  Receiver
  Protocol
  Message
  Sender
5. สัญญาณแบบ Analog เป็นอย่างไร
  ประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่า
  จะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง
  เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงาน
  1/0
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?การใช้โทรศัพท์มือถือ? เป็นระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับเรือข่ายใด
  Pan
  Lan
  Man
  Wan
7. ข้อใดคือข้อจำกัดในระบบเครือข่ายแบบ Bus
  ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
  เลือกจุดในระบบให้ตรงกับบัส
  ขยายระบบออกไปได้โดยง่าย
  ใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน
8. วิธีการควบคุมความปลอดภัยสารสนเทศบนเครือข่าย คือข้อใด
  ควบคุมโดยซอฟต์แวร์
  ควบคุมโดยฮาร์ดแวร์
  นโยบายควบคุมภายใน
  ถูกทุกข้อ
9. สื่อกลางส่งข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สื่อชนิดไร้สาย
  คลื่นวิทยุ
  ใยแก้วนำแสง
  อินฟราเรด
  บลูทูธ
10. เครือข่ายท้องถิ่นคือ
  LAN (Local Area Network)
  MAN (Metropolitan Area Network)
  WAN (Wide Area Network)
  CAN (Control Area Network)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile