แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรณีใดที่แสดงให้เห็นถึง?หน้าที่ของเงิน? ในการรักษามุลค่าของสินค้า
  นายประกอบใช้บริการรถแท็กซี่โดยให้ค่าจ้างตอบแทนสูงเสมอ
  นายปิยะนำปลาที่จับได้ไปขายในตลาดและเก็บเงินจำนวนนั้นเอาไว้
  "นายประพันธ์ตกลงว่าจะชำระค่าเช่าบ้านให้นายประชาเป็นเงิน 1,000 บาททุกเดือน"
  นายประกิจกล่าวว่าค่าเช่าระบรรทุกของตนคิดเป็นเงิน 500 บาทต่อวัน
2. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
  เป็นแหล่งเงินกู้แห่งหนึ่งของรัฐบาล
  เป็นอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  ทำหน้าที่ขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
3. นายโชคชัยเป็นบิดาของบุตรและธิดา 5 คนดังนี้ ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก ด.ญ.ปุ้ย และ ด.ช.อ๊อด ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2518 2520 2523 2525 และ 2527 ตามลำดับ ในการคิดภาษีเงินได้ของนายโชคชัย บุตรและธิดาคนใดจะมีสิทธิหักค่าลดหย่อนได้บ้าง
  ด.ช.เปี๊ยก เพียงคนเดียว
  ด.ช.เปี๊ยก และ ด.ช.ตั้ม
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม และ ด.ญ.ปุ๊ก
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก และ ด.ญ.ปุ้ย
4. คุณสมบัติของเงินที่ดี ควรเป็นในข้อใด
  พกติดตัวได้สะดวก
  เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม
  ปลอมแปลงยาก
  ถูกหมดทุกข้อ
5. จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องเก็บรักษา?ทุนสำรองเงินตรา?เอาไว้
  เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ใช้กู้ในการขยายสาขาต่างๆ
  เป็นเงินทุนสำรองที่เตรียมไว้สำหรับให้หน่วยราชการกู้โดยเฉพาะ
  เป็นสิ่งที่ค้ำประกันการพิมพ์ธนบัตรขึ้นใหม่และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
  ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเงินของรัฐบาล
6. บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อนได้ในการประเมินภาษีเงินได้ของบิดาและมารดา ถ้าบุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ให้หักค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละเท่าไร
  500 บาท
  1000 บาท
  1500 บาท
  2000 บาท
7. เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยกฎกระทรวงได้แก่ประเภทใด
  ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  รางวัลบำรุงกาชาดไทย
  ถูกทุกข้อ
8. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษียาสูบและน้ำมัน
  กรมสรรพกร
  กรมสรรพสามิต
  กรมศุลกสกร
  กรมตำรวจ
9. ภาวะเงินฝืดเกิดได้จากสาเหตุประการใดบ้าง
  ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าจำนวนสินค้าและบริการที่เสนอขาย
  การนำเงินออกไปฝากธนาคารในต่างประเทศมาก
  ธนาคารกลางซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลคืนจำนวนมาก
  ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
10. อยากทราบว่าในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของเอกชน
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์จะให้แก่ผู้ฝาก
  อนุญาตการเปิดสาขาใหม่ของธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัด
  ควบคุมให้ธนาคารพาณิชย์เก็บรักษาเงินสดสำรองเอาไว้ตามกฏหมาย
  ถูกหมดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile