แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บริการของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่เรียกว่า Letter of Credit หมายถึงอะไร
  การโดอนเงินจากธนาคารของรัฐบาลไปยังธนาคารพาณิชย์
  หนังสือสัญญาค้ำประกันการซื้อขายสินค้าระหว่าพ่อค้าต่างประเทศกับพ่อค้าไทย
  การยินยอมให้ลูกค้าถอนเงินเกินบัญชีเงินฝากได้
  การอนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินไปขยายกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมได้
2. บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อนได้ในการประเมินภาษีเงินได้ของบิดาและมารดา ถ้าบุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ให้หักค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละเท่าไร
  500 บาท
  1000 บาท
  1500 บาท
  2000 บาท
3. นายวิจิตรต้องการประกอบธุรกิจโฆษณาสินค้าต่างๆแต่ยังขาดเงินทุน อยากทราบว่าแหล่งกู้เงินเพื่อการดังกล่าว ควรจะเป็นข้อใดจึงจะช่วยนายวิจิตรได้เต็มที่
  บริษัทเงินทุน
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน กู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในเการประกอบธุรกิจ การผลิต การค้า และบริการ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  บริษัทประกันภัย
4. บริการในข้อใดของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจโดยตรงมากที่สุด
  การให้เช่าหีบนิรภัย
  การรับฝากเงินประจำ
  การให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์
  การให้บริการเงินฝากกระแสรายวัน
5. กรณีใดที่แสดงให้เห็นถึง?หน้าที่ของเงิน? ในการรักษามุลค่าของสินค้า
  นายประกอบใช้บริการรถแท็กซี่โดยให้ค่าจ้างตอบแทนสูงเสมอ
  นายปิยะนำปลาที่จับได้ไปขายในตลาดและเก็บเงินจำนวนนั้นเอาไว้
  "นายประพันธ์ตกลงว่าจะชำระค่าเช่าบ้านให้นายประชาเป็นเงิน 1,000 บาททุกเดือน"
  นายประกิจกล่าวว่าค่าเช่าระบรรทุกของตนคิดเป็นเงิน 500 บาทต่อวัน
6. เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยกฎกระทรวงได้แก่ประเภทใด
  ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  รางวัลบำรุงกาชาดไทย
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
  เป็นแหล่งเงินกู้แห่งหนึ่งของรัฐบาล
  เป็นอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  ทำหน้าที่ขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดที่แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
  รับฝากเงินของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
  ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
  ซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้รัฐบาล
  ถูกหมดทุกข้อ
9. ข้อใดประกอบด้วยภาษีทางตรงทั้งหมด
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีการค้า และภาษีการขาย"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีสรรพสามิต"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมรดก"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีที่ดิน และภาษีการขาย"
10. เงินได้พึงประเมินประเภทใดที่ต้องเสียภาษี
  บำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ
  เงินได้จากดอกเบี้ยพันธบัตรและเงินได้จาการให้เช่าทรัพย์สิน
  เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าวของตน
  เงินช่วยการศึกษาบุตรและเงินค่าเบี้ยกันดาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile