แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นายโชคชัยเป็นบิดาของบุตรและธิดา 5 คนดังนี้ ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก ด.ญ.ปุ้ย และ ด.ช.อ๊อด ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2518 2520 2523 2525 และ 2527 ตามลำดับ ในการคิดภาษีเงินได้ของนายโชคชัย บุตรและธิดาคนใดจะมีสิทธิหักค่าลดหย่อนได้บ้าง
  ด.ช.เปี๊ยก เพียงคนเดียว
  ด.ช.เปี๊ยก และ ด.ช.ตั้ม
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม และ ด.ญ.ปุ๊ก
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก และ ด.ญ.ปุ้ย
2. เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยกฎกระทรวงได้แก่ประเภทใด
  ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  รางวัลบำรุงกาชาดไทย
  ถูกทุกข้อ
3. กรณีใดที่แสดงให้เห็นถึง?หน้าที่ของเงิน? ในการรักษามุลค่าของสินค้า
  นายประกอบใช้บริการรถแท็กซี่โดยให้ค่าจ้างตอบแทนสูงเสมอ
  นายปิยะนำปลาที่จับได้ไปขายในตลาดและเก็บเงินจำนวนนั้นเอาไว้
  "นายประพันธ์ตกลงว่าจะชำระค่าเช่าบ้านให้นายประชาเป็นเงิน 1,000 บาททุกเดือน"
  นายประกิจกล่าวว่าค่าเช่าระบรรทุกของตนคิดเป็นเงิน 500 บาทต่อวัน
4. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
  เป็นแหล่งเงินกู้แห่งหนึ่งของรัฐบาล
  เป็นอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  ทำหน้าที่ขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
5. เงินได้พึงประเมินประเภทใดได้รับยกเว้นภาษี
  เงินบำนาญและดอกเบี้ยพันธบัตร
  เงินได้จากการรับทำบัญชีและเงินได้จากการรับเหมา
  เงินได้จากเบี้ยประชุมและโบนัสจากการถือหุ้น
  ดอกเบี้ยสลากออมสินและเงินได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล
6. เงินได้พึงประเมินประเภทใดที่ต้องเสียภาษี
  บำนาญตกทอดและบำนาญพิเศษ
  เงินได้จากดอกเบี้ยพันธบัตรและเงินได้จาการให้เช่าทรัพย์สิน
  เงินได้ของชาวนาที่ได้จากการขายข้าวของตน
  เงินช่วยการศึกษาบุตรและเงินค่าเบี้ยกันดาร
7. อยากทราบว่าในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของเอกชน
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์จะให้แก่ผู้ฝาก
  อนุญาตการเปิดสาขาใหม่ของธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัด
  ควบคุมให้ธนาคารพาณิชย์เก็บรักษาเงินสดสำรองเอาไว้ตามกฏหมาย
  ถูกหมดทุกข้อ
8. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษียาสูบและน้ำมัน
  กรมสรรพกร
  กรมสรรพสามิต
  กรมศุลกสกร
  กรมตำรวจ
9. บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อนได้ในการประเมินภาษีเงินได้ของบิดาและมารดา ถ้าบุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ให้หักค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละเท่าไร
  500 บาท
  1000 บาท
  1500 บาท
  2000 บาท
10. บริการในข้อใดของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจโดยตรงมากที่สุด
  การให้เช่าหีบนิรภัย
  การรับฝากเงินประจำ
  การให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์
  การให้บริการเงินฝากกระแสรายวัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile