แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เงินได้พึงประเมินประเภทใดได้รับยกเว้นภาษี
  เงินบำนาญและดอกเบี้ยพันธบัตร
  เงินได้จากการรับทำบัญชีและเงินได้จากการรับเหมา
  เงินได้จากเบี้ยประชุมและโบนัสจากการถือหุ้น
  ดอกเบี้ยสลากออมสินและเงินได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล
2. ข้อใดที่แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
  รับฝากเงินของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
  ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
  ซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้รัฐบาล
  ถูกหมดทุกข้อ
3. ข้อใดประกอบด้วยภาษีทางตรงทั้งหมด
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีการค้า และภาษีการขาย"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีสรรพสามิต"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมรดก"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีที่ดิน และภาษีการขาย"
4. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษียาสูบและน้ำมัน
  กรมสรรพกร
  กรมสรรพสามิต
  กรมศุลกสกร
  กรมตำรวจ
5. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
  เป็นแหล่งเงินกู้แห่งหนึ่งของรัฐบาล
  เป็นอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  ทำหน้าที่ขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
6. นายโชคชัยเป็นบิดาของบุตรและธิดา 5 คนดังนี้ ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก ด.ญ.ปุ้ย และ ด.ช.อ๊อด ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2518 2520 2523 2525 และ 2527 ตามลำดับ ในการคิดภาษีเงินได้ของนายโชคชัย บุตรและธิดาคนใดจะมีสิทธิหักค่าลดหย่อนได้บ้าง
  ด.ช.เปี๊ยก เพียงคนเดียว
  ด.ช.เปี๊ยก และ ด.ช.ตั้ม
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม และ ด.ญ.ปุ๊ก
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก และ ด.ญ.ปุ้ย
7. บริการในข้อใดของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจโดยตรงมากที่สุด
  การให้เช่าหีบนิรภัย
  การรับฝากเงินประจำ
  การให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์
  การให้บริการเงินฝากกระแสรายวัน
8. จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องเก็บรักษา?ทุนสำรองเงินตรา?เอาไว้
  เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ใช้กู้ในการขยายสาขาต่างๆ
  เป็นเงินทุนสำรองที่เตรียมไว้สำหรับให้หน่วยราชการกู้โดยเฉพาะ
  เป็นสิ่งที่ค้ำประกันการพิมพ์ธนบัตรขึ้นใหม่และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
  ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเงินของรัฐบาล
9. มาตรการข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นนโยบายการเงินสำหรับการแก้ปัญหาภาวะเงินฝืด
  การเพิ่มอัตราซื้อลด
  การลดอัตราเงินสดสำรอง
  ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์รัฐบาลแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ
  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.
10. ภาวะเงินฝืดเกิดได้จากสาเหตุประการใดบ้าง
  ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าจำนวนสินค้าและบริการที่เสนอขาย
  การนำเงินออกไปฝากธนาคารในต่างประเทศมาก
  ธนาคารกลางซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลคืนจำนวนมาก
  ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile