แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรณีใดที่แสดงให้เห็นถึง?หน้าที่ของเงิน? ในการรักษามุลค่าของสินค้า
  นายประกอบใช้บริการรถแท็กซี่โดยให้ค่าจ้างตอบแทนสูงเสมอ
  นายปิยะนำปลาที่จับได้ไปขายในตลาดและเก็บเงินจำนวนนั้นเอาไว้
  "นายประพันธ์ตกลงว่าจะชำระค่าเช่าบ้านให้นายประชาเป็นเงิน 1,000 บาททุกเดือน"
  นายประกิจกล่าวว่าค่าเช่าระบรรทุกของตนคิดเป็นเงิน 500 บาทต่อวัน
2. คุณสมบัติของเงินที่ดี ควรเป็นในข้อใด
  พกติดตัวได้สะดวก
  เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม
  ปลอมแปลงยาก
  ถูกหมดทุกข้อ
3. ข้อใดที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
  เป็นแหล่งเงินกู้แห่งหนึ่งของรัฐบาล
  เป็นอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
  ทำหน้าที่ขายพันธบัตรรัฐบาลให้แก่ประชาชน
  ถูกทุกข้อ
4. ภาวะเงินฝืดเกิดได้จากสาเหตุประการใดบ้าง
  ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าจำนวนสินค้าและบริการที่เสนอขาย
  การนำเงินออกไปฝากธนาคารในต่างประเทศมาก
  ธนาคารกลางซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลคืนจำนวนมาก
  ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
5. มาตรการข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นนโยบายการเงินสำหรับการแก้ปัญหาภาวะเงินฝืด
  การเพิ่มอัตราซื้อลด
  การลดอัตราเงินสดสำรอง
  ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์รัฐบาลแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ
  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.
6. อยากทราบว่าในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ของเอกชน
  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์จะให้แก่ผู้ฝาก
  อนุญาตการเปิดสาขาใหม่ของธนาคารพาณิชย์ในต่างจังหวัด
  ควบคุมให้ธนาคารพาณิชย์เก็บรักษาเงินสดสำรองเอาไว้ตามกฏหมาย
  ถูกหมดทุกข้อ
7. นายวิจิตรต้องการประกอบธุรกิจโฆษณาสินค้าต่างๆแต่ยังขาดเงินทุน อยากทราบว่าแหล่งกู้เงินเพื่อการดังกล่าว ควรจะเป็นข้อใดจึงจะช่วยนายวิจิตรได้เต็มที่
  บริษัทเงินทุน
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน กู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในเการประกอบธุรกิจ การผลิต การค้า และบริการ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  บริษัทประกันภัย
8. บริการของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่เรียกว่า Letter of Credit หมายถึงอะไร
  การโดอนเงินจากธนาคารของรัฐบาลไปยังธนาคารพาณิชย์
  หนังสือสัญญาค้ำประกันการซื้อขายสินค้าระหว่าพ่อค้าต่างประเทศกับพ่อค้าไทย
  การยินยอมให้ลูกค้าถอนเงินเกินบัญชีเงินฝากได้
  การอนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินไปขยายกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมได้
9. ข้อใดประกอบด้วยภาษีทางตรงทั้งหมด
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีการค้า และภาษีการขาย"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีสรรพสามิต"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมรดก"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีที่ดิน และภาษีการขาย"
10. ข้อใดที่แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
  รับฝากเงินของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
  ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
  ซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้รัฐบาล
  ถูกหมดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile