แนวสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยกฎกระทรวงได้แก่ประเภทใด
  ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  รางวัลบำรุงกาชาดไทย
  ถูกทุกข้อ
2. มาตรการข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นนโยบายการเงินสำหรับการแก้ปัญหาภาวะเงินฝืด
  การเพิ่มอัตราซื้อลด
  การลดอัตราเงินสดสำรอง
  ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์รัฐบาลแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ
  ถูกทั้งข้อ 1.และ 2.
3. บุตรที่มีสิทธิหักลดหย่อนได้ในการประเมินภาษีเงินได้ของบิดาและมารดา ถ้าบุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือโรงเรียนราษฎร์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ให้หักค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละเท่าไร
  500 บาท
  1000 บาท
  1500 บาท
  2000 บาท
4. บริการของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่เรียกว่า Letter of Credit หมายถึงอะไร
  การโดอนเงินจากธนาคารของรัฐบาลไปยังธนาคารพาณิชย์
  หนังสือสัญญาค้ำประกันการซื้อขายสินค้าระหว่าพ่อค้าต่างประเทศกับพ่อค้าไทย
  การยินยอมให้ลูกค้าถอนเงินเกินบัญชีเงินฝากได้
  การอนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินไปขยายกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมได้
5. นายโชคชัยเป็นบิดาของบุตรและธิดา 5 คนดังนี้ ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก ด.ญ.ปุ้ย และ ด.ช.อ๊อด ซึ่งเกิดในปี พ.ศ. 2518 2520 2523 2525 และ 2527 ตามลำดับ ในการคิดภาษีเงินได้ของนายโชคชัย บุตรและธิดาคนใดจะมีสิทธิหักค่าลดหย่อนได้บ้าง
  ด.ช.เปี๊ยก เพียงคนเดียว
  ด.ช.เปี๊ยก และ ด.ช.ตั้ม
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม และ ด.ญ.ปุ๊ก
  ด.ช.เปี๊ยก ด.ช.ตั้ม ด.ญ.ปุ๊ก และ ด.ญ.ปุ้ย
6. บริการในข้อใดของธนาคารพาณิชย์ที่ให้ความสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจโดยตรงมากที่สุด
  การให้เช่าหีบนิรภัย
  การรับฝากเงินประจำ
  การให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์
  การให้บริการเงินฝากกระแสรายวัน
7. ข้อใดประกอบด้วยภาษีทางตรงทั้งหมด
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีการค้า และภาษีการขาย"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีสรรพสามิต"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมรดก"
  "ภาษีเงินได้บุคคลธรรดา, ภาษีที่ดิน และภาษีการขาย"
8. จงให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงต้องเก็บรักษา?ทุนสำรองเงินตรา?เอาไว้
  เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ใช้กู้ในการขยายสาขาต่างๆ
  เป็นเงินทุนสำรองที่เตรียมไว้สำหรับให้หน่วยราชการกู้โดยเฉพาะ
  เป็นสิ่งที่ค้ำประกันการพิมพ์ธนบัตรขึ้นใหม่และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
  ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเงินของรัฐบาล
9. ข้อใดที่แสดงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
  รับฝากเงินของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
  ให้หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงิน
  ซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้รัฐบาล
  ถูกหมดทุกข้อ
10. คุณสมบัติของเงินที่ดี ควรเป็นในข้อใด
  พกติดตัวได้สะดวก
  เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม
  ปลอมแปลงยาก
  ถูกหมดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile