แบบทดสอบ Microsoft Excel

,แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมมติว่าสร้าง Dropdown List ไว้ที่ช่อง A1 มีให้เลือก 4 Choice คือ ข้อความว่า... แอปเปิ้ล, มะละกอ, กล้วย, ส้ม ... เราจะเขียนสูตรในช่อง B1 เพื่อเช็คอย่างไรว่า มีการเลือก choice มะละกอ หรือไม่?
  =มะละกอ=A1
  =A1 is มะละกอ
  =A1=มะละกอ
  =A1=
2. การคำนวณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Microsoft Access
  Microsoft Excel
  Microsoft PowerPoint
3. เครื่องหมายในข้อใดมีความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย
  + บวก
  * คูณ
  / หาร
  ( ) วงเล็บ
4. ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร
  กล่องชื่อ
  กลุ่มเซลที่กำลังทำงาน
  ป้ายชื่อเวิร์กชีต
  แถบแสดงสถานะ
5. แถบเครื่องมือนี้มีชื่อว่าอะไร ?
  จัดรูปแบบ
  มาตรฐาน
  รายการ
  กล่องเครื่องมือควบคุม
6. ภาพนี้ชื่อว่าอะไร ?

  ผลรวมอัตโนมัติ
  การเชื่อมโยงหลายมิติ
  การเรียงลำดับข้อมูล
  แสดงวิธีการใช้ Excel
7. เราสามารถเลือกเซลล์หลายเซลล์ได้โดยการกดปุ่มใดขณะคลิกเลือกเซลล์
  Alt
  Delete
  Ctrl
  Tab
8. การซ่อนหรือแสดงข้อมูล กระทำได้โดย ?
  ขนาด
  ลักษณะของแบบอักษร
  คลิกขวา -> จัดรูปแบบเซลล์
  คลิกขวา -> ซ่อน
9. ข้อใดคือฟังก์ชันในการนับจำนวน
  SUM
  COUNT
  IF
  DATE
10. การเขียนฟังก์ชันในการคำนวณจะต้องเขียนเริ่มด้วยเครื่องหมายใด
  /
  =
  -
  ( )
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile