แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Pollution is one of the most serious problem.
  intent
  earnest
  deposit
  insincere
2. She demanded her husband to tell the truth.
  required
  requested
  contended
  maintained
3. The teacher will teach them how to use computer.
  advise
  explain
  suggest
  propose
4. I have lost my wallet. Will you help me look for it?
  seek
  find
  inquire
  observe
5. The police can´t confirm the report about the dead man.
  prove
  reveal
  disclose
  describe
6. Wittaya bade farewell to his friend.
  permit
  remain
  goodbye
  welcome
7. At what time does he usually come back home?
  reply
  return
  revert
  regress
8. I have no idea what you asked.
  thought
  reaction
  impression
  indentation
9. They got off the train at Samsen railway station last week.
  fell off
  left from
  permitted
  trickled from
10. The Premier promised to reform education if he was elected.
  repair
  benefit
  damage
  improve
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile