ซอฟต์แวร์(Software) ชั้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่นิยมในการตกแต่งภาพกราฟิกส์?
  Microsoft Outlook
  Adobe Photoshop
  Microsoft Essencail Security
  Photo Scape
2. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?
  2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
  2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
  3 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
  3 ปรเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์เอนกประสงค์
3. โปรแกรมที่นิยมในการสร้างเว็บเพจได้แก่ข้อใด?
  Adobe Photoshop
  Adobe Illlustrator
  Adobe Dreamwever
  Adobe Indesign
4. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่นิยมใช้ในกาีึรคำนวณได้แก่ข้อใด?
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Powerpoint
  Microsoft Outlook
5. โปรแกรมที่ใ้ช้งานแบบทดลองใช้งาน เ่ช่น 7 วัน 30 วัน หลังจากนั้นต้องซื้อลิขสิทธิ์ เรียกว่าอะไร?
  Shareware
  Freeware
  Open Source
  Custmized
6. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพิมพ์เอกสารได้แก่ข้อใด?
  Microsoft Word
  Adobe Flash
  Adobe Photoshop
  Window Movie Maker
7. ข้อใดโปรแกรมที่นิยมในการวาดภาพประเภทเวกเตอร์?
  Adobe Photoshop
  Adobe Illlustrator
  Adobe Indesign
  Adobe Flash
8. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสแกนไวรัส?
  AVAST
  AVG
  Microsoft Publish
  Avira
9. ข้อใดโปรแกรมที่นิยมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation?
  Adobe Photoshop
  Adobe Illlustrator
  Adobe Indesign
  Adobe Flash
10. โปรแกรมที่ใ้ช้งานการเปิดหรือท่องอินเตอร์เน็ต เีรียกว่าอะไร?
  Window Firewall
  Window Movie Maker
  Search Engine
  Web Browser
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile