ซอฟต์แวร์(Software) ชั้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ซอฟต์แวร์(Software) หมายถึงข้อใด?
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถแตะต้องสัมผัสได้
  ชุดคำสั่งที่เขียนขึั้นโดยโปรแกรมเมอร์ เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำานได้
  ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนการทำงานหรือประมวลผลของคอมพิวเตอร์
2. ข้อใดโปรแกรมที่นิยมในการวาดภาพประเภทเวกเตอร์?
  Adobe Photoshop
  Adobe Illlustrator
  Adobe Indesign
  Adobe Flash
3. ข้อใดเป็นโปรแกรมแสกนไวรัส ของ Microsoft?
  Microsoft Outlook
  Adobe Photoshop
  Microsoft Essencail Security
  Photo Scape
4. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพิมพ์เอกสารได้แก่ข้อใด?
  Microsoft Word
  Adobe Flash
  Adobe Photoshop
  Window Movie Maker
5. โปรแกรมที่ใ้ช้งานการเปิดหรือท่องอินเตอร์เน็ต เีรียกว่าอะไร?
  Window Firewall
  Window Movie Maker
  Search Engine
  Web Browser
6. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ระบบ?
  UNIX
  Windows
  Linux
  Adobe Photoshop
7. เป็นซอฟต์แวร์ที่คุมควบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์
  ซอฟต์แวร์เอนกประสงค์
  ซอฟต์แวร์ระบบ
8. โปรแกรมที่นิยมในการสร้างเว็บเพจได้แก่ข้อใด?
  Adobe Photoshop
  Adobe Illlustrator
  Adobe Dreamwever
  Adobe Indesign
9. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมท่องเว็บไซต์?
  Google Chrome
  Internet Explorer
  Firefox
  Fire Search
10. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสแกนไวรัส?
  AVAST
  AVG
  Microsoft Publish
  Avira
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile