แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  โรงเรียน
  ศูนย์การเรียน
  วิทยาลัย
2. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
  กรมวิชาการ
  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษา
3. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทุกด้านยกเว้นข้อใด
  ความเป็นพลเมืองดี
  ความรู้ ความคิด
  ความสามารถ
  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง
  สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9 แล้ว
  อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
  จัดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
5. ใครมีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
  สถานศึกษา
  องค์กรชุมชน องค์กรและสถาบัน
  ครอบครัวและชุมชน
  สถานศึกษาร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกข้อ
6. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง คำนึงถึงข้อใด
  นโยบาย
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  การประกันคุณภาพ
  ข้อ ก และ ข
7. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ข้อใดถูกที่สุด
  2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา
  3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
8. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
  ผู้ปกครอง
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ใน มาตราใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
10. การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากข้อใด
  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ ความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile