แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากข้อใด
  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ ความประพฤติ
  การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
  พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ
2. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
  ผู้ปกครอง
  สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  โรงเรียน
  ศูนย์การเรียน
  วิทยาลัย
4. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทุกด้านยกเว้นข้อใด
  ความเป็นพลเมืองดี
  ความรู้ ความคิด
  ความสามารถ
  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ใน มาตราใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
6. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง คำนึงถึงข้อใด
  นโยบาย
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  การประกันคุณภาพ
  ข้อ ก และ ข
7. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ข้อใดถูกที่สุด
  2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา
  3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
  4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
8. การจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง
  สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9 แล้ว
  อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
  จัดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
9. ใครมีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
  สถานศึกษา
  องค์กรชุมชน องค์กรและสถาบัน
  ครอบครัวและชุมชน
  สถานศึกษาร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกข้อ
10. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
  กรมวิชาการ
  สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile