แบบฝึกหัดบทที่1

,สร้างเอง, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยความจำ
2. ข้อใดที่ ไม่ใช่ หน่วยส่งออก (Output unit)
  จอภาพ
  เครื่องพิมพ์
  เมาส์
  กล้องถ่ายรูป
3. ความเร็วมิลลิเซกัน (Millisecond) ซึ่งเปรียบเทียบความเร็วเท่ากับ 1/กี่ วินาที
  1/100
  "1/1,000"
  "1/10,000"
  "1/100,000"
4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
  แรม ซีพียู
  เมาส์ สแกนเนอร์
  ลำโพง เครื่องพิมพ์
  จอภาพ แป้นพิมพ์
5. หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่คือ ที่ถูกต้องมากที่สุด
  การเก็บข้อมูลและโปรแกรม
  เพื่อการเขียนและการอ่านจะกระทำแบบการเข้าถึง
  เก็บข้อมูลที่มีความจุมาก
  สามารถแบ่งการบันทึกเป็นหลายๆ session
6. อุปกรณ์แสดงผลหลักของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
  ซีดีรอม
  ลำโพง
  จอภาพ
  ปริ้นเตอร์
7. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
  แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
  สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
  ถูกทุกข้อ
8. นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดในการรับข้อมูลเข้าในรูปแบบของเสียง
  เมาส์
  สแกนเนอร์
  ไมโครโฟน
  จอภาพแบบสัมผัส
9. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล คือข้อใด
  ซีพียู
  รอม
  ฮาร์ดดิสก์
  แป้นพิมพ์
10. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ กี่ หน่วย
  4
  5
  6
  7
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile