ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์?
  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
  เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
3. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด?
  เครือข่าย MAN
  เครือข่าย WAN
  เครือข่าย LAN
  ทุกๆ เครือข่ายส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนกัน
4. ระบบเครือข่ายต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกัน ตั้งแต่กี่เครื่องขึ้นไป?
  2 เครื่อง
  3 เครื่อง
  4 เครื่อง
  5 เครื่อง
5. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร?
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
6. ข้อใดคือ Workstation?
  อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้งานในระบบ
  ระบบการสื่อสารภายในของ Network
  ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ
7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตเรียกว่าอะไร?
  Network Card
  Sound Card
  Modem
  Access point
8. เว็บไซต์ยอดนิยมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลคือ?
  www.yahoo.com
  www.sanook.com
  www.google.com
  www.msn.com
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน?
  โทรทัศน์
  โทรศัพท์
  วิทยุสื่อสาร
  วิทยุ FM
10. Wireless LAN หมายถึงข้อใด?
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile