ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ข้อใด?
  www.yahoo.com
  www.facebook.com
  www.hunsa.com
  www.sannook.com
2. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร?
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
3. ระบบเครือข่ายต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกัน ตั้งแต่กี่เครื่องขึ้นไป?
  2 เครื่อง
  3 เครื่อง
  4 เครื่อง
  5 เครื่อง
4. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด?
  เครือข่าย MAN
  เครือข่าย WAN
  เครือข่าย LAN
  ทุกๆ เครือข่ายส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนกัน
5. ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล?
  รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
  คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
6. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC) คืออะไร?
  อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง
  แผงวงจรสำหรับ ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย
  อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ
  อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7. Wireless LAN หมายถึงข้อใด?
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
  เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน
  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
8. ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลก คือข้อใด?
  LAN
  MAN
  WAN
  AND
9. เว็บไซต์ยอดนิยมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลคือ?
  www.yahoo.com
  www.sanook.com
  www.google.com
  www.msn.com
10. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) มีกี่ประเภท?
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile