ศาสนา

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ศาสนาพุทธเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยวิธีการใด
  คัมภีร์
  พระสมณทูตนำมาเผยแผ่
  กษัตริย์ทูลเชิญพระสงฆ์มาแสดงธรรม
  พราหมณ์เป็นคนนำเข้ามา
2. จุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคืออะไร
  นิพพาน
  อาณาจักรพระเจ้า
  เข้าถึงพระอัลลอฮ์
  โมกษะ
3. หลักปฏิบัติ 5 ข้อใดที่ยกเว้นให้ไม่ต้องทำก็ได้
  ปฏิญาณตน
  ละหมาด
  พิธีฮัจญ์
  ถือศีลอด
4. นิกายของศาสนาอิสลามในประเทศไทยคือนิกายใด
  ซุนนี
  ชีอะห์
  โซฟี
  กาหลิบ
5. พระพุทธเจ้าสำเร็จปฐมฌาณ ณ ที่ใด
  ใต้ต้นหว้า
  ใต้ต้นโพธิ์
  ใต้ต้นสาละ
  ใต้ต้นไทร
6. การสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งใดที่เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปอย่างกว้างขวาง
  ครั้งที่ 1
  ครั้งที่ 2
  ครั้งที่ 3
  ครั้งที่ 4
7. ใครเป็นคนทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก
  พระเจ้าพิมพิสาร
  ท้าวผกาพรหม
  ท้าวสักกเทวราช
  ท้าวสหัมบดีพรหม
8. พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าอย่างไร
  สิทธัตถะ
  อานนท์
  อังคีรส
  สุทโธทนะ
9. พระพุทธเจ้ามีพระนามอีกพระนามว่าอะไร
  พระยสะ
  พระอัจจนะ
  พระสิวลี
  พระอังคีรส
10. ข้อใดคือมูลเหตุของการเกิดศาสนา
  อวิชชา
  ตัณหา
  โลภะ โทสะ โมหะ
  มิจฉาทิฏฐิ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile