รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

,รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พรหมวิหารสี่ : ฆราวาสธรรม : อิทธิบาทสี่ สอดคล้องข้อใดที่สุด ? (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  ครองตน ครองคน ครองงาน
  ครองคน ครองตน ครองงาน
  ครองงาน ครองคน ครองคน
  ครองงาน ครองตน ครองคน
2. องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิ่งกำหนดการประเมินผล (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  หลักสูตร
  เนื้อหาวิชา
  ความคิดรวบยอด
  จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ข้อใดเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ
  ความสามารถในการสื่อสาร
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  . ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  เลขาธิการ ก.พ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.พ.ร.
5. หลักในการเลือกวิธีสอนให้มีประสิทธิภาพคือข้อใด
  เลือกวิธีใหม่ๆ ทันสมัย
  เลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหา
  เลือกให้เหมาะสมกับวัยเรียน
  เลือกให้เหมาะสมกับครูผู้สอน
6. เอกสารในข้อใดหมายถึงแบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ไม่มีข้อถูก
7. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ?
  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้
  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง
  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ตอนล่าง เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน
  เป็นการแก้ปัญหาพลังงาน และพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้
8. ครูที่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม ข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
9. ข้อใดคือโปรแกรมช่วยสอน
  CIA
  AIC
  CAI
  ICA
10. จงหาคำไม่เข้าพวก
  น้ำหวาน
  น้ำเชื่อม
  น้ำอัดลม
  น้ำใบบัวบก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile