รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

,รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ใช้เวลาการจัดการเรียนการสอนตามข้อใด... (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  ต่อเนื่อง 6 ปี
  ต่อเนื่อง 9 ปี
  ต่อเนื่อง 12 ปี
  ต่อเนื่อง 15 ปี
2. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  การทำนาแบบขั้นบันไดเป็นการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ
  นักร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำลังได้รับความสนใจจากประชาชน
  วัดเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งคนไทยนิยมมาตั้งแต่โบราณกาล
  ถ้ารัฐบาลไม่ควบคุมสินค้า ความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับประชาชน
3. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (FB: รวมแนวข้อสอบ ชุดติวงานราชการ ทุกหน่วยงาน)
  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้แทนครู
4. คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการ บริหารงานบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่าอะไร (FB : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ งานราชการฯ)
  กศจ.
  ก.ค.ศ.
  คุรุสภา
  ส.ก.ส.ค.
5. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือได้ถูกต้อง (FB : ภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย)
  ชักธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ แยก
  ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ สงบนิ่ง แยก
  ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก
  ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ ท่องกฎ แยก
6. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่เท่าไร (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
  ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
7. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีลักษณะใด (FB : เตรียมสอบครูผู้ช่วย2559)
  ประเมินตามสภาพจริง
  ประเมินด้วยแบบทดสอบปรนัย
  ประเมินด้วยแบบสัมภาษณ์
  ประเมินด้วยการสังเกต
8. สื่อลักษณะใดที่สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี
  สื่อที่เป็นมัลติมีเดีย
  สื่อที่ทันสมัย
  สื่อที่เคลื่อนไหวได้
  สื่อที่มีความชัดเจนทั้งขนาดและรายละเอียด
9. เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
  พออยู่พอกิน
  ชีวิตและสังคมอยู่ดีกินดี
  การพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน
  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน
10. กระบวนการใดเป็นการประเมินผลการเรียนรู้
  กระบวนการในการตัดสินผลการแข่งขันในการเรียนแบบร่วมมือ
  กระบวนการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  กระบวนการจัดดันอับคุณภาพแฟ้มสะสมผลงาน
  กระบวนการในการตรวจสอบพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile