รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

,รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมิใช่การเก็บรักษาหนังสือ
  การเก็บระหว่างปฏิบัติ
  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  การเก็บเพื่อใช้ในการแก้ไข
2. กระบวนการใดเป็นการประเมินผลการเรียนรู้
  กระบวนการในการตัดสินผลการแข่งขันในการเรียนแบบร่วมมือ
  กระบวนการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
  กระบวนการจัดดันอับคุณภาพแฟ้มสะสมผลงาน
  กระบวนการในการตรวจสอบพัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน
3. สัมมาวายามะ หมายถึงอะไร (FB :แนวข้อสอบ สอบบรรจุครูผู้ช่วย 2559)
  ความเห็นชอบ
  ความตั้งใจชอบ
  ความเพียรชอบ
  ความระลึกชอบ
4. ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ แก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้ เทคโนโลยี
  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่น ในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ
5. ครูที่คัดลอกงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ประพฤติผิดจรรยาบรรณตาม ข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
6. ?ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ทำก็จะยิ่งชอบมากขึ้น? ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้านใด (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
  เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง
  เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
  ไม่มีข้อใดถูก
7. การลงโทษนักเรียนมีเจตนาเพื่อ (FB : สอบครูผู้ช่วยครั้งเดียวผ่าน)
  กลับประพฤติตนในทางที่ดี
  แก้นิสัยหรือความประพฤติที่ไม่ดี
  ให้รู้สำนึกผิด
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  a x 1
  a + 1
  a / 1
  a ? 1
9. เด็กที่เข้าเรียนในระดับ ป.1 ประจำปีการศึกษา 2559 คือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ใด
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2551
  พ.ศ. 2552
  พ.ศ. 2553
10. ข้อใด ไม่เป็นความหมายของการศึกษา ของ จอนห์ ดิวอี?
  การฝึกอบรมจริยธรรม
  ความเจริญงอกงาม
  กระบวนการทางสังคม
  การสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile