แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. What do you do?
  I work as a nurse.
  I am washing my clothes.
  I go to school by bus.
  I don?t like to watch television.
2. The teacher speaks slowly ______ the students may understand him.
  or
  so
  and
  but
3. He is a _______ student.
  bore
  to bore
  boring
  bored
4. A: How do you like your coffee? B: ?______________________?
  I like it very much.
  I have coffee every morning.
  I like it without cream.
  I like coffee cake.
5. Where are you from?
  I am Indian.
  I am a student.
  I am working now.
  I am from China.
6. :-D in a letter means
  I?m laughing.
  I?m crying.
  I?m sad.
  I don?t know.
7. His parents live ______ the country.
  at
  by
  in
  to
8. He told me _____ there.
  wait
  waiting
  to wait
  waited
9. He cannot come to the party ______ his illness.
  for
  and
  because of
  so that
10. "A:______________________? B: Fine, thanks. And you?"
  Excuse me. May I go with you?
  How?s the weather?
  Hi! How have you been?
  May I help you?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile