แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A: How do you like your coffee? B: ?______________________?
  I like it very much.
  I have coffee every morning.
  I like it without cream.
  I like coffee cake.
2. I cannot ______ you.
  help
  to help
  helping
  helped
3. What should not be found in a pen pal profile?
  First name and family name
  Country and home town
  Name of brothers and sister
  Occupation
4. His house is close _______ ours.
  near
  to
  of
  from
5. The teacher speaks slowly ______ the students may understand him.
  or
  so
  and
  but
6. He is a _______ student.
  bore
  to bore
  boring
  bored
7. Greeting is the way to say ???? to someone.
  How are you?
  Thank you.
  You?re welcome.
  Hello.
8. Where are you from?
  I am Indian.
  I am a student.
  I am working now.
  I am from China.
9. He cannot come to the party ______ his illness.
  for
  and
  because of
  so that
10. :-D in a letter means
  I?m laughing.
  I?m crying.
  I?m sad.
  I don?t know.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile