แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. :-D in a letter means
  I?m laughing.
  I?m crying.
  I?m sad.
  I don?t know.
2. What do you do?
  I work as a nurse.
  I am washing my clothes.
  I go to school by bus.
  I don?t like to watch television.
3. Which is the _______ to Bangkok?
  road
  street
  avenue
  way
4. A: How do you like your coffee? B: ?______________________?
  I like it very much.
  I have coffee every morning.
  I like it without cream.
  I like coffee cake.
5. Where are you from?
  I am Indian.
  I am a student.
  I am working now.
  I am from China.
6. His parents live ______ the country.
  at
  by
  in
  to
7. The answer can be found _______ page 55.
  in
  on
  at
  to
8. There is ______ today.
  lot of rain
  lots of rains
  a lot of rain
  a lot of rains
9. He cannot come to the party ______ his illness.
  for
  and
  because of
  so that
10. I cannot ______ you.
  help
  to help
  helping
  helped
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile