แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. The football match excited her. She was an ______ girl.
  interest
  to interest
  interesting
  interested
2. I cannot ______ you.
  help
  to help
  helping
  helped
3. What do you do?
  I work as a nurse.
  I am washing my clothes.
  I go to school by bus.
  I don?t like to watch television.
4. The answer can be found _______ page 55.
  in
  on
  at
  to
5. I give you _______ books yesterday.
  a few
  a little
  a few of
  little
6. We can go to India ______ ship.
  in
  on
  by
  with
7. His house is close _______ ours.
  near
  to
  of
  from
8. What should not be found in a pen pal profile?
  First name and family name
  Country and home town
  Name of brothers and sister
  Occupation
9. "A:______________________? B: Fine, thanks. And you?"
  Excuse me. May I go with you?
  How?s the weather?
  Hi! How have you been?
  May I help you?
10. Greeting is the way to say ???? to someone.
  How are you?
  Thank you.
  You?re welcome.
  Hello.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile