แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารละลายในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรด
  น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  น้ำดี
  เลือด
  ปัสสาวะ
2. ข้อใดกล่าวถูก
  กรดมีรสเปรี้ยว
  กรดมีรสฝาด
  กรดเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  น้ำมะนาวไม่ใช่กรด
3. สารชนิดใดที่มีความสามารถในการละลายได้น้อยที่สุด
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
4. สารชนิดใดมีความเข้มข้น 20g / 100 cm3
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
5. ที่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 10% โดยปริมาตรต่อปริมาตร หมายถึงข้อใด
  สารละลายประกอบด้วยน้ำ 10% เป็นตัวละลาย
  สารละลายประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 10% เป็นตัวทำละลาย
  สารละลายประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 10 cm3 น้ำ 90 cm3
  สารละลายประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 90 cm3 น้ำ 10 cm3
6. ถ้าสาร X มีสมบัติเป็นกลาง จะมีค่า pH เท่าไร
  น้อยกว่า 7
  มากกว่า 7
  เท่ากับ 7
  ระหว่าง 5-6
7. ถ้ามีสารละลายเป็นของเหลวใสอยู่ในขวด และรุ่งโรจน์ตั้งสมมติฐานว่าเป็นกรดไฮโดรคลอริกแล้ว รุ่งโรจน์ควรทดสอบสมมติฐานตามข้อใด
  ดมและชิม
  ทดสอบกับหินปูน
  ทดสอบกับกระดาษลิตมัส
  ทดสอบกับเจเซียนไวโอเลต
8. ข้อใดกล่าวผิด
  สารละลายน้ำตาลที่มีตัวละลายน้อยจะหวานน้อย
  สารละลายเกลือที่มีตัวละลายน้อยจะเค็มน้อย
  สารละลายน้ำตาลที่มีตัวละลายน้อยจะหวานมาก
  สารละลายเกลือที่มีตัวทำละลายมากจะเค็มน้อย
9. ระดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า pH จะเป็นอย่างไร
  ค่า pH เพิ่มขึ้น
  ค่า pH เท่ากับ 7
  ค่า pH คงที่
  ค่า pH ลดลง
10. ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดของสารควรใช้ดอกไม้ชนิดใด
  กุหลาบ
  ชบา
  เฟื่องฟ้า
  อัญชัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile