แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารละลายในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรด
  น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  น้ำดี
  เลือด
  ปัสสาวะ
2. ข้อใดกล่าวผิด
  สารละลายน้ำตาลที่มีตัวละลายน้อยจะหวานน้อย
  สารละลายเกลือที่มีตัวละลายน้อยจะเค็มน้อย
  สารละลายน้ำตาลที่มีตัวละลายน้อยจะหวานมาก
  สารละลายเกลือที่มีตัวทำละลายมากจะเค็มน้อย
3. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  สาร A? มีความเข้มข้นร้อยละ 3.61
  สาร B มีความเข้มข้นร้อยละ 4.50
  สาร C มีความเข้มข้นร้อยละ 2.50
  สาร D มีความเข้มข้นร้อยละ 20
4. จากข้อมูลในตารางข้อใดข้อใดไม่เป็นตัวละลาย
  น้ำตาลทรายเป็นตัวละลายในน้ำอัดลม
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวละลายในน้ำอัดลม
  ทองแดงเป็นตัวละลายในนาก
  ทองคำเป็นตัวละลายในนาก
5. ระดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า pH จะเป็นอย่างไร
  ค่า pH เพิ่มขึ้น
  ค่า pH เท่ากับ 7
  ค่า pH คงที่
  ค่า pH ลดลง
6. ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดของสารควรใช้ดอกไม้ชนิดใด
  กุหลาบ
  ชบา
  เฟื่องฟ้า
  อัญชัน
7. สบู่เป็นกรดหรือเบสจะทดสอบได้อย่างไร
  เป็นกรดเพราะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  เป็นกรดเพราะไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส
  เป็นเบสเพราะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
  ยังสรุปไม่ได้
8. ที่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 10% โดยปริมาตรต่อปริมาตร หมายถึงข้อใด
  สารละลายประกอบด้วยน้ำ 10% เป็นตัวละลาย
  สารละลายประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 10% เป็นตัวทำละลาย
  สารละลายประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 10 cm3 น้ำ 90 cm3
  สารละลายประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 90 cm3 น้ำ 10 cm3
9. สารชนิดใดมีความเข้มข้น 20g / 100 cm3
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
10. สารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่าอย่างไร
  โซเดียมคลอไรด์ 30 g ละลายอยู่ในน้ำ 70 cm3
  โซเดียมคลอไรด์ 30 g ละลายอยู่ในน้ำ 1 ลิตร
  โซเดียมคลอไรด์ 30 g ละลายอยู่ในน้ำ 100 cm3
  โซเดียมคลอไรด์ 30 g ละลายอยู่ในน้ำ1000 cm3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile