ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดหมายถึงพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้อ่อนไหว หลงใหลไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
  ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ศรัทธาศาสนาอื่น
  ยึดเหนี่ยวความคิดเราไว้กับคู่ครองของตน
  ทำให้จิตใจมีความสงบสุข ยามนั่งสมาธิ
2. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  เป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
  มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมของไทย
  เป็นศาสนาประจำชาติไทย
  ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้มีความเมตตากรุณาต่อกัน
3. การทำความดีและการพัฒนาจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายประการยกเว้นข้อใด
  การสวดมนต์
  การศึกษาหลักธรรม
  การบริจาคซะกาต
  การฝึกสมาธิ
4. ประเพณีอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่จัดในช่วงวันออกพรรษาคือข้อใด
  การเวียนเทียน
  ตักบาตรเทโวโรหนะ
  ประเพณีการลอยกระทง
  การแห่เทียนพรรษา
5. บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสตร์มีลักษณะตามข้อใด
  อ่อนไหวง่ายต่อสิ่งรอบข้าง
  ใจร้อน
  มีความเมตตากรุณา
  มีเสน่ห์ทำให้เกิดปัญหาเรื่องคู่ครอง
6. นักเรียนสามารถทำความดีและพัฒนาจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาได้ง่ายที่สุดวิธีใด
  การศึกษาพระไตรปิฎก
  การบริจาคเงินสร้างวัด
  การสวดมนต์
  การศึกษาภาษาพาลี
7. ข้อใดต่อไปนี้ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา
  ศิลปะ
  ประเพณี
  วัฒนธรรม
  "ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค"
8. ศาสนาพิธีมีประโยชน์แก่ชาวพุทธอย่างไร
  เสริมสร้างความเป็นศิริมงคล
  เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
  ปลูกฝังคุณธรรมให้ชาวพุทธ
  "ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค"
9. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือมาตั้งแต่สมัยใด
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยธนบุรี
  สมัยรัตนโกสินทร์
10. สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด
  มัสยิด
  วัด
  สุเหร่า
  โรงเรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile